Operačné programy 2014 - 2020


Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán         Pridelené finančné  
         prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR           2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR      278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
  SPOLU   15 329 374 992

 

  Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P.č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implemetáciu
  Programy cezhraničnej spolupráce  
1. SK - CZ 2014 - 2020 MPRV SR
2. SK - AT 2014 - 2020 MPRV SR
3. PL - SK 2014 - 2020 MPRV SR
4. SK - HU 2014 - 2020 MPRV SR
5. ENI HU - SK - RO - UA 2014 - 2020 MPRV SR
  Programy nadnárodnej spolupráce  
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
  Programy medziregionálnej spolupáce  
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR
  SPOLU 223 367 272 EUR

 

AKTUALITY

KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutoční 21. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ul. Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Záujemcov prosíme vyplniť prihlášku do 15. januára 2015.
Program konferencie si môžete stiahnúť tu.

 

Partnerská dohoda 2014-2020

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.  Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou. Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  Podrobnejšie informácie k schváleniu tohto strategického dokumentu odznejú na tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády SR Ľubomíra Vážneho s eurokomisárom  EK pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom v utorok 24. júna 2014 o 11,30 h na Úrade vlády SR.
Partnerská dohoda SR na roky /stranky-uvsr/.docx
Partnership Agreement of the SR for the years 2014-2020_EN.docx

„ONLY THE SLOVAK VERSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT  IS AUTHENTIC“
 Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 - aktualizácia“..pdf