O nás

Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica je organizácia neziskového charakteru s dlhoročnou tradíciou, vznikla v roku 1997 ako záujmové združenie právnických osôb. Hlavným cieľom združenia je vyhľadávanie a realizácia miestnych rozvojových riešení cestou verejno - súkromných iniciatív. Agentúra  pôsobí na území 4 okresov: Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen. Oblasť zahrňuje katastrálne územie 112 obcí a 7 miest.

 

Agentúra považuje aj v roku 2015 za svoje základné poslanie aktívne podporovať ekonomický a sociálny rozvoj Banskobystrického kraja, čím chce prispieť k zvýšeniu absorpčnej schopnosti regiónu.

V roku 2015 KRA BB bude na území svojej pôsobnosti na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj v širšom kontexte participovať na zabezpečovaní úloh štátu, regionálnej samosprávy a v záujme svojej členskej základne v nasledovných oblastiach:

  • príprava územia pre nové programové obdobie čerpania EÚ-fondov pre obdobie 2014-2020
  • realizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja;
  • čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev v zmysle Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007-2013 a jeho súčastí operačných programov;
  • využívanie Národného strategického plánu rozvoja vidieka a jeho programu;
  • napĺňanie Programu kultúrneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja;
  • realizácia zámerov členov združenia;

 

 

Našich klientov a návštevníkov si vypočujeme a snažíme sa vyhovieť ich individuálnym požiadavkám. Navštívte našu agentúru, určite nebudete čas, ktorý u nás strávite, pokladať za zbytočný.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.