Aktuálne výzvy / informácie rok 2016

 

Oznam pre prijímateľov

8.1.2016

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vzhľadom na aktuálny stav funkcionalít a procesov IT monitorovacieho systému pre nové programové obdobie 2014-2020 (ďalej len "ITMS2014+") sa pre všetky povinnosti a postupy, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31.12.2015, uplatňuje obdobný postup ako bol stanovený v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi 2,3 a 4 na programové obdobie 2014-2020, v Systéme riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 ako aj v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 do 31.12.2015.

Zároveň si dovoľujeme prijímateľov upozorniť na skutočnosť, že po spustení príslušných funkcionalít v ITMS2014+ budú o tejto skutočnosti informovaní a zároveň budú mať povinnosť dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS2014+.

 

Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

8.1.2016

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami

 

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

8.1.2016

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu tak môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016.

Žiadosť spolu so všetkými jej súčasťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na https://fondpremvo.osf.sk v období od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016. Zároveň musí byť kompletná Žiadosť doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO - FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej súčasti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu".

Kompletná žiadosť pozostáva z:

 • Formulár Žiadosti o grant (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Rozpočet a komentár k rozpočtu (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Vyhlásenie o partnerstve (podpísané partnerom - v poštou zasielanej žiadosti neakceptujeme scan, ani kópiu Vyhlásenia) ;
 • Povinné prílohy

Povinné prílohy k žiadosti (postačujú kópie, nemusia byť notársky overené) sú:

 1. Stanovy, štatút alebo iný zakladací dokument žiadateľa;
 2. Kópia dokladu o registrácii žiadateľa (nie staršia ako 6 mesiacov);
 3. Doklad preukazujúci osobu štatutára žiadateľa;
 4. Účtovná závierka žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade UZ v podvojnom účtovníctve sa za kompletnú účtovnú závierku považuje: Výkaz súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke);
 5. Osvedčenie o registrácii na DPH (v prípade, že je žiadateľ platiteľom DPH);
 6. Profesijný životopis osôb zodpovedných za koordináciu a za finančné riadenie;

V prípade, ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť (žiadosť nespĺňa kritériá administratívnej zhody), bude táto zamietnutá. V takomto prípade má žiadateľ možnosť podať rovnakú Žiadosť ešte raz, a to najneskôr do 22.01.2016.

Časté chyby pri podávaní Žiadostí:

 • predložený scan alebo kópia Vyhlásenia o partnerstve
 • chýbajúce Poznámky k účtovnej závierke v prípade UZ v podvojnom účtovníctve
 • chýbajúce profesijné životopisy osôb zodpovedných za koordináciu a finančné riadenie,
 • chýbajúce podpisy - na žiadosti, rozpočte, vyhlásení o partnerstve
 • rozpočtované výdavky na projektového manažéra, príp. na finančného manažéra (v tejto Výzve podporujeme AKTIVITY, nie ucelené projekty)

Žiadosti budú posudzované a schválené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia bezodkladne zverejnená na internetovej stránke Správcu.

Maximálne trvanie aktivít je do 30.04.2016.  Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

 

OP KŽP: Harmonogram výziev na rok 2016 - Životné prostredie

8.1.2016

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, ktorý nájdete v časti https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/

 

CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

7.1.2016

Otvorenie výzvy sa predpokladá začiatkom januára s uzávierkou plánovanou na začiatok apríla 2016.

Preliminary announcement.

 

SK – AT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

5.1.2016

Podľa znenia verejnej výzvy SK-AT 2015 vyhlásenej dňa 20. 03. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 12. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Rozhodnutie o žiadostiach [pdf, 177 kB]

Burza práce „Chyť sa príležitosti“

5.1.2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje burzu práce "Chyť sa príležitosti" v dňoch 23.-24. februára 2016 v Košiciach, Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61

Otváracie hodiny:

Utorok, 23.2.2016     9.00 do 18.00 h

Streda, 24.2.2016     9.00 do 14.00 h

Vstup na podujatie:        zdarma

Zameranie burzy:

ponuka voľných pracovných miest, ktoré predstavia zamestnávatelia z Košického a Prešovského kraja a významní zamestnávatelia z celej SR

Sprievodný program:

Prednášky: Ako zvládnuť pracovný pohovor, Ako si nájsť prácu cez ISTP (internetový sprievodca trhom práce) a iné.

Poradenstvo: v oblasti s pracovno-právnymi vzťahmi, zamestnávaním občanov so ZP, kariérovým poradenstvom a iné.

Poskytovanie informácií: o voľných pracovných miestach aj v iných regiónoch SR, o aktívnych opatreniach trhu práce t.j. aj o možnostiach a podmienkach získania rôznych príspevkov a možnostiach vzdelávania a iné.

 

 

 

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO

31.12.2015

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk.

Návrh zákona bol tvorený na základe dlhodobej požiadavky verejnej správy aj občianskej spoločnosti na zvýšenie transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií a právnej istoty vo vzťahoch. Zákon reaguje na neexistenciu oficiálnych registrov občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom a zavádza tak strešný register MNO –viď §2 (namiesto existujúcich registrov nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov). Všetkým MNO, ktoré budú v tomto registri MNO, sa tak umožní získať oficiálny výpis z registra (čo je novinkou pre občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) – viď §5.

Do registra MNO sa povinne pre všetky právne formy budú okrem iných údajov zapisovať aj štatutári MNO a stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami – viď §3.

Organizácie, ktoré v registri nebudú mať uvedené všetky vyžadované údaje, dostanú prechodný čas po účinnosti tohto zákona na to, aby ich doplnili. Kým ich však nebudú mať doplnené, dovtedy nebudú môcť čerpať žiadne verejné zdroje (EŠIF, štátne dotácie, 2% z dane,...) viď §6.

Súčasťou návrhu zákona je aj zjemnenie a zjednotenie niektorých neodôvodnene prísnych sankcií vzťahujúcich sa na zverejňovanie výročných správ v Registri účtovných závierok – viď Čl. IV, Čl. V a Čl. VI.

 

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizáciách

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita 1

31.12.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 v zmysle § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“ Aktivita 2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 2 v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

 

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"- predkladanie žiadostí

30.12.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- predkladanie žiadosti           

30.12.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

 Oznamenie o moznosti predkladania ziadosti o poskytnutie financneho prispevku.pdf [pdf, 546.9 kB]

 

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"- predkladanie žiadostí

30.12.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

 

Dotácie MF SR na rozpočtový rok 2016

29.12.2015

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj výzva na predkladanie žiadostí na rok 2016.

Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nebude môcť vybaviť.

 

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky

29.12.2015
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy totiž zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest. Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest po celom Slovensku, čo zahŕňa takmer 1,4 milióna obyvateľov. Z projektu by mali profitovať nielen bežní občania a podnikateľské subjekty, ale aj samotné obce a mestá. Elektronizácia samosprávy zvýši transparentnosť poskytovaných služieb a odľahčí celkovú administratívnu záťaž.
"Teší nás, že v súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 1500 obcí a miest, pričom projekt bol pôvodne dimenzovaný na 1057 obcí a miest. Najviac ich je zapojených v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji, následne v Košickom a Nitrianskom," povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
Všetky hlavné aktivity DCOM boli ukončené k novembru 2015 a k decembru tohto roka budú ukončené podporné aktivity. Od januára je projekt pripravený na používanie pre celú verejnosť.
"Projekt sa dostal do svojho finále a vytvorený Informačný systém DCOM je pripravený na používanie. Vieme, že celý realizačný proces bol náročný čo sa týka integrácií, zapájania ISO dodávateľov, ako aj zapájania samotných obcí a miest. V závere projektu však môžeme povedať, že všetka námaha a strávený čas realizáciou projektu DCOM stála za to," tvrdí Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.
Od januára 2016 bude vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje samospráva, oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Konkrétne bude k dispozícii 138 elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje, pričom kvalita služieb nie je závislá od veľkosti obce či mesta. Ide napríklad o platenie miestnych daní, podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, poplatky za komunálne odpady a rôzne iné. Služby budú prístupné online 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Vypracovanie a doručenie úradných podaní bude možné odkiaľkoľvek, kde je prístupný internet. Občania budú navyše priebežne informovaní o stave vybavovania ich žiadosti, čo zvýši celkovú transparentnosť poskytovaných služieb.
Prostredníctvom projektu DCOM majú obce a mestá príležitosť pracovať s najmodernejšími IT technológiami, vďaka čomu sú úrady pripravené na požiadavky dnešnej doby. Moderné IT technológie tak umožnia obecným a mestským úradom poskytnúť vyššiu kvalitu služieb. Projekt DCOM sprístupní občanom databázy vybraných registrov a inštitúcií (napr. Register fyzických a právnických osôb, Kataster nehnuteľností, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa a iné).
Elektronické služby samosprávy budú pre verejnosť dostupné prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk, portálu národného projektu DCOM (https://www.dcom.sk/vsetky-esluzby), ako aj prostredníctvom internetovej stránky obce alebo mesta zapojeného do projektu DCOM.
Národný projekt DCOM realizuje DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré začalo svoje podporné aktivity súvisiace s projektom, medzi ktoré patrí „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“, v novembri 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzatvorená dňa 20. septembra 2012, pričom celková výška NFP predstavuje 47.061.931 eur vrátane DPH, čo je 95 % z celkových výdavkov vynaložených na realizáciu projektu.
Po ukončení procesu verejného obstarávania bola 7. novembra 2013 uzatvorená zmluva vo výške 45.869.767 eur vrátane DPH s konzorciom dodávateľov PosAm, spol. s r. o., a Datalan, a.s.
Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Oznam pre prijímateľov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ

28.12.2015

V súvislosti s ukončovaním pomoci bolo Riadiacim orgánom vypracované Usmernenie k ukončovaniu realizácie projektov na základe ktorého je umožnené predĺžiť realizáciu aktivít "nedokončených" projektov.

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program cezhraničnej spolupráce

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3 a špecifický cieľ 3.1.3

28.12.2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Viac informácií nájdete v časti “Vyzvy/Vyzvy na odbornych hodnotitelov“.

 

Slávnostné ukončenie Operačného programu Životné prostredie

23.12.2015

Ministerstvo životného prostredia SR symbolicky ukončilo dňa 15. 12. 2015 na výročnej konferencii v Bratislave implementáciu Operačného programu Životné prostredie, ktorému bolo v programovom období 2007 - 2013 riadiacim orgánom. Program prispel k zlepšeniu stavu a ochrany životného prostredia a k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Z Európskej únie bolo na tento účel vyčlenených v rámci operačného programu 1,82 mld. Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR, symbolicky uzavrel strategický dokument Operačný program Životné prostredie, vďaka ktorému sa na Slovensku podarilo zrealizovať viac ako 750 environmentálnych projektov v rôznych oblastiach, ako sú ochrana vôd, ovzdušia, prírody a krajiny, ochrana pred povodňami a riešenie problematiky odpadového hospodárstva či environmentálnych záťaží. Zároveň vyjadril poďakovanie všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku za úspešné riadenie projektov.Za účasti štátneho tajomníka MŽP SR pána Ilavského si symbolické ocenenia v mene kľúčových subjektov prevzali: Ľudmila Majláthová - zástupkyňa Európskej komisii,  Viera Krakovská - podpredsedníčka Združení miest a obcí Slovenska, za Asociáciu vodárenských spoločností Ivana Mahríková, za odborné sekcie a rezortné organizácie Vlasta Jánová, generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov a v neposlednom rade za sprostredkovateľský orgán Katarína Kellenbergerová, riaditeľka sekcie fondov EÚ. Pre pozvaných hostí bola pripravená výstava úspešných projektov OP ŽP, ako aj prezentácia relácií Zelená pre Slovensko.

 

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018

23.12.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018. Materiál definuje strategické zámery odzrkadľujúce súčasné potreby a vzťahy a zároveň navrhuje riešenie potrieb verejnej správy a mimovládneho neziskového sektora.

K predmetnému návrhu akčného plánu bola na 10. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie dňa 10.12.2015 otvorená verejná diskusia, ktorá potrvá do 10. januára 2016.

Všetky vaše podnety a návrhy zasielajte na e-mailovú adresu maria.milkova@minv.sk

 

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

23.12.2015

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo v poradí 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:

 1. Predstavenie návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018

 2. Predstavenie návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii

 3. Predstavenie hlavného výstupu národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO

 4. Prednesenie správy z medzinárodnej konferencie Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2015 v Mexiku

 5. Európsky vidiecky manifest

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.

 

Vyhodnotenie výzvy na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

22. 12. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS) vyhlásil dňa 18. septembra 2015 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík (ďalej len „Výzva“) v rámci realizácie národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Výzva bola uzavretá dňa 15. novembra 2015.

Cieľom výzvy bolo vybrať 12 mimovládnych organizácií  spolu s 12 subjektmi verejnej správy, ktoré budú spoločne participovať na realizácií národného projektu ÚSV ROS formou tvorby participatívnych verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.  
ÚSV ROS zriadil 5 člennú výberovú komisiu, ktorá posudzovala 44 prijatých projektových zámerov. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčania členov výberovej komisie vybral 12 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré budú oficiálne oslovené so žiadosťou o spoluprácu na príprave a realizácii národného projektu ÚSV ROS. Zoznam vybraných 12 mimovládnych organizácii nájdete tu.

ÚSV ROS si mimoriadne váži záujem mimovládnych neziskových organizácií a verejnej správy zapojiť sa do národného projektu ÚSV ROS. Všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa zapojili do výzvy, odviedli výbornú prácu v zmysle nadväzovania partnerstva so subjektmi verejnej správy pre realizáciu politík participatívnym spôsobom. Veríme preto, že aj tie projekty, ktoré v našej výzve neuspeli, nájdu spôsob na svoju úspešnú realizáciu.

 

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

22.12.2015

Implementačná agentúra MPSVR SR oznamuje všetkým subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národných projektov implementovaných prostredníctvom IA MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, že povinnými prílohami žiadostí o zapojenie sa do národných projektov budú (okrem iných) nasledujúce dokumenty:  

 • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace,

 • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace, 

 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace, 

 • potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností  - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

Pre neštátne organizácie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, charity a pod.): 

 • potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom, aby si z dôvodu plynulého spracúvania žiadostí obstarali tieto dokumenty v predstihu.

 

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

21.12.2015

Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR  v týchto dňoch.
Ministerstvo pripravuje zverejnenie prvých troch referenčných registrov, ktoré budú obsahovať referenčné údaje o občanoch a podnikateľoch. V praxi to bude znamenať, že ak napr. podnikateľ raz nejakému úradu zadal informácie o svojej spoločnosti, nebude ich musieť predkladať opätovne inému úradu.
V prvom kroku budú medzi referenčné registre patriť Register právnických osôb, Register daňových subjektov a  Evidencia uchádzačov o zamestnanie.
Register právnických osôb bude poskytovať údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch, orgánoch verejnej moci, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o odštepnom závode a zapísanej organizačnej zložke. Register daňových subjektov bude ako referenčný údaj poskytovať identifikačné číslo platiteľa DPH. V Evidencii uchádzačov o zamestnanie sú navrhované dva referenčné údaje: dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dátum jeho vyradenia z evidencie.
Zverejnenie prvých referenčných registrov znamená začiatok zavádzania konceptu referenčných registrov verejnej správy. Úrady majú povinnosť do jedného roka zosúladiť svoje údaje s údajmi v referenčných registroch. Samotnému zverejneniu predchádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa v týchto dňoch začína.
Nové referenčné registre a údaje budú zverejnené v Zozname referenčných registrov, na ústrednom portáli www.slovensko.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR https://informatizacia.sk/.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Viac informácií

 

Verejné obstarávanie sa agropodnikateľov týkať nebude

21.12.2015

Nový zákon o verejnom obstarávaní udeľuje výnimku pre osoby agropotravinárskeho priemyslu.

Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý začiatkom decembra podpísal prezident SR Andrej Kiska, výrazne prospeje subjektom poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu.

Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá považuje prijatie zákona za úspech. Nová právna úprava ruší povinnosť pre osoby pôsobiace v agropotravinárskom sektore používať procesy verejného obstarávania, keď čerpajú financie určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva a keď sú financie súčasťou opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

Zjednoduší administrovanie zmien

Podľa SPPK by nový zákon mohol zjednodušiť administrovanie zmien, ktoré nastanú počas realizácie projektov v agropotravinárskom sektore a tiež zjednodušiť administratívne kontroly pre hodnotiteľov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, čo by mohlo viesť k zrýchleniu čerpania eurofondov.

"Po ročnom snažení aj zásluhou SPPK očakávame, že osoby pôsobiace v agropotravinárskom sektore si budú môcť znížiť náklady, ktoré v súčasnosti idú na verejné obstarávanie. Napríklad, ak sa cena za jedno verejné obstarávanie začína na sume 2 tisíc eur a len v roku 2015 bolo v novom programovom období podaných viac ako 3 tisíc žiadostí, znamená to úsporu minimálne 6 mil. eur zo strany poľnohospodárov a potravinárov“, komentoval nový zákon predseda SPPK Milan Semančík.

Uskutočnenie stavebných prác

Osoby, ktoré pôsobia v agrosektore, budú musieť podľa zákona využiť postupy verejného obstarávania len vtedy, keď sa verejné finančné prostriedky poskytnú vo výške viac ako 50 % na nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá s týmito stavebnými prácami súvisí.

Zmena, ktorú nový zákon prináša, sa netýka subjektov definovaných v zákone ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ, čo sú prevažne subjekty verejnej správy.

Zdĺhavý postup verejného obstarávania v pôdohospodárstve a potravinárstve podľa SPPK doteraz spôsoboval, že mnohí žiadatelia nestihli termín na podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý je ukončením procesu verejného obstarávania

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20067946/verejne-obstaravanie-sa-agropodnikatelov-tykat-nebude.html#ixzz3uqnd7g4D

 

 

Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020

18.12.2015

Fondy posilnia inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, zlepšia výkonnosť vedecko-výskumného systému a podporia spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, univerzitami a podnikateľským sektorom. Investície vo výške 1,8 miliardy EUR zabezpečia nárast súkromných ​​a verejných výdavkov na VaV z 0,8% na 1,2% HDP. Fondy aktívne podporia aj súkromné výdavky na výskum, ktorý by mal narásť z 0,3% na 0,8% HDP.

Vyššiu produktivitu a pridanú hodnotu v podnikateľskom sektore pomôže zabezpečiť 915 miliónov EUR na podporu malých a stredných podnikov a poľnohospodárskych statkov. Podnikateľské prostredie sa zlepší vďaka poskytovaniu služieb šitých na mieru pre spoločnosti a opatrení na uľahčeniu ekonomického využívania nových myšlienok, ako aj vďaka podpore pre začínajúce podniky. Prospech z investícií do zvýšenia konkurencieschopnosti v poľnohospodársko-potravinárskom sektore bude mať prospech 1 250 fariem a 400 potravinárskych spoločností.

Na zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach bude vynaložených  737 miliónov EUR. Medzi kľúčovými oblasťami pre investície sú kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v detstve, lepšie výsledky vzdelávania, inkluzívne a odborné vzdelávanie. Z týchto investícií bude profitovať vyše 100 000 žiakov a študentov.

Zamestnanosť a sociálne začlenenie pomôže zaistiť ľuďom v ťažkej situácii a osobám zo znevýhodnených skupín rovnaké príležitosti ako ostatným, aby si dokázali nájsť a udržať pracovné miesta a začleniť sa do spoločnosti. Zhruba 250 000 nezamestnaných osôb, najmä tých s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaných, by malo dostať lepšie šance na trhu práce. Veľký dôraz bude aj na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Podpora bude poskytovaná 150 obciam s najchudobnejšími rómskymi komunitami.

Do efektívnosti verejnej správy, súdneho systému a vymožiteľnosti práva sa investuje 278 miliónov EUR. Cieľom je znížiť regulačné a administratívne zaťaženie a zabezpečenie vysokej úrovne transparentnosti, integrity a zodpovednosti.

Viac ako 1 miliarda EUR investícií do nízko-uhlíkovej ekonomiky sa zameria na zvýšenie energetickej účinnosti vo verejných a obytných objektoch a podnikoch, na podporu účinnejšieho centrálneho zásobovania teplom a na rozvoj nízko-uhlíkových akčných plánov. Konečná spotreba energie vo verejných budovách by mala vďaka investíciám klesnúť o 279 miliónov kWh/rok. Investície budú využité aj na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie z 10,4% na 15,5%.

Investície vo výške 805 miliónov EUR do IKT urýchli šírenie širokopásmového pokrytia a sietí novej generácie. Dosiahne sa cieľ stopercentného pokrytia širokopásmovým internetom o rýchlosti aspoň 30 MB/s v súlade s cieľmi Digitálnej agendy, zlepšia sa služby pre občanov a podniky, a podporí sa efektivita verejnej správy.
Investície z EŠIF vo výške 3,7 miliardy EUR zabezpečia dokončenie sietí TEN-T a zlepšia dostupnosť dopravy. To bude zahŕňať 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí. Fondy tiež prispejú k modernizácii mestskej hromadnej dopravy vo vybraných mestách a zlepšenia podmienok pre vnútrozemskú vodnú dopravu vrátane modernizácie prístavu v Bratislave.

Takmer 1,5 miliardy EUR investícií pomôže vybudovať ekologickú infraštruktúru, zabezpečí ochranu životného prostredia a podporí efektívne využívanie zdrojov. Viac ako 200 000 ľudí získa výhody lepšieho čistenia odpadových vôd a viac než 12 000 ďalších bude chránených vďaka protipovodňovým opatreniam. Snahy o zabezpečenie trvalo-udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochranu slovenskej bohatej biodiverzity sa zamerajú na zabránenie opustenia 1,2 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Ekologické a šetrné postupy hospodárenia s pôdou sa budú uplatňovať na 21% poľnohospodárskej pôdy.

Integrované územné nástroje zabezpečia investície do regiónov vo výške 890 miliónov EUR, a to predovšetkým do zlepšenia prístupu k efektívnym a kvalitným verejným službám a do bezpečnej a ekologickej regionálnej dopravy. 368 miliónov EUR sa investuje aj do udržateľného rozvoja miest. 200 miliónov EUR z verejných výdavkov zase pomôže vytvoriť zhruba 1 500 pracovných miest prostredníctvom podpory MSP vo vidieckych oblastiach, v súlade so stratégiou miestneho rozvoja.

Okrem podpory prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov budú v novom programovom období k dispozícií aj výrazne navýšené finančné nástroje ponúkajúce návratne formy financovania. Celkovo bude prostredníctvom finančných nástrojov k dispozícií zhruba 455 miliónov EUR. Väčšina podpory pôjde na malé a stredné podniky, energetickú účinnosť, životné prostredie a dopravnú infraštruktúru. Postupne sa rozsah pôsobnosti môže rozšíriť aj na oblasť výskumu a inovácií a informačné a komunikačné technológie, vrátane širokopásmovej infraštruktúry.

 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2015

18.12.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007- 2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.11.2015 prostriedky vo výške 9 620,34 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 82,81 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 231,37 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 88,07 % z celkového záväzku.

Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP
Doprava (92,95 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (88,82 %), OP Bratislavský kraj (88,72 %), Regionálneho
OP (87,67 %), OP Zdravotníctvo (85,30 %), OP INTERACT II (84,97 %), OP Vzdelávanie (83,29 %), OP
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (82,74 %) a OP Informatizácia spoločnosti (80,26 %).
Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 70% – 80% dosiahli OP Technická pomoc (79,75 %), OP Rybné
hospodárstvo (78,61 %) a OP Výskum a vývoj (77,22 %) a OP Životné prostredie (72,08 %).
Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahol OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (64,21 %).
Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu
programu, t. j. za všetkých 14 operačných programov zostáva vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume
1 997,33 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 76,09 mil. EUR.

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo[2].pdf

 

Usmernenie EK pre prijímateľov EŠIF

17.12.2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie EK pre prijímateľov EŠIF (pdf, 1.62 Mb, 3x)

 

Usmernenie EK k verejnému obstarávaniu

17.12.2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/02 - Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

17.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie             Prílohy

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 7.1 - december 2015

16.12.2015

Rozhodnutie Komisie č. CCI 2007SK161PO006 z 15. 12. 2015 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ pomoci Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Konvergencia v regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského regiónu

Rozhodnutie k OP KaHR v. 7.1.pdf

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2015 Vývoj európskych videohier

15.12.2015

8. decembra 2015 bola publikovaná nová výzva EACEA/20/2015 Podpora vývoja európskych videohier.

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou (príbeh musí byť prítomný počas celej hry, nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.      

Uzávierka predkladania projektov: 3. marec 2016

Viac informácií

 

SK – AT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

15.12.2015

Podľa znenia verejnej výzvy SK-AT 2015 vyhlásenej dňa 20. 03. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 12. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rakusko/slovensko-rakusko-2015?tab=promoted_projects

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2015/1.1/03-SORO

14.12.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO - Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktorá bola vyhlásená dňa 20. 03. 2015 v rámci OP Výskum a vývoj.

 V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostí o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu. Bližšie informácie nájdete v samotnej správe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/06 - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

14.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie             Prílohy

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I.

14.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že k vyzvaniu OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I. zmenil a doplnil prílohu č.8 Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov. Aktualizované znenie prílohy je dostupné tu.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

10.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2016 až február 2017. Harmonogram je dostupný tu. Súčasne bol aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016, ktorý je dostupný tu. 

 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2015

10.12.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP") Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR"), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.

Tlačová správa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

Aktuálne informácie k Programom pre mládež

9.12.2015

Iuventa zverejnila prezentácie z informačného seminára k aktuálnym výzvam Programov pre mládež, ktoré bližšie špecifikujú tematické priority výziev a sumarizujú podmienky a technické náležitosti predkladaných projektov. Zároveň zverejnila dokument, v ktorom nájdete odpovede na otázky položené počas seminára a prostredníctvom konzultácií.

Jednotlivé dokumenty nájdete TU. 

 

Uskutočnili sa informačné dni k výzve na predkladanie projektových zámerov

4.12.2015

Viac ako 600 účastníkov sa zúčastnilo Informačných dní realizovaných v spolupráci oboch národných agentúr programu Erasmus+.

Informačné dni sa konali v troch slovenských mestách - vo Zvolene, Košiciach a Bratislave, kde účastníci mali možnosť získať najaktuálnejšie informácie o výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci všetkých aktivít programu. Ak ste sa informačných dní nemohli zúčastniť, všetky prezentácie budú dostupné na stránke www.erasmusplus.sk .

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04 - Úspešne na trhu práce

4.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie             Prílohy 

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/03 - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

3.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I.

3.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - Absolventská prax štartuje zamestnanie

29.9.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny .

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie             Prílohy

Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02

29.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že z dôvodu nevyhnutnosti vykonania podstatných zmien podmienok poskytnutia príspevku ruší vyzvanie OP ĽZ 2015/2.1.1/02.

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

29.12.2015

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, v rámci ktorej boli zohľadnené termíny stanovené v rámci aktualizácie č.2 Usmernenia č.1/2013 k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013. Aktualizované znenie príručky pre prijímateľa je dostupné tu. 

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

28.9.2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa  25.9.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 37 320 251,60 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 45 000 000 EUR.

V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytovať príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinných domoch a na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytových domoch. Bližšia špecifikácia podmienok poskytovania príspevkov je uvedená v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Vyzvanie je vyhlásené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením predmetného národného projektu. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Zelená domácnostiam (ďalej len „Príručka pre žiadateľa").

Oprávneným žiadateľom v rámci tohto vyzvania je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie EŠIF
Odbor riadenia OP
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 Žiadosť o NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 12:00 a 12.30 – 15.00;
– doporučenou poštou;
– kuriérskou službou.

 Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti.

Viac informácií nájdete na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Vyzvanie na preloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Vyzvanie

Príručka pre prijímateľa

Príručka k procesu VO

 

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28.9.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne: od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 24.09.2015                                                                      MVDr. Stanislav Grobár
                                                                                                                        generálny riaditeľ   

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016 DOC PDF
Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016 (PDF)
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov (PDF)
Oznámenie o ukončení investície (PDF)
Vzor projektu na investície DOC PDF
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik DOC PDF
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik DOC PDF
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry DOC PDF
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom DOC PDF

súvisiaca legislatíva
•    Legislatíva SR
•    Legislatíva EÚ

 

Vláda SR na svojej 177. schôdzi, konanej 23. septembra 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné materiály:

25.9.2015

Pod bodom č.1

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie

Č. m.: UV-32416/2015

Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál: Schválený

Č. uznesenia: 520/2015

 

Pod bodom č.2

2. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Č. m.: UV-32199/2015

Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál: Schválený

Č. uznesenia: 521/2015

 

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 333 miest a obcí

25.9.2015

Slovenské mestá a obce majú vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do 21. septembra 2015 zaregistrovalo 333 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac než 79 mil. € a schválilo 72 žiadostí v hodnote vyše 15 mil. €.

Vzhľadom na alokáciu predmetnej výzvy vo výške 50 mil. € predstavuje nenávratný finančný príspevok schválených žiadostí približne 30% alokácie, požadovaný príspevok žiadostí v konaní a schválených žiadostí spolu aktuálne presahuje alokáciu výzvy o 47%.

Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú dostupné na:

https://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501-stav-alokovanych-zdrojov-k-2015-09-21/146012c?ext=orig

 

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

25.9.2015

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Pozvánka na konferenciu

24.9.2015

Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá sa uskutoční v Liptovskej Tepličke dňa 8.10.2015.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou a za účasti p. štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

23.9.2015

ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Viac si o výzve prečítate tu.

Dokumenty potrebné na zapojenie sa do výzvy:

Tešíme sa na spoluprácu!

 Zdroj minv.sk

 

Informácia o spustení nového webu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.9.2015

Webová stránka IA MPSVR SR má oddnes prehľadnejšiu štruktúru, ktorá ponúka aktuálne informácie v prehľadnej forme. Zmenou prešiel aj dizajn stránky, web je responzívny, čiže sa vie prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený.

Na stránke ešte stále pracujeme. Aby bol vzhľad jednoduchý, prehľadný a zároveň zladený s vysokou informačnou hodnotou, budeme radi, keď nás budete kontaktovať, v prípade ak objavíte na stránke nejakú chybu alebo nedostatok. Posielajte nám podnety, postrehy, čo by sme mali na našom webovom sídle vylepšiť, zmeniť, doplniť a pomôžete nám tým zlepšiť kvalitu Vám poskytovaných informácií.

Veríme, že práca investovaná do tvorby nového webu sa vráti v podobe návštevníkov stránky, ktorí nájdu všetky hľadané informácie potrebné pre úspešnú implementáciu projektov.

Zdroj IA MPSVR SR

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE

22.9.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.0"

Dokument je dostupný na:  https://www.mhsr.sk/11643-menu/146010s

 

Aktualizácia usmernenia MF SR č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci

22.9.2015

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu č.2.0 Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

 

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“.

21.9.2015
Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia . Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zo dňa 21.09.2015

21.9.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorým sa zmenili ustanovenia časti 2.1 ods. 4 (Príprava a zmena Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020) a časti 8.4.1 ods. 2 (Spôsoby realizácie integrovaných projektov).
Dokument je uložený v časti : PPA/Projektové podpory/PRV 2014 – 2020/Systém riadenia PRV.

 

Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze využiť do konca novembra. Minister životného prostredia Peter Žiga si od programu sľubuje vyčistenie Slovenska od množstva nelegálnych skládok, ktoré zaťažujú životné prostredie.

18.9.2015

Environmentálny fond po vyhodnotení všetkých žiadostí uspokojí 219 z nich, čo predstavuje takmer 46% z celkového počtu žiadostí o podporu formou dotácie. V Banskobystrickom kraji získala najvyšší príspevok 99 180 eur Opatovská Nová Ves, v Bratislavskom kraji 99 375 eur mestská časť Čunovo, v Košickom obce Perín-Chym a Kechnec po 100 000 eur. V Nitrianskom kraji získalo na odstránenie viacerých čiernych skládok súhrnne najviac mesto Nitra – 111 583 eur, v Prešovskom obec Kružlová 99 548 eur a v Trenčianskom obec Bošáca 89 945 eur. V Trnavskom kraji sa najviac ušlo obci Šterusy, keď na likvidáciu viacerých skládok získala dokopy 101 988 eur a v Žilinskom kraji dostali po 100 000 eur obce Dolný Hričov, Komjatná a mesto Bytča.
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto (jednu čiernu skládku), pričom štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou bolo, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a existenciu skládky potvrdil okresný úrad. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, rezort podporuje aj vytriedenie využiteľného odpadu a úpravu miesta do pôvodného stavu.

Envirofond pri vyhodnocovaní žiadostí zohľadňoval sociálno-ekonomické kritériá - nezamestnanosť v regióne, HDP v kraji (% z celoslovenského priemeru), súlad s regionálnymi a európskymi stratégiami a koncepciami, environmentálne kritériá - priorita odstránenia nezákonne umiestneného odpadu vzhľadom na charakter lokality, stupeň rizikovosti miesta s nezákonne umiestneným odpadom s ohľadom na charakter odpadu a funkčno-technické kritériá - spôsob odstránenia nezákonne umiestneného odpadu a opatrenia na elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v budúcnosti.
Keďže požiadavky o podporu presiahli určených 10 miliónov eur, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Úspešné obce teraz dostanú rozhodnutia o pridelení dotácie, pričom zoznam je možné nájsť na internetovej stránke www.envirofond.sk.

Podrobnosti a podmienky čerpania schválených prostriedkov definuje zmluva a usmernenie. Úspešní uchádzači teraz musia projekty dokončiť do 30. novembra 2015, podmienkou preplatenia nákladov je vykonané verejné obstarávanie.

Akciou Veľké upratovanie Slovenska chce ministerstvo životného prostredia predovšetkým výrazne pohnúť s riešením dlhodobého problému čiernych skládok odpadu a pomôcť slovenským mestám a obciam zbaviť sa ich. Na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur. „Na to, aby nevznikali nové čierne skládky, musia predovšetkým zmeniť prístup samotní obyvatelia miest a obcí. Nielen tým, že budú ukladať odpad len tam, kde majú, ale aj tým, že nebudú ľahostajní k tým, ktorí tak nerobia. Len samotné sankcie, ktoré obsahuje aj nový zákon, problém nevyriešia,“ konštatuje minister životného prostredia Peter Žiga.

 

Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away

17.9.2015

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal v období od marca do apríla 2015 osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka zmapovať ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR. Následne ÚSVRK distribuoval 150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do Národného projektu „Take away“.

Zoznam obcí zapojených o realizácie Národného projektu Take away nájdete tu

 

Vyzvanie - Absolventská prax štartuje zamestnanie

16.9.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy 

 

Vyzvanie - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

16.9.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy 

 

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

16.9.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

 • „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené v časti Aktuálne výzvy:  Výzva OPŽP-PO4-15-1 v znení Usmernenia č.1

 

Zelená pre opatrenia udržateľnej mestskej mobility

14.9.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podporuje opatrenia, ktoré pozitívne vplývajú na zlepšenie situácie v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Rezort sa preto aktívne zapája  aj do kampane Európsky týždeň mobility (ETM).  Celoeurópska iniciatíva, ktorá má tento rok motto Vyber, zmeň a kombinuj sa začína 16. septembra 2015.

„Rezort dopravy má dlhodobo aktívny prístup k napĺňaniu cieľa, ktorým je trvalo udržateľná mobilita v mestách. Okrem strategických materiálov, ktoré sme v tejto oblasti pripravili v nedávnej minulosti, chceme aj reálnymi krokmi poukázať na význam rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy na Slovensku. Hlavná myšlienka aktuálneho ročníka ETM  - Vyber, zmeň a kombinuj - reflektuje aj realitu, ktorú by sme spoločne so samosprávami chceli u nás dosiahnuť.  K bohatému programu ETM  na Slovensku  preto prispievame organizovaním už 4. ročníka podujatia Presadni na bicykel. Jeho súčasťou bude aj napínavý cyklo súboj medzi obyvateľmi Bratislavy a Banskej Bystrice,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, František Palko.

Podujatie Presadni na bicykel 2015 sa uskutoční v stredu 16. septembra 2015 od 14:00h na ihrisku pred nákupným strediskom Aupark v Bratislave. Na účastníkov čaká okrem prestížneho cyklo súboja Bratislavčanov s Banskobystričanmi bohatý program vo forme výstavy od historických bicyklov po moderné,  súťaže pre deti, cyklo dielňa či diskusie s národným cyklokoordinátorom SR Petrom Klučkom, ktorý má v rezorte dopravy v kompetencii implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike ako aj Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktorého nedeliteľnou súčasťou je aj Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy na Slovensku, uvedená v jeho prílohe. „Postupnou implementáciou opatrení chceme prispieť k naplneniu základných princípov udržateľnej mestskej mobility. Aby skutočne platilo, že Mesto patrí všetkým ľuďom, nielen tým v autách. Aj preto sme pripravili podujatie Presadni na bicykel 2015,“ povedal Peter Klučka.

 

Oznámenie PPA zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

14.9.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.

Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

 

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

14.9.2015

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.

Poznámka:

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

Vyzvanie - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

14.9.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadanie pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie:  Vyzvanie         Prílohy   

 

Výzvy MK SR

11.09.2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.

Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.

V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. 

program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorín

v Martine

10. november 2015

Kultúra znevýhodnených skupín

10. november 2015

Kultúrne poukazy

30. jún 2016

 

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.

Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

10.9.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.
Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

8.9.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP") Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR"), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.

 

Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

4.9.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.

 

Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

4.9.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

 

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

3.9.2015

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Uzávierka predkladania žiadostí
20. október 2015 o 24:00

Plánovaná výška grantu
40 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac informácií o kritériách programu a elektronický formulár žiadosti nájdete tu.

 

Rozdelíme 80 000 eur pre aktívne komunity

2.9.2015

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám prostriedky? Prihláste sa do nového grantového programu Komunitné projekty.

Komunitné granty

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?

Nadácia VÚB reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Budovanie životaschopných komunít sa čoraz väčšmi stáva prioritou.

 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. 
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

 • zlepšenie života na miestnej úrovni,
 • záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
 • prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.

Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.
Cieľom programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti podpory

Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.

Z grantu nie je možné hradiť:
- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady)
- cestovné náklady
- občerstvenie, pitný režim
- náklady spojené s medializáciou projektu
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť musí obsahovať:

 • kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant
 • IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu
 • ilustračné fotografie k projektu a sprievodný text o projekte (stručný popis podstaty projektu), ktoré budú zverejnené v hlasovaní v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.


Hodnotiaci proces
V prvom kole hodnotiaca komisia zložená z odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného rozvoja posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií. Následne odporučí 3 najlepšie projekty z každého kraja (spolu 24 projektov).
Na základe výsledkov prvého kola bude 24 najlepších projektov zaradených do hlasovania. Jeden projekt (z každého kraja), ktorý v  hlasovaní získa najvyšší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB grant vo výške 10 000 €. Spolu bude pridelených 8 grantov.


Hodnotiace kritériá
Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie projektov bude realizované na základe kritérií zverejnených v systéme egrant.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Bodové hodnotenie

Výnimočnosť projektu. Prínos (napĺňa špecifické potreby komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre komunitu podstatné. Naplnenie skutočných potrieb, ktoré sú pre komunitu dôležité.

0 - 15

Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť).

0 - 5

Miera zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. Možnosti zapojenia zamestnancov skupiny VÚB.

0 - 5

Účel použitia finančných prostriedkov má reálny prínos pre komunitu. Rozpočet je primeraný a efektívny.

0 - 5

Maximálny počet bodov

max. 30 BODOV

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 25. 10. 2015.


Proces poskytnutia grantu
Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi uzavrieme po schválení projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80 % sumy, zvyšných 20 % poskytne nadácia po predložení záverečnej správy z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30. 6. 2016.


Harmonogram grantového programu:
 
Vyhlásenie grantového programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016

Konzultácie

Prípadné otázky radi zodpovieme prostredníctvom emailu info@nadaciavub.sk alebo na tel. čísle 0908 928 600 (Lenka Bradňanská).

V prípade otázok súvisiacich s prihlasovaním do systému e-grant alebo vypĺňaním elektronického formuláru prosím kontakujte:

Luboš Tvrdoň 0908 521 135 alebo info@nadaciavub.sk

 

Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc

2.9.2015

Obce snažiace sa o integráciu Rómov žijúcich na okraji spoločnosti  dostanú od ministerstva vnútra pomoc. Na riešenie najväčších problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou marginalizovaných rómskych komunít rezort vnútra sprostredkuje prvé finančné zdroje vo výške 64 miliónov eur. Prostriedky budú slúžiť aj na odstraňovanie segregácie Rómov vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia predškolskej prípravy rómskych detí. Pomoc pre obce sa bude sústreďovať tiež na zlepšovanie spolužitia s väčšinovým obyvateľstvom prostredníctvom terénnej sociálnej práce a na zlepšenie kvality zdravia, bývania a dostupnosti pracovných príležitostí.

Zmeniť situáciu marginalizovaných komunít chceme aj odstránením segregácie rómskych detí vo vzdelávaní

Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí je jednou z kľúčových výziev, ktorým čelí Slovensko. Ministerstvo vnútra preto plánuje aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Vyčlenili sme peniaze aj na predškolskú prípravu rómskych detí, aby sme predišli ich neopodstatnenému zaraďovaniu do špeciálnych škôl. Je to ďalšia dobrá správa pre obce s rómskym obyvateľstvom. Zaviedli sme rómske občianske hliadky, vďaka ktorým sa zlepšila  bezpečnosť a verejný poriadok v obci a z vlastných peňazí sme v rómskych lokalitách udržali zdravotných asistentov, ktorí sú v teréne veľkým prínosom. Celková výška investície bude 64 miliónov eur, neskôr však pribudnú aj ďalšie financie,“ povedal Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Investície v oblasti vzdelávania pôjdu napríklad aj na činnosti asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, podporu ich spolupráce s pedagógmi, ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít inkluzívnych materských škôl.

Projekty zvýšia aj kvalitu života obyvateľov pri rómskych komunitách

Na potrebe investovať do zlepšenia kvality života obyvateľov v obciach, v ktorých súčasne žijú aj marginalizované rómske komunity sa zhodla Komisia zložená zo zástupcov štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii, ktorá schválila prvé zámery národných projektov. Národné projekty vychádzajú zo skúseností z predošlého programového obdobia, pomáhajú napĺňať Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a budú realizované v partnerstvách so samosprávami a neziskovými organizáciami. Skúsenosti z minulosti potvrdili, že overené aktivity treba smerovať práve do obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré vykazujú najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej podrozvinutosti a zároveň prejavujú aktívny záujem o riešenie problémov.

Aj zdravie hrá rolu pri začleňovaní

Úroveň zdravotného stavu obyvateľov a celková kvalita služieb verejného zdravia výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V marginalizovaných rómskych komunitách ovplyvňuje tiež spolužitie Rómov a väčšinovej populácie ale aj ich šance na integráciu, napríklad pri hľadaní zamestnania. Aj preto národný projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva bude v nadväznosti na predošlý program zabezpečovať prevenciu zdravia a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť problémy súvisiace s verejným zdravím.

Peniaze idú tam, kde ich najviac potrebujú

Národný projekt Take away bude realizovaný v 150 obciach s najväčšou mierou podrozvinutosti a bude riešiť najvypuklejšie problémy komunít marginalizovaných Rómov komplexným prístupom v témach bývanie, vzdelanie, práca, bývanie. Cieľom projektu je dosiahnuť aj vyšší počet detí z rómskych komunít navštevujúcich predškolské zariadenia, zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti, zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ich zamestnateľnosti a vysporiadanie pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu podmienok bývania v rómskych komunitách. „Aby prostriedky z fondov EÚ boli využívané maximálne účelne a efektívne, budeme tiež realizovať projekt zameraný na monitorovanie a hodnotenie opatrení na integrovanie Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca administratíva sa pre obce výrazne zjednoduší,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

Väčší účinok budú mať projekty ak sa budú navzájom dopĺňať

Riešenie problémov a potrieb súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami rezort vnútra chce adresovať komplexne. „Zmena životnej situácie obyvateľov a ich kvality života je možná len vtedy, ak sa komplexne a systematicky riešia ich problémy zároveň s pretváraním prostredia, v ktorom žijú. Znamená to, že v tomto programovom období podporíme aj projekty na zlepšenie kvality bývania a komunitnej infraštruktúry vrátane rozšírenia kapacity škôlok a tiež prístupu k pitnej a úžitkovej vode a systému odvozu komunálneho odpadu,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

Aktuálne výzvy / informácie 2. polrok 2015

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby

30.11.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Príloh

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05 - Cesta z kruhu

30.11.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy

 

V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

30.11.2015

Zhodlo sa na tom  takmer   150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie  Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode.  Počas troch dní  v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov, či už štátnej a verejnej správy, podnikateľského alebo mimovládneho sektora svoje skúsenosti, myšlienky a projekty realizované v rámci  rôznych oblastí cezhraničnej spolupráce.
Účastníci konferencie hľadali odpovede na dôležité otázky ovplyvňujúce budúcnosť rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, zamestnanosti, kultúry, športu, atd.  Podľa nich úspech cezhraničnej spolupráce pozitívne ovplyvňuje vzájomná informovanosť všetkých subjektov participujúcich na cezhraničnej spolupráci a využívanie iniciatív či príkladov z ostatných regiónov. Dôležitý je najmä ľudský potenciál, jeho motivácia, zapájanie mladých ľudí a expertov v IT oblasti a pod. Závery konferencie budú po ich spracovaní zverejnené na stránke úradu vlády: www.eeagrants.sk .
Konferencie sa zúčastnili aj štátni tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Elsbeth Tronstad,  gubernátor Zakarpatskej oblasti Gennady Moskal, veľvyslanci  a diplomati viacerých krajín, zástupcovia rezortov, úradu vlády a ďalší vzácni hostia či experti z oblasti výskumu, školstva a rôznych iných inštitúcií.
V spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Užhorode,  Národným inštitútom strategických štúdií v Užhorode, Nórskym Barentsovým sekretariátom a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj  konferenciu zorganizoval Úrad vlády SR, ktorý je správcom Programu Cezhraničná spolupráca financovaného Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom SR, ktorého alokácia je  takmer 16 miliónov eur. Vďaka programu sa aktuálne realizuje 19 z cca 40 rôznych projektov,  s realizátormi niektorých z nich  sa počas návštevy východného Slovenska stretli aj hostia z Nórskeho kráľovstva.   

Úrad vlády SR – Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk 

Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

30.11.2015

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať aj o Vašu účasť a zodpovedanie dvoch otázok:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/anketa-odboru-centralny-kontaktny-utvar-pre-olaf/

 

Konferencia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

27.11.2015

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na konferenciu pod názvom "Záverečná konferencia Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá sa uskutoční v pondelok 30. novembra v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6 v Bratislave.

Cieľom konferencie je zhodnotenie komplexného programového obdobia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho prínosov, problémy spojené s jeho implementáciou a vytvorenie dobrej východiskovej pozície pre nadväzujúci Operačný program Ľudské zdroje.

Program:
10.00  Otvorenie konferencie a úvodný príhovor - Ján Richter,
           minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  10.20     Úvodný príhovor zástupcu Európskej komisie - Michael
           Morass, Európska komisia, Generálne riaditelstvo pre
           zamestnanost, sociálne veci a inklúziu, zástupca ved.
           oddelenia   10.30     Zhodnotenie prínosu a priebehu celého operacného obdobia
           OP Zamestnanost a sociálna inklúzia - Albert Németh,
           generálny riaditel sekcie fondov EÚ MPSVR SR 

*11.00 TK s novinármi za účasti ministra práce sociálnych vecí a
           rodiny SR Jána Richtera, zástupcu Európskej komisie
           Michaela Morassa, generálneho riaditeľa ÚPSVR Mariána
           Valentoviča a generálneho riaditeľa sekcie fondov EÚ MPSVR
           SR Alberta Németha

Národné projekty   

11.20  Paralela - Ján Riapoš, Slovenský paralympijský výbor  

11.50  Térenna sociálna práca v obciach - Marcel Fukas,
          Implementacná agentúra MPSVR SR  

12.10  Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie
          systému sociálnych služieb - Michal Riecanský,
          Implementacná agentúra MPSVR SR   12.35    XXI „Podpora vytvárania pracovných miest„ - Katarína
          Dubovanová, UPSVR SR   13.00    Podpora pracovných príležitostí - Katarína Dubovanová,
          UPSVR SR   13.20    Efektivita - Denisa Braxator, UPSVR SR

Dopytovo orientované projekty
14.40   Občianske hliadky v prostredí MRK v obci Výborná - Ľubica
           Koledová, Implementačná agentúra MPSVR, prezentácia –
           prijímateľ NFP   15.00     „Úsmev ako dar„  - Iveta Ďuricová, Implementačná agentúra
           MPSVR, prezentácia –prijímateľ NFP   15.20     Projekt Mesto Humenné - Ľubica Koledová, Implementačná
           agentúra MPSVR, prezentácia – Miroslav Turčan   15.40     Diskusia a záver konferencie

V regiónoch sa uskutočnili informačné dni o podpore z eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok

26. 11. 2015

Presne 1044 miest a obcí zo siedmich krajov Slovenska bolo pozvaných na informačné dni týkajúcich sa výzvy vyhlásenej ministerstvom vnútra v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na stretnutiach v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa počas uplynulých troch dní mohli zástupcovia samospráv oboznámiť s možnosťami čerpania pomoci z Eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok.

Požiadať o podporu môže každá tretia obec

Počas regionálnych informačných dní sa zástupcovia miest a obcí mohli oboznámiť s podmienkami, kritériami a postupmi súvisiacimi s podávaním projektov na rozširovanie kapacít škôlok. Peniaze z Európskej únie môžu na tento účel získať tie samosprávy, ktoré dokážu vytvoriť nové miesta pre škôlkarov buď výstavbou nových objektov alebo rekonštrukciou existujúcich budov. Ide najmä o obce a mestá, v ktorých okrem majoritnej spoločnosti žijú aj rómske komunity. Potenciálnymi prijímateľmi tejto pomoci je tak viac ako tisícka obcí definovaných v dokumente s názvom Atlas rómskych komunít. „Podmienkou čerpania pre obec je, že aspoň 30% novovytvorených miest obsadia rómske deti. Okrem zvyšovania kapacít a posilňovania kvality vzdelávacích programov je našim cieľom aj odstránenie diskriminácie v prístupe detí k predškolskému vzdelávaniu, “ vysvetlila Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít zo sekcie európskych programov ministerstva vnútra, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. 

Môžeme vytvoriť tisícky nových miest pre škôlkarov

Pomoc vo výške 58 miliónov eur je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a uchádzať sa o ňu môžu obce a mestá z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Rezort vnútra predpokladá, že takto podporí najmenej 200 škôlok. Samosprávy budú projekty spolufinancovať vo výške 5 % z ich celkovej hodnoty. Výstavbou nových materských škôl alebo ich rekonštrukciou môže na Slovensku pribudnúť niekoľko tisíc nových miest pre škôlkarov.

Prvá uzávierka žiadostí je už vo februári

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorú ministerstvo vnútra vyhlásilo 30. októbra 2015, je súčasťou operačného programu Ľudské zdroje. Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k otvorenej výzve prebehne vo februári budúceho roka, ďalšie kolá hodnotenia prebehnú následne v intervaloch 2 mesiacov. Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete na https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

Modernizácia verejnej správy na Slovensku optikou OECD

26.11.2015

Tím expertov z  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  strávil mapovaním verejnej správy na Slovensku takmer celý rok. Výsledkom ich skúmania je komplexná správa o jej súčasnom stave. Odborníci OECD s bohatými medzinárodnými skúsenosťami v nej...
» celá správa

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/01 - Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II.)

25.11.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy

 

Kultúra národnostných menšín na rok 2016

25.11.2015

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona VÝZVU  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016
Bližšie info na:
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/

 

Dotácie Ministerstva financií SR

25.11.2015

https://dotacie.mfsr.sk

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj výzva na predkladanie žiadostí na rok 2016.

Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nebude môcť vybaviť.


Výnos č. 26825/2005-441
Často kladené otázky k žiadosti o dotáciu
Často kladené otázky k zúčtovaniu
Vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii

Pokyn na zúčtovanie dotácií s kapitolou VPS

 

Posledný termín na predloženie ŽoP v roku 2015

24.11.2015

RO oznamuje prijímateľom, že certifikačný orgán schválil mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu dňa 7.12.2015, pričom tento termín nahrádza termín 28.11.2015. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 4.12.2015. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.

 

Predbežné termíny Interreg V-A SK-CZ

24.11.2015

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ pre programové obdobie 2014-2020 v spolupráci s Národným orgánom stanovil predbežné termíny konania úvodnej konferencie programu a vyhlásenia prvej výzvy v rámci programu.

Predbežný termín konania úvodnej konferencie programu Interreg V-A SK-CZ je 20. január 2016.

Predbežný termín vyhlásenia prvej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je stanovený na koniec februára 2016.

Indikatívny harmonogram výziev do februára 2017

23. 11. 2015
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016 a Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017 je zverejnený na internetovej stránke MV SR - https://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017

 

Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 2016

23.11.2015

Zverejnili sme výzvy na žiadosti o dotáciu pre rok 2016 v rámci Programov pre mládež - podprogramy SLUŽBY mladým, HLAS mladých a PRIORITY mládežníckej politiky. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. decembra 2015.

Ďalšie informácie nájdete TU.

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

23.11.2015

LXIV. výzva 3.1 – Správa o vyhodnotení výzvy č. OPŽP-PO3-15-2 z 28. 07. 2015

https://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Sprava-o-vyzve-OPZP-PO3-15-2_pdf.zip

 

Slovensko podporuje ambicióznejšie ciele zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky

20.11.2015

Brusel (16. november 2015) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie sa zaoberali zjednodušením spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zhodnotili doterajšie kroky Komisie ako aj ďalšie smerovanie, ktorým sa má dosiahnuť redukcia administratívnej záťaže. V praxi by sa mali vytvoriť také podmienky pre farmárov, ktoré budú pre nich predstavovať menej byrokracie a dodatočných nákladov.
Slovensko na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva poľnohospodárstva Magdaléna Lacko-Bartošová. "Podporujeme aj ambicióznejšie ciele zjednodušenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Túto tému si Slovensko zvolilo za jednu z rezortných priorít počas nášho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ", uviedla štátna tajomníčka na rokovaní.
Dôležitosť zjednodušenia vníma Slovensko napríklad   v oblasti "greeningu", čo je súbor postupov prospešných pre životné prostredie a ochranu klímy. Témy, ktoré rezonujú, sa týkajú i konceptu aktívneho poľnohospodára, platby pre mladých poľnohospodárov, či flexibility vo viazanej podpore.
Šéfovia rezortov poľnohospodárstva na stretnutí zhodnotili aj tzv. balík solidárnych opatrení, ktorý prijali v septembri 2015, v súvislosti so zhoršenou situáciou vo viacerých poľnohospodárskych sektoroch. Cieľom opatrení je zlepšiť konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a zmierniť nepriaznivú situáciu na trhu zapríčinenú ruským embargom. Slovensko poskytne mimoriadnu podporu pre sektor mlieka a bravčového mäsa, ktoré u nás patria k najviac postihnutým sektorom.

Informačné dni k vyhlásenej výzve pre OP ĽZ

20. 11. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia európskych programov ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje organizuje Informačné dni pre prijímateľov pomoci k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na:
1.)    podporu výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
2.)    podporu rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na rozšírenie kapacity

 

23. novembra 2015, 9:30 hod.
Banská Bystrica
Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica
 
24. novembra 2015, 09:30 hod.
Prešov
Okresný úrad, Námestie mieru 3, Prešov
 
25. novembra 2015, 09:30 hod.
Košice
Mestský úrad, Trieda SNP 48/A, Košice
 
Informačné dni sú určené pre zástupcov miest a obcí.
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese sep.imrk@minv.sk.

 

Už 23. novembra 2015 bude premiéra prvého filmu z dokumentárneho cyklu Dá sa to

19.11.2015

23. novembra 2015 o 17:35 bude odvysielaná prvá časť z dokumentárneho cyklu „Dá sa to" na STV 2. V rámci tohto cyklu 12 dokumentárnych filmov budú predstavené príklady dobrej praxe z realizovania projektov podporených z Fondu pre mimovládne organizácie.

Program vysielania:

23.11. – Sila žien

24.11. – Bližšie k deťom

25.11. – Vo verejnom záujme

30.11. – Proti veľkým šelmám

01.12. – Nechajte auto doma

04.12. – Rôzne farby, jedna hra

07.12. – Aby sa kauzy nezametali pod koberec

08.12. – Domec

09.12. – Dôstojný život

11.12. – Farmári

14.12. – Ulita

15.12. – Záhrada

Prajeme vám príjemný filmový zážitok.

Úrad vlády organizuje veľkú medzinárodnú konferenciu o cezhraničnej spolupráci

19.11.2015

Posilnenie kontaktov medzi susedskými krajinami a ich občanmi, hospodárska spolupráca, rozvoj cestovného ruchu, cezhraničného obchodu, ale taktiež zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov a v neposlednej rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni, ako aj  voľný ale aj bezpečný pohyb občanov na hraniciach a v ich okolí, spoločné aktivity, intenzívnejšie vzájomné spoznávanie sa – to všetko prináša funkčná cezhraničná spolupráca, ktorej dôležitosť si Slovenská republika dlhodobo uvedomuje a prostredníctvom rôznych programov či  projektov aj podporuje.
 
O tom, ako využiť širokospektrálny potenciál cezhraničnej spolupráce v rámci Európy, o doterajších skúsenostiach,  možnostiach a príkladoch financovania cezhraničných aktivít, o úlohe médií či občianskej spolupráci, ako aj o  budúcnosti Karpatského regiónu či spolupráci krajín V4 s Ukrajinou budú hovoriť účastníci medzinárodnej konferencie s názvom 6. Fórum Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorú organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Nórskym Barentsovým sekretariátom, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Národným inštitútom pre strategické štúdie – v Užhorode a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj v Prahe.  Konferencia, ktorej rokovanie pozdraví aj minister hospodárstva SR Vazil Hudák,   sa uskutoční v dňoch 24. až 27. novembra 2015 v Košiciach a Užhorodeana najvyššej úrovni sa jej zúčastní štátna tajomníčka MZV NK pani Elsbeth Tronstad, štátny tajomník MZV SR pán Igor Slobodník, pozvanie by mala prijať aj prvá štátna tajomníčka MZV  Ukrajiny Nataliia Galibarenko.  Okrem týchto vysokých štátnych predstaviteľov potvrdilo svoju účasť viac ako   100  expertov na cezhraničnú spoluprácu z celej Európy.
 
Konferencia je logickým pokračovaním prvého slovensko-ukrajinského fóra, ktoré sa za účasti Igora Slobodníka uskutočnilo v máji tohto roku v Kyjeve a na ktorom  boli prerokované otázky prehĺbenia spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Aktuálny stav cezhraničnej spolupráce je spôsobený množstvom faktorov a často aj bariér -  čo má vplyv na rozvoj pohraničných regiónov a určuje ich budúcnosť.  Konferencia sa bude venovať  detailnej  analýze týchto determinujúcich činiteľov, ako aj veľmi dôležitými otázkami formovania novej kvality cezhraničnej spolupráce Ukrajiny s odkazom na európske inštitucionálne štandardy, normy a zásady, ktoré dajú cezhraničnej spolupráci Ukrajiny s krajinami so spoločnou hranicou nové impulzy.
 
Organizátor konferencie - Úrad vlády SR - je správcom programu cezhraničnej spolupráce, financovaného z Nórskych grantov   a štátneho rozpočtu SR v rámci programového obdobia 2009 – 2014. Program je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu vrátane podpory osobných kontaktov ľudí. Napomáha aj výmene skúseností a  osvedčených postupov z projektov cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj vytváraniu sietí v Európe. V rámci dvoch výziev spomínaného programu  bude podporených zhruba 40 projektov sumou viac ako 15 miliónov eur -  18 projektov sa už realizuje.

Program konferencie nájdete na stránke: https://www.eeagrants.sk/cbc
Program konferencie <<>>

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; mobil:  +421 915 984 227
Úrad vlády SR – Odbor grantov EHP a Nórska
www.eeegrants.gov.sk

 

Aktualizácia formulárov Priebežná/Záverečná monitorovacia správa ISRMO a Následná monitorovacia správa ISRMO

18.11.2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 10.11.2015 vstúpili do platnosti aktualizované formuláre:

-Priebežná/Záverečná monitorovacia správa ISRMO
- Následná monitorovacia správa projektu ISRMO

Aktuálne platné formuláre sú zverejnené v sekcii Formuláre.

 

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január-december 2014

18.11.2015

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídlewww.minedu.sk dokument „Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2014“.

S výročnou správou sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/vyrocna-sprava-op-vzdelavanie-za-rok-2014/

 

Dodatok č.1, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020

16.11.2015
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Dodatok č.1, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (pdf, 73.31 Kb, 300x)

 

Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015

16.11.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 koncom roka 2015" je v plnom znení prístupné na internetovej stránke https://www.mpsr.sk/ v časti Regionálny rozvoj a zároveň na internetovej stránke https://enviroportal.sk/.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015 (pdf, 4.15 Mb, 23x)

 

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

16.11.2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. Zaregistrovaní zhotovitelia sa zaviazali dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii zariadení, na ktoré dostanú domácnosti príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Oprávneným zhotoviteľom môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo členskom štáte EU. Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje na svojej internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR.

Zhotovitelia môžu požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Postup pri registrácii, rámcové podmienky zmluvy a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy sú k dispozícii na webovej stránke národného projektu. SIEA upozorňuje zhotoviteľov, že údaje v žiadosti je potrebné vypĺňať pozorne, pretože budú použité v zmluve a v ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj kópie osvedčení odborne spôsobilých osôb a ich čestné vyhlásenia, že budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať. Zoznam odborne spôsobilých osôb bude prílohou zmluvy o preplácaní poukážok a zmeny v ňom bude možné vykonať prostredníctvom dodatkov k zmluve. Po kontrole vyplnenej žiadosti o uzatvorenie zmluvy zašle SIEA zhotoviteľom zmluvu na podpis. Po spätnom doručení zmluvy podpísanej zhotoviteľom, SIEA zmluvu zverejní v centrálnom registri zmlúv.


„Do zoznamu zhotoviteľov budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou uzatvorenou so SIEA. Každej domácnosti zároveň odporúčame, aby si dobre zvážila výber zhotoviteľa a nespoliehala sa len na prvý dojem, napríklad z prebiehajúcich reklamných kampaní alebo internetových stránok," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Pred samotným uplatnením si poukážky u zhotoviteľa SIEA tiež odporúča zistiť si jeho referencie týkajúce sa už zrealizovaných inštalácií v rodinných a bytových domoch. Rovnako je dobré si overiť vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky pre rovnaké parametre od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

 

Národný projekt Zelená domácnostiam pripravila SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem registrácie zhotoviteľov prebieha v súčasnosti aj registrácia oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporená. Už dnes SIEA eviduje viac ako 1400 registrovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické parametre a viaceré ďalšie doručené žiadosti. Domácnosti sa vďaka národnému projektu budú môcť uchádzať o podporu na inštaláciu solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a veterných turbín energie v rodinných a bytových domoch. Prvý pilotný národný projekt bude trvať do roku 2018, preto budú stanovené aj termíny, dokedy od vydania poukážky musia zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu. V prvej etape je k dispozícií 45 miliónov eur. Celkom bolo na tento účel v rámci operačného programu vyčlenených 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.

 

Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur

13.11.2015

(Bratislava, 12. novembra 2015) – Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa to týka operačných programov ROP a OPBK v celkovej výške 71 miliónov eur,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja, Viktor Veselovský. Pokryjú sa tak náklady na obnovu 27 000 bytov v bytových domoch v rámci programu JESSICA III. Vzhľadom na to, že sa jedná o financie z nevyčerpaných programov z obdobia 2007 – 2013, tak musia byť minuté do konca augusta 2016, inak prepadnú. Žiadatelia teda musia, podľa vyjadrenia ŠFRB, podávať žiadosti do konca mája 2016. Majitelia bytov môžu o úver žiadať od 15. januára a ak bude obnova domu komplexná a v súlade špecifickými podmienkami, majú možnosť získať nulový úrok. K poskytnutým financiám prispeli aj tri operačné programy z obdobia 2007 až 2013. Z Regionálneho operačného programu ide na tento účel 66,3 milióna eur, z Operačného programu Bratislavský kraj asi 4,7 miliónov eur a z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 59 miliónov eur. V novom programovom období 2014 až 2020 budú financie na obnovu bytových domov sprostredkované Slovenským finančným holdingom, ktorý bude mať na daný účel 145 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. V minulosti štát v rámci projektov JESSICA I a JESSICA II využil z eurofondov približne 110 miliónov eur, čím podporil komplexnú obnovu 23 000 bytov.

 

Európska komisia vydala Usmernenie k VO pre odborníkov z praxe

13.11.2015

Na základe odporučenia Stáleho zastúpenia EÚ v SR dávame do pozornosti prijímateľom NFP OPV a OPVaV nasledovné usmernenie Európskej komisie k problematike verejného obstarávania.

Dňa 29.10.2015 vydala Európska komisia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré sa vzťahuje na zákazky financované EÚ na obstaranie stavebných prác, tovaru a služieb v súlade s ustanoveniami smernice 2004/18/ES. Usmernenie je určené predovšetkým odborníkom na úrovni prijímateľa, ktorí sa v rámci verejných obstarávateľov zaoberajú verejným obstarávaním.

Usmernenie má za účel vyhnúť sa najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Usmernenie EK k VO nájdete tu.

 

EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0

13.11.2015

Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0. Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete v časti „Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP/Dokument OPŽP

 

Aktuálne vyzvania-Prioritná os 7, Informačná spoločnosť

12.11.2015

vyzvanie č. OPII-2015/7/1-FP Fázovaného projektu: Register priestorových informácií - 2. fáza (420 kB)

zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2041 kB)
pdfZámer národného projektu Register priestorových informácií (179 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/2-FP Fázovaného projektu: Register úpadcov - 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (3465 kB)
pdfZámer národného projektu Register úpadcov (192 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

Fond na podporu umenia sa predstaví v regiónoch

12.11.2015

Novovzniknutá verejnoprávna inštitúcia Fond na podporu umenia predstaví v najbližších dňoch svoju štruktúru podpornej činnosti na rok 2016. S cieľom priblížiť nový grantový systém širokej verejnosti vycestujú predstavitelia fondu aj do slovenských regiónov. Potenciálni žiadatelia tak budú môcť získať komplexné informácie o novom spôsobe podávania žiadostí o finančnú podporu v oblasti kultúry a umenia.

Prezentácie pre verejnosť s názvom Predstavenie činnosti Fondu na podporu umenia sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Termín

Mesto

Miesto konania

Čas podujatia

12. 11. 2015

NITRA

Synagóga

16.00

18. 11. 2015

BRATISLAVA

KC Dunaj

17.00

19. 11. 2015

ŽILINA

Mestské divadlo

16.00

24. 11. 2015 

BANSKÁ BYSTRICA

Divadlo Štúdio tanca

18.00

25. 11. 2015 

PREŠOV

Divadlo Alexandra Duchnoviča

15.00

25. 11. 2015 

KOŠICE

Kasárne/Kulturpark

19.00

 

Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. Prvú výzvu zverejní 30. novembra 2015. Na ministerstve kultúry naďalej zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.1

11.11.2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  vyhlásila 9.11.2015  Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre Investičnú prioritu 3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania a pre Špecifický cieľ  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 4.3.1

Príloha č. 1 Životopis

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 3 Potvrdenie odbornej praxe

 

Konferencia-Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky.

11.11.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24. novembra 2015 sa uskutoční výročná konferencia s názvom Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu  minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, sa zameria na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov  v programovom období 2007 – 2013 a prezentáciu podpory zdravotníctva z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Informácie o mieste konania:

Dátum konania: 24. november 2015

Miesto konania: Ministerstvo Zdravotníctva SR, Kongresová sála, Limbová  2, Bratislava

Program konferencie: Program.doc

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore https://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

 
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.10.2015

10.11.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného

strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007- 2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia
2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.10.2015 prostriedky vo výške 9 305,22 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 80,10 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 9 728,10 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 83,74 % z celkového záväzku. Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP Doprava (88,65 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,55 %), Regionálneho OP (86,69 %), OP Zdravotníctvo (85,25 %), OP INTERACT II (84,98 %), OP Bratislavský kraj (84,21 %), OP Vzdelávanie (83,64 %), a OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (82,38 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale
70 – 80% dosiahli OP Technická pomoc (78,37 %), OP Informatizácia spoločnosti (76,91 %), OP Výskum a vývoj (76,37 %) a OP Rybné hospodárstvo (76,36 %). Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahli OP Životné prostredie (68,17 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (60,30 %). Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu programu, t. j. za všetkých 14 operačných programov zostáva vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume 2 312,45 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 129,97 mil. EUR.

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 3010.pdf

 

SIEA zavádza systém označovania zariadení podporených v rámci OP KaHR

9.11.2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR).
Predmetom označovania holografickými samolepkami s jedinečným číslom budú najmä zariadenia, stroje a prístroje, ktoré boli financované z OP KaHR. Špeciálna nesnímateľná vrstva samolepiek zabezpečí trvalé označenie, prostredníctvom ktorého sa bude dať zariadenie ľahko identifikovať.

„Cieľom je zaviesť prehľadnú evidenciu označovania hnuteľných vecí nadobudnutých vďaka nenávratným finančným príspevkom u jednotlivých prijímateľov a uľahčiť priebeh následných kontrol na mieste," uviedol riaditeľ Odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Prioritne sa začne s označovaním zariadení obstaraných v rámci projektov, ktoré sú v záverečnej fáze realizácie. Pracovníci SIEA budú zariadenia označovať osobne počas kontrol na mieste, ktoré súvisia so žiadosťami o platbu. Zariadenia inštalované pred zavedením systému budú označované priebežne v rámci ďalších kontrol na mieste súvisiacich najmä s monitorovaním projektov.

 
Informačný seminár pre prijímateľov NFP OPVaV v rámci výziev OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

9.11.2015

Výskumná agentúra (VA) organizuje dňa 12.novembra 2015 informačný seminár pre prijímateľov nenávratného  finančného príspevku v rámci výziev OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO. Seminár sa koná v kongresovej miestnosti, na prízemí budovy VA na Hanulovej č. 5/B v Bratislave. Seminár je určený iba pre prijímateľov predmetných výziev.

Registrácia je od 10:00 hod., začiatok seminára je o 10:30 hod.

Účasť je potrebné potvrdiť do 10.11. 2015 na mail: info@vyskumnaagentura.sk.

Bližšie info v pozvánke a programe seminára.

Pozvánka a program seminára

 

Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2015

9.11.2015

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).

S dokumentom sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2015/

 
Alokácia výzvy KaHR-22VS-1501 bola navýšená na 68 250 000 €

6.11.2015

Vzhľadom na prejavený vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia zo strany miest a obcí Slovenskej republiky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-22VS-1501 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast opätovne navýšil alokáciu predmetnej výzvy, a to na hodnotu
68 250 000 €.

Zo zaregistrovaného počtu 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac než 121 mil. € bolo do konca októbra 2015 schválených 264 žiadostí.

Bližšie informácie týkajúce sa využitia alokácie výzvy sú vo forme tabuliek a grafov verejnosti dostupné na nasledovnom linku:

https://www.mhsr.sk/ext_dok-stav-vyuzitia-disponibilnej-alokacie-vyzvy-kahr-22vs-1501/146337c?ext=orig

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

6.11.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR"), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade s bodom 6.1 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a so Všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, výberovými kritériami pre výber projektov a hodnotiacimi kritériami pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít (ďalej len „žiadosť") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „výzva"),.

pre opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie.
podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof, špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Viac informácií nájdete v časti: “Vyzvy/Vyzvy na odbornych hodnotitelov“.

 

Výzva na zasielanie žiadostí o platbu a upozornenie

5.11.2015

UPOZORNENIE pre prijímateľov operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie k predkladaniu žiadostí o platbu v rámci ukončovania projektov za programové obdobie 2007 - 2013

Nakoľko sa blíži koniec roka 2015 a zároveň koniec programového obdobia 2007-2013 a  je v záujme Výskumnej agentúry spolupracovať v čo najväčšej možnej miere s prijímateľmi, je nevyhnutné, aby zo strany prijímateľov bolo čo možno ihneď zaslaných čo najviac výdavkov v jednotlivých typoch Žiadostí o platbu.

Dôrazne vyzývame prijímateľov, aby zaslali do dátumu 16.11.2015 čo najviac Žiadostí o platbu.

Zároveň dávame na vedomie znenie mailu, ktorým boli prijímatelia upozornení na jednotlivé termíny a taktiež na termín oprávnenosti výdavkov.

V nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 2/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013Usmernenie MF SR č. 2/2009-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka si Vás ako Prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") dovoľujeme informovať o hraničných termínoch predkladania žiadostí o platbu na Platobnú jednotku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "PJ") v roku 2015.

V zmysle horeuvedeného je VA povinná na PJ predložiť žiadosti o platbu typu - priebežné/záverečné/zúčtovanie zálohovej platby/zúčtovanie predfinancovania pre Operačný program Výskum a Vývoj v termíne najneskôr do 30.11.2015 a pre Operačný program Vzdelávanie najneskôr do 4.12.2015 (žiadosti o platbu doručené po uvedených termínoch budú zaradené do Súhrnnej žiadosti o platbu až v roku 2016 po otvorení rozpočtového roka 2016). Žiadosti o platbu typu predfinancovanie/zálohová platba je VA povinná predložiť na PJ najneskôr do 7.12.2015 pre obidva operačné programy VA.

Oprávnenosť výdavkov je stanovená do 31.12.2015 (v prípade ak je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedený skorší termín, platí tento termín), t.j. do 31.12.2015 musí dôjsť k reálnej a preukázanej úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľov dodávateľom (resp. v prípade pracovno-právnych vzťahov k vyplateniu miezd zamestnancom do 31.12.2015, vrátane miezd za december 2015).

Neuhradené faktúry od prijímateľa dodávateľovi ako aj mzdy vyplatené po 31.12.2015 (resp. do skoršieho termínu uvedenom v zmluve o poskytnutí NFP) znamenajú automaticky neoprávnené výdavky v rámci realizovaných projektov, t.j. prijímatelia si ich budú musieť uhradiť z vlastných zdrojov v plnej výške mimo akýchkoľvek zdrojov EÚ a ŠR SR.

Neexistuje žiadna možnosť udelenia výnimky z vyššie uvedeného (taktiež vrátane personálnych výdavkov).

V zmysle vyššie uvedeného stanovila Výskumná agentúra (ďalej len "VA") pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj posledný termín pre predloženie žiadostí o platbu typu zálohová platba a predfinancovanie prijímateľom na 16.11.2015.

Ostatné typy žiadostí o platbu priebežné/záverečné/zúčtovanie zálohovej platby/zúčtovanie predfinancovania je potrebné predložiť na VA v dostatočnom predstihu s prihliadnutím na ich administratívnu kontrolu na VA, resp. termíny uzatvárania PJ v roku 2015.

 

Projekty končiace v mesiaci

Systém platieb

Oprávnené odbobie

Záverečná platba - podanie

Zálohová platba

Predfinancovanie

Predloženie na VA

Zúčtovanie

Predloženie na VA

Zúčtovanie

10/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

11/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

12/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

 

V prípade vyplateného predfinancovania upozorňujeme na dodržanie záväzných lehôt úhrady dodávateľovi do 4 kalendárnych dní a zúčtovania prostriedkov (odoslanie zúčtovania) VA do 10 kalendárnych dní od pripísania prostriedkov na účet prijímateľa.

 

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1a

5.11.2015

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí uvedených v prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane relevancie k HP

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu

Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 8 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie

 

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

5.11.2015

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce uvedené prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane relevancie k HP

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu

Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 8 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie

 

Otvorili sme tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame

4.11.2015

V stredu 4. novembra 2015 otvárame tretí ročník grantového programu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Tu žijeme a pomáhame.

Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.

V programe nadácia rozdelí 20 000 EUR. O grant v maximálnej výške 1 500 EUR sa do 12. januára 2016 môžu uchádzať neziskové organizácie z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Všetky informácie o programe nájdete vo Výzve. Informácie a konzultácie k projektom poskytujeme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/ 622 1152055/ 622 1152.

Výzva Tu žijeme a pomáhame 2016

 

Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2015

4.11.2015

Cieľom informácie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK") je zabezpečiť efektívny proces prechodu rozpočtových rokov 2015/2016.

Podmienky pre ukončenie rozpočtového roka 2015

V súvislosti  s ukončením rozpočtového roka 2015 sú stanovené podmienky pre spracovanie žiadosti o platbu nasledovne:

 • Platobná jednotka zahrnie žiadosť oplatbu (priebežná, záverečná, zúčtovanie predfinancovania) schválenú RO OPBK do poslednej súhrnnej žiadosti oplatbu vroku 2015 dňa 07.12.2015.
 • Žiadosti o platbu, ktoré budú schválené certifikačným orgánom (MF SR) vsúhrnnej žiadosti oplatbu v roku 2015, je platobná jednotka povinná uhradiť prijímateľovivtermíne do 22.12.2015

V nadväznosti na uvedené dátumy RO OPBK stanovil na predkladanie žiadostí o platbu prijímateľmi nasledovné hraničné termíny:

 • - na predloženie priebežnej žiadosti oplatbu: 23.11.2015
 • - na predloženie záverečnej žiadosti oplatbu: 16.11.2015

Žiadosti o platbu, doručené po uvedených termínoch, žiadosti o platbu, ktoré nebudú zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015, resp. nebudú schválené certifikačným orgánom (MF SR) v súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015, budú uhradené až v roku 2016 (predpokladaný termín otvorenia účtovného obdobia 2016 je 01.02.2016).

V prípade predloženia nadmerného počtu žiadostí o platbu zo strany prijímateľov na RO OPBK, úhrada žiadostí o platbu sa nemusí uskutočniť do konca roka 2015.

Na ukončenie rozpočtového roka sa vzťahujú nasledovné podmienky pre vrátenie finančných prostriedkov a vysporiadanie finančných vzťahov:

 • RO OPBK vspolupráci splatobnou jednotkou MPRV SR stanovil na vrátenie finančných prostriedkov avysporiadanie finančných vzťahov (t.j. nezrovnalostí) vroku 2015 hraničný termín 05.12.2015, nakoľko zdôvodu uzatvárania rozpočtového roka 2015.
 • Prijímatelia, ktorým na bežných účtoch vznikli výnosy vdôsledku poskytnutého predfinancovania, sú vsúlade s § 7 ods. 1 písm. m, zákona č. 523/2004523/2004 Z.z. orozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení niektorých zákonov povinní tieto vrátiť na účet platobnej jednotky do 31.01.2016.
 • RO OPBK žiada všetkých prijímateľov, aby nezrovnalosti neposielali na účet platobnej jednotky vobdobí od 05.12.2015 do 31.12.2015, keďže všetky platby prijaté na účet platobnej jednotky vuvedenom období nebudú môcť byť použité vroku 2016. Od 01.01.2016 bude možné uvedené nezrovnalosti a výnosy vrátiť na účet platobnej jednotky.

Informácia RO OPBK bola vypracovaná na základe aktualizácie č. 2 Usmernenia č. 2/2009-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka, vydané Ministerstvom financií SR dňa 15.12.2011.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

 • aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami
 • doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

 

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

4.11.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015.

Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 – 2013.
Usmernenie obsahuje prehľad o základných povinnostiach prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013, dáva do pozornosti prehľad činností, ktoré majú byť vykonané do ukončenia, prípadne po ukončení realizácie aktivít projektu, ozrejmuje povinnosti prijímateľa v súvislosti s finančným ukončením projektu ako aj v období udržateľnosti.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z OP ŽP a nadväzuje, prípadne dopĺňa Príručku pre prijímateľa v jej aktuálne platnom znení.

Plné znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty“.

 

Oznam o zmene sídla Riadiaceho orgánu pre ROP a IROP

3.11.2015

Riadiaci orgán oznamuje, že adresa Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program sa zmenila nasledovne:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

 

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

3.11.2015

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu.

Bilaterálny fond je súčasťou Programu, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny podieľajú na posilňovaní bilaterálnej spolupráce a na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Bilaterálny fond primárne podporuje doplnkové aktivity (nie ucelené súbory aktivít - projekty) s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním na organizáciu alebo účasť na konferenciách, pracovných seminároch (workshopoch), študijných cestách, návštevách zahraničných expertov či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na: sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:

 • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
 • Ľudské práva vrátane práv menšín,
 • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
 • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Kto môže žiadať o podporu z bilaterálneho fondu?

Oprávnení žiadatelia sú mimovládne organizácie zriadené na Slovensku, ktoré spĺňajú nasledovnú definíciu: „Nezisková organizácia zriadená ako právnická osoba na nekomerčný účel, ktorá je nezávislá od miestnej, regionálnej samosprávy, centrálnych orgánov štátnej správy a vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za mimovládne organizácie. Oprávnení žiadatelia sú povinní rešpektovať princípy demokratických hodnôt a ľudských práv."

Žiadateľ musí mať na realizáciu aktivity, na ktorú žiada finančnú podporu, minimálne jedného partnera z donorského štátu ( Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo medzinárodnú organizáciu.

Oprávnení partneri sú subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) alebo medzinárodné organizácie1, slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii).

Finančná alokácia pre túto výzvu je 76 500 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 €. Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 10 000 €.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu sú predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 08.01.2016 prostredníctvom aplikácie na https://fondpremvo.osf.sk/. Maximálne trvanie aktivít projektu je do 30.04.2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

Podrobné znenie výzvy nájdete TU. Všetky bližšie informácie nájdete v Príručke pre žiadateľa TU.

 

Výzva na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP ĽZ

3.11.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 2. novembra 2015 vyhlasuje Výzvu na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP Ľudské zdroje. Prílohy k výzve sú dostupné tu. 

 

Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)

2.11.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva),  vrátane všetkých jej príloh.

Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa

 
Roadshow 2015

2.11.2015

V nadväznosti na e-mailovú správu o Roadshow 2015, ktorú sme Vám zaslali 23.10. Vám preposielame link na harmonogram roadshow 2015. V ňom sú uvedené dátumy, mestá a hotely, kde sa budú regionálne konferencie a výstavy konať. Kapacita, teda počet účastníkov je plánovaný na 80 ľudí.

Harmonogram roadshow 2015_draft.xlsx


Otvárame programy nového Nadačného fondu Getrag

30.10.2015

V piatok 30. októbra otvára Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou ponuku finančnej podpory východoslovenským aktivistom, organizáciám aj samosprávam. Program Getrag pre ľudí podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. Podporené projektové zámery sú dlhodobo udržateľné. Pri poskytovaní grantovej podpory sa GETRAG FORD Transmissions pridržiava prísľubu prispievať k rozvoju regiónu, vzájomnému rešpektu a budovaní dôvery pri vytváraní nových a upevňovaní už existujúcich vzťahov spoločnosti s organizáciami pôsobiacimi v regióne.

Viac informácií o programoch poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

 

MH SR vydalo usmernenie pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

29.10.2015

Vzhľadom na ukončovanie pomoci zo štrukturálnych fondov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v Usmernení pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501 upozorňuje najmä na hraničné termíny na predkladanie Žiadostí o platbu (ŽoP), spôsob uplatnenia preddavkových platieb ako aj oprávnenosť výdavkov.

Celé znenie usmernenia   TU (PDF)

 
Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

29.10.2015

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. „Na túto aktivitu sme vyčlenili 45 mil. EUR. Pri maximálnej výške podpory 100 tisíc EUR je možné opraviť 450 km miestnych komunikácii. O tom, že to malé obce potrebujú sa presviedčam pri každom výjazde,“ konštatoval minister. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov. „Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z bratislavského kraja. Výška vyčlenených finančných prostriedkov na uvedené výzvy v rámci opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, predstavuje spolu 83 mil. EUR. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.,“ doplnil Ľ. Jahnátek.

Agorezort v rámci hľadania spôsobov pomoci nezabúda ani na záujemcov o podnikanie vo farmárskej oblasti. Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020 v zmysle výzvy 6.1 Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Uzávierka výzvy je 8. februára 2016.Medzi jednu z podpôr radíme aj nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy vo forme dlhodobého prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a vo forme kúpy poľnohospodárskej pôdy cez úverový produkt „Moja pôda pre mladých“.

„Pri nastavovaní nového úverového produktu sme vychádzali z praktických poznatkov, ktoré svedčia o sťaženom prístupe začínajúcich slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve k úverovým zdrojom. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a SPF chceme mladým farmárom tento prístup k úverovým zdrojom umožniť, a to v maximálnej miere a pri dodržaní zásad obozretného podnikania,“ uzavrel na margo podpory pre farmárov šéf agrorezortu. Celý mechanizmus, akým je možné efektívne sa uchádzať o podporné mechanizmy, nájdu mladí farmári na webe agrorezortu pod heslom „Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu“.

Na posilnenie vzájomnej spolupráce, uzavrelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov. SZRB má eminentný záujem na zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti poľnohospodárstva. Týmto produktom nadväzuje na niekoľkoročnú skúsenosť s úverovými produktmi „Pôda“ a „Moja pôda“. „Moja pôda pre mladých“ prispeje ku generačnej obnove v poľnohospodárstve a pomôže k zefektívneniu štruktúry kapitálového vybavenia začínajúcich poľnohospodárskych subjektov tak, aby mohli napĺňať svoje poslanie, dodávať na trh poľnohospodárske produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a uspokojovať dopyt po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve,“ povedal Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Informácia k národným projektom v programovom období 2014 - 2020

28.10.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.

Projekty sú preukázateľne veľkým prínosom v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni. Ich hlavnou myšlienkou je zvýšenie kvality poskytovaných služieb priamo v komunite a v prirodzenom prostredí klientov, čo je hlavným predpokladom pre znižovanie chudoby a miery sociálneho vylúčenia. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má zasa sprístupniť túto službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnej služby neposkytovali.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si preto uvedomuje nevyhnutnosť ich opätovného nastavenia aj v programovom období 2014-2020 a všetko svoje úsilie sústreďuje na úpravu a modifikáciu tak, aby tieto osvedčené projekty boli v súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje a mohli byť opakovane podporené z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné opätovne nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov.
S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Naďalej pracujeme na ďalších procesných úkonoch, ktoré budú kľúčom k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok príslušných projektov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá, že výzvy nových národných projektov (Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni), ktoré obsahovo nadväzujú na končiace sa národné projekty, budú vyhlásené do konca tohto roka a začiatok aktivít je naplánovaný na január, resp. február 2016. Bližšie informácie budú k dispozícii na internetovej stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a samotného MPSVR SR.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Mesto Banská Bystrica Vás pozývajú na Informačný Seminár k programu spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020

28.10.2015

Informačný seminár sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 v priestoroch radnice v Banskej Bystrici.

Program

09:30 – 10:00    Registrácia

 • Otvorenie Informačného seminára a úvod do kohéznej politiky
 • Predstavenie programu spolupráce Interreg Europe
 • Diskusia

11:00    Prestávka

 • Realizácia projektu - ako na to?
 • Diskusia
 • Oprávnené výdavky
 • Diskusia

12:00    Ukončenie informačného seminára

 Informačný seminár je určený pre zástupcov riadiacich štruktúr operačných programov EŠIF,  regionálne/miestne orgány,  agentúry, výskumné inštitúcie a tematické politické organizácie. Viac informácií o programe spolupráce nájdete na programovej stránke: https://www.interregeurope.eu/, alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s

Vašu účasť na informačnom seminári prosíme oznámte do 13. novembra 2015 zaslaním vyplneného registračného formulára (v prílohe) e-mailom na adresu: interregeurope@mhsr.sk.

Informačný seminár je kapacitne obmedzený, preto sa pri registrácii bude prihliadať na čas Vašej registrácie a relevantnosť organizácie pre program spolupráce. Po uplynutí vyššie stanoveného termínu Vám bude doručené potvrdenie o registrácii s detailným programom podujatia.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať o postúpenie tohto e-mailu osobám/organizáciám, ktoré by mohli mať záujem o predmetný seminár. Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Mgr. Miroslava Dianišková – miroslava.dianiskova@mhsr.sk, 02/4854 5019

Ing. Katarína Nagy – katarina.nagy@mhsr.sk, 02/4854 2604.

 

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači
27.10.2015
O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na ďalšom seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa tentoraz uskutoční 3.11.2015 v hoteli Kaskády v Sliači.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Program seminára je rovnaký ako na prvom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 26.10. 2015 v Piešťanoch. Seminár je znovu určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, ktoré pripravujú obnovu verejného osvetlenia. O možnosť rekonštruovať verejné osvetlenie vďaka prostriedkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa tento rok uchádzalo 529 obcí a miest. Časť z nich už dostala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku, ďalšie žiadosti sa posudzujú.

 Na seminári sa bude hovoriť o aktuálnych možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia z európskych fondov, o systémoch financovania počas realizácie rekonštrukcie, ale aj o spôsoboch, ako si zabezpečiť financovanie v počiatočnej fáze projektu. Samostatná prezentácia je pripravená na tému, čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu v prípade obnovy verejného osvetlenia. Prednášky budú venované aj náležitostiam záverečného svetelnotechnického merania, ktoré má potvrdiť, či rekonštruované osvetlenie spĺňa technické normy súvisiace s osvetlením komunikácií. Podrobne sa budú rozoberať aj postupy pri realizácii projektu obnovy.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do pondelka 2. 11. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.

Program

09:30

Registrácia účastníkov a občerstvenie

10:00

Aktuálne informácie o možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia

10:45

Čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu

11:30

Svetelnotechnické meranie

12:15

Systémy financovania rekonštrukcie

13:00

Občerstvenie 

14:00

Ako postupovať počas realizácie projektu obnovy 

14:30

Diskusia

15:30

Možnosti financovania obnovy v počiatočnej fáze – vlastné zdroje alebo prekleňovací úver

16:15

Občerstvenie

16:30

Záver seminára

 Podmienky účasti

 • Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára . Prihlásiť sa možno najneskôr do pondelka 2. 11. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.
 • Potvrdenie účasti budeme prihláseným posielať elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.
 • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a parkovanie počas trvania konferencie.
 • Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie.
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie

Hotel Kaskády, Sliač  
Prezencia účastníkov: 3. novembra 2015, 9.30 - 10.00 h

 

Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)

27.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií


Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)

27.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií

 

Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS

26.10.2015

Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov, ktoré sú financované v rámci OPIS. Ide o projekty, ktoré výrazne rozširujú ponuku elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov a umožňujú im tak komfortne komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Realizátori daných projektov splnili nápravné opatrenia, ktoré im boli uložené kontrolami MF SR a tým mohli byť projekty z technologickej stránky riadne ukončené. Ide o nasledovné projekty:

•Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov,
•Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť),
•Elektronické služby centrálnej ohlasovne,
•Elektronické služby národnej evidencie vozidiel,
•Informačný systém Registra adries,
•Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla,
•Elektronická identifikačná karta,
•Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.

Spolu bolo na uvedené projekty eGovernmentu v rámci OPIS vyčlenených takmer 150 miliónov eur z Európskych zdrojov, čo predstavuje 23% z alokácie prioritnej osi 1 OPIS.

Ukončené projekty majú uľahčiť občanom či podnikateľom komunikáciu s úradmi pri množstve životných situácií. Už takmer 1,1 milióna občanov SR má občiansky preukaz s čipom vďaka ktorému môžu komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Elektronickou formou môžu nahlásiť zmenu trvalého alebo prechodného pobytu a rovnako cez internet môžu požiadať o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne dostanú poštou.

Občania taktiež môžu požiadať o štátne sociálne dávky či pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom elektronických formulárov. Spomenúť môžeme napríklad podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, o rodičovský príspevok, žiadosti o náhradné výživné, žiadosti na peňažný príspevok na prepravu, úpravu bytu a pod. Ak potrebujú napríklad prihlásiť alebo prepísať na niekoho auto, môžu si na to dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch. Nový register adries, kde sú sústredené všetky adresy v Slovenskej republike, výrazne uľahčuje prácu predovšetkým záchranárom, hasičom a policajtom. Taktiež je užitočný aj pre podnikateľov a občanov v situáciách, keď potrebujú zistiť či overiť presnú adresu firmy, inštitúcie alebo osoby.

Používateľské príručky týchto a ďalších projektov eGovernmentu je možné nájsť na adrese https://www.informatizacia.sk/pouzivatelske-prirucky-projektov/21950s

Viac informácií

 
Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

26.10.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný .program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu vlády SR informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti zapojiť sa do testovania verejnej časti systému ITMS2014+ s cieľom vylepšiť jeho používanie a funkcionalitu.
V prípade Vášho záujmu nájdete bližšie informácie na: Čítať ďalej

 

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk

23.10.2015

 Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.

„Sme radi, že už schválené opatrenie z druhého sociálneho balíčka, ktorým štát pomôže ľudom zatepliť ich domy, sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom,“ povedal na pôde ministerstva dopravy premiér Robert Fico. Podľa neho má vláda veľký záujem na tom, aby bol tento program úspešný a ľudia sa do neho zapojili. „Naším zámerom je, aby účty za energie boli pre peňaženky ľudí menej zaťažujúce. Veríme, že tento web bude verejnosťou využívaný, a že aj takýto spôsobom pomôžeme zlepšiť život ľudí aj životné prostredie,“ povedal Fico.
Okrem novej internetovej stránky bude ministerstvo dopravy prevádzkovať aj infolinku. „Mysleli sme aj na starších ľudí, ktorí nemajú až také veľké skúsenosti s internetom. Pre týchto ľudí zriaďujeme na ministerstve dopravy v pracovných dňoch infolinku,“ povedal štátny tajomník ministerstva František Palko.

Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii.
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

 

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ.

23.10.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo vo výzve na rozširovanie kapacít materských škôl 78 žiadateľov celkovou sumou 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- € na bežné výdavky.

Úspešní žiadatelia budú elektronickou poštou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvaní na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií.

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať dotáciu za podmienok určených v zmluve (napr. kvôli úprave sumy dotácie), dotáciu získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú dotáciu.

Vďaka dotácii vznikne 67 nových tried a vytvoria tak priestory na prijatie cca 1 500 detí a zamestnanie 130 učiteliek. Aktuálna výzva na rozširovanie kapacít materských škôl bola už druhá v poradí. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (sekcii regionálneho školstva) bolo doručených 267 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 17 žiadostí, z Trnavského 22, z Trenčianskeho 25, Nitrianskeho 35, Žilinského 38, Banskobystrického 30, Prešovského 57 a z Košického kraja 43 žiadostí.

 

Žiadatelia žiadali o rozšírenie kapacít:

- výstavbou nových materských škôl najmä formou modulov: 22 žiadateľov

- prístavbou najmä formou modulov: 38 žiadateľov

- nadstavbou: 30 žiadateľov

- rekonštrukciou: 84 žiadateľov

 

Žiadatelia žiadali o udržanie kapacít:

- prístavbou najmä formou modulov: 9 žiadateľov

- nadstavbou: 2 žiadatelia

- rekonštrukciou: 38 žiadateľov

Žiadatelia zároveň žiadali aj o rozšírenie kapacít zariadení školského stravovania, či už zriadením nových školských jedální (13), alebo výstavbou nových výdajných školských jedální (12).

Z celkového počtu 267 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 2 žiadosti, ktoré boli podané po dátume určenom vo výzve ako konečný (po 28. 07. 2015).

Po vyradení 2 žiadostí bolo členmi komisie hodnotených 265 žiadostí.

Dokumenty na stiahnutie:

- Zoznam úspešných žiadateľov (https://ix.sk/N3ItO)

- Zoznam neúspešných žiadateľov (https://ix.sk/V6oWo)

Zoznam vyradených žiadateľov (https://ix.sk/WW3Ku)

Zoznam členov komisie (https://ix.sk/KmAIJ)

Informácia bola zverejnená na stránke:  https://ix.sk/YUlCZ

 

Vláda SR na svojej 181.schôdzi konanej 21. októbra prerokovala a schválila okrem iných aj materiály:

22.10.2015

pod bodom č.6

. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov – nové znenie
 
Č. m.: UV-35705/2015
Predkladá: minister spravodlivosti
             Materiál: Schválený
             Č. uznesenia: 573/2015
pod bodom č.7
Návrh na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020
 Č. m.:
UV-35231/2015
  Predkladápodpredseda vlády a minister financií
             Materiál: Schválený
             Č. uznesenia: 574/2015

 

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640

22.10.2015

K nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Príloha č. 1 k Usmerneniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640 (pdf, 366.09 Kb, 264x)

 

Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

22.10.2015

Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015.

Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov).

Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.

Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik.

Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

21.10.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy 

 
Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

21.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že pri vypracovávaní ŽoNFP v rámci výzvy č. 6/PRV/2015, v činnosti 2 Živočíšna výroba pri prepočte zvierat na  VDJ žiadateľ  použije koeficienty buď z :  

1.    Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva EÚ

2.    Nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva SR

 

Seminár Obnova verejného osvetlenia

20.10.2015

O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 26.10.2015 v Piešťanoch.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Seminár je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, ktoré pripravujú obnovu verejného osvetlenia. O možnosť rekonštruovať verejné osvetlenie vďaka prostriedkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa tento rok uchádzalo 529 obcí a miest. Časť z nich už dostala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku, ďalšie žiadosti sa posudzujú.

Na seminári sa bude hovoriť o aktuálnych možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia z európskych fondov, o systémoch financovania počas realizácie rekonštrukcie, ale aj o spôsoboch, ako si zabezpečiť financovanie v počiatočnej fáze projektu. Samostatná prezentácia je pripravená na tému, čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu v prípade obnovy verejného osvetlenia. Prednášky budú venované aj náležitostiam záverečného svetelnotechnického merania, ktoré má potvrdiť, či rekonštruované osvetlenie spĺňa technické normy súvisiace s osvetlením komunikácií. Podrobne sa budú rozoberať aj postupy pri realizácii projektu obnovy.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.

 

Program

09:30

Registrácia účastníkov a občerstvenie

10:00

Aktuálne informácie o možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia

10:45

Čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu

11:30

Svetelnotechnické meranie

12:15

Systémy financovania rekonštrukcie

13:00

Občerstvenie 

14:00

Ako postupovať počas realizácie projektu obnovy 

14:30

Diskusia

15:30

Možnosti financovania obnovy v počiatočnej fáze – vlastné zdroje alebo prekleňovací úver

16:15

Občerstvenie

16:30

Záver seminára

 

 Podmienky účasti

 • Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.
 • Potvrdenie účasti budeme prihláseným posielať elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.
 • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a parkovanie počas trvania konferencie.
 • Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie.
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie

Hotel Magnólia, Piešťany 
Prezencia účastníkov: 26. októbra 2015, 9.30 - 10.00 h

 

Revízia OP KaHR – verzia 7.1

20.10.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.1" .

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese https://eia.enviroportal.sk a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor riadenia OP a metodiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava do 30. októbra 2015.

DOKUMENTY:

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR

 

OPEN DAYS 2015 - You were part of it !

20.10.2015

Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS


O čo ide?

OPEN DAYS je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Je tiež uznávanou platformou pre politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ a zvyšovanie povedomia politických činiteľov o tom, že regióny a mestá majú svoje miesto v politickom procese EÚ. OPEN DAYS je najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe.

Čo sa v skutočnosti deje?

Začiatkom októbra sa približne 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej stretne v Bruseli na zhruba 100 seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach zameraných na nadväzovanie kontaktov, ktoré sa týkajú regionálneho a miestneho rozvoja. Usporiadatelia každý rok prispôsobujú program špecifickému kontextu agendy EÚ. Účasť na podujatí OPEN DAYS je bezplatná.

Prečo týždeň pre regióny a mestá?

Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne orgány v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (2 100 mld. EUR ročne) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

Čo znamená názov „OPEN DAYS“?

Výbor regiónov, zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, vyzval v roku 2003 zastúpenia miest a regiónov pri EÚ sídliace v Bruseli, aby spoločne v ten istý deň otvorili dvere návštevníkom ako súčasť spoločného konceptu Open Days. V priebehu rokov sa táto iniciatíva rozvinula do významného každoročného podujatia so zapojením Európskej komisie a iných zainteresovaných strán.

Kto podujatie organizuje?

Podujatie OPEN DAYS organizuje Výbor regiónov (VR) EÚ spoločne s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). V januári zvyčajne vyhlásia výzvu na prihlasovanie partnerov na OPEN DAYS v danom roku. Následne, zvyčajne v priebehu jari, sa vyberie približne 200 partnerov z celej Európy: regióny a mestá, zoskupené hlavne do tematických skupín (regionálne partnerstvá), podniky, finančné inštitúcie, medzinárodné združenia alebo akademické organizácie. Partneri musia usporiadať semináre spoločného záujmu, často v kontexte implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných programov EÚ.

Aká je štruktúra programu?

Program je usporiadaný podľa hlavného hesla a niekoľkých vedľajších tém. Semináre a diskusie možno ďalej rozdeliť do troch kategórií: 1. usporiadané regionálnymi partnerstvami (1/3 všetkých seminárov); 2. usporiadané Európskou komisiou, t.j. jednotlivými generálnymi riaditeľstvami (tiež 1/3); a 3. usporiadané VR (1/3). Účastníci a rečníci sa musia presúvať medzi 30 miestami konania v bruselskej štvrti inštitúcií EÚ, zastúpení členských štátov a priestormi Európskej komisie a VR.

Čo je „Meeting Place“?

Meeting Place (Miesto stretnutia) – to sú všetky semináre organizované VR a tiež miesto na nadväzovanie kontaktov so špecializovanou kaviarňou a tlačovým strediskom. Tento koncept bol vymyslený na to, aby mali účastníci možnosť stretnúť sa na jednom mieste, keďže podujatie sa koná na mnohých rôznych miestach v budovách inštitúcií EÚ aj mimo.

Čo je univerzita OPEN DAYS?

Ide o sériu seminárov organizovaných GR REGIO, VR a združením pre regionálne štúdie. Univerzita OPEN DAYS pomáha zvyšovať povedomie a uľahčuje výmeny medzi akademickými pracovníkmi a regionálnymi a miestnymi zástupcami o výsledkoch výskumu v oblasti regionálneho a mestského rozvoja a politiky súdržnosti EÚ. Od roku 2013 sa ako súčasť tohto rámca usporadúva aj program Master Class pre študentov doktorandského štúdia.

Kto sa zúčastňuje na podujatí OPEN DAYS?

Účastníci sa obzvlášť zaujímajú o regionálnu a mestskú politiku, ide teda najmä o zástupcov administratív na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a úrovni EÚ. Typický účastník je z regionálnej alebo miestnej samosprávy (52 %), na podujatí je prvýkrát (45 %) a do Bruselu prichádza špecificky na toto podujatie (82 %).*

(*Pozn.: údaje z online prieskumu z roku 2013)

Organizačná príslušnosť účastníkov (údaje z online prieskumu o OPEN DAYS)
Ako sa podujatie OPEN DAYS prenáša na miestnu úroveň?

Od septembra do novembra usporiada každý z 200 regiónov a miest jedno miestne podujatie pod heslom „Európa v mojom regióne/meste“. Spolu s ostatnými partnermi sa vo viac ako 30 krajinách každoročne usporiada viac ako 350 miestnych podujatí, na ktorých sa zúčastní približne 200 000 účastníkov a takmer 2 000 politikov a expertov vystúpi v úlohe rečníkov.

Aký je dosah podujatia OPEN DAYS?

Dosah podujatia OPEN DAYS sa od začiatku systematicky hodnotí. Účastníci za relevantnú pre ich profesionálne riadenie fondov EÚ označili najmä užitočnosť informácií od inštitúcií EÚ a nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených, rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby informovali o tomto podujatí.

 

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

19.10.2015

Zoznam oprávnených inštitúcií (príloha 1)

 

OPIS a ITAPA 2015 No Borders – Bez hraníc

19.10.2015

Medzinárodný kongres ITAPA 2015 s podtitulom No Borders – Bez hraníc privíta v dňoch 3. a 4. novembra 2015 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza okolo sedemsto účastníkov z domova aj zahraničia. Prezentácie inovatívnych projektov a technologických noviniek na najväčšom podujatí venovanom digitalizácii verejnej správy na Slovensku budú dôkazom skutočnosti, že pokrok v modernej spoločnosti nechce poznať hranice - ani európske, ani svetové.
Novembrový kongres bude nielen reflexiou mohutne končiaceho OPISu, ale ponúkne aj možné scenáre ďalšieho smerovania digitalizácie našej krajiny. Kongres bude bohatý na úrodu nových implementovaných projektov, reflexiu a plány slovenských digitálnych lídrov z verejnej správy, ako aj úspešných IT firiem. Účastníci kongresu sa môžu tešiť na technologické novinky, o ktorých do prípravy programu netušili ani samotní organizátori ITAPY.
Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky, predstaví na kongrese množstvo funkčných služieb a projektov.
Na kongrese sa bude diskutovať aj o eGovernmente: čo sa podarilo, ale aj čo nie, a nastavia sa možnosti zlepšenia. Funkčné elektronické projekty a služby predstavia hneď niektoré rezorty:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR či Ministerstvo financií SR. Ministerstvo kultúry bude prezentovať veľké finále Prioritnej osi č.2, teda projektov: Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva v Slovenskej národnej knižnici – národný projekt DIKDA, Národný projekt Digitálna galéria , Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ a digitalizácia audiovizuálnych diel, ale aj Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na kongrese hovoriť aj o projekte podpory a rozvoja digitálneho vzdelávania v školstve. Ministerstvo spravodlivosti SR predstaví  svoj projekt Elektronický systém monitoringu osôb a diskutovať sa bude aj o projekte eDemocracy. Centrálny koordinačný orgán úradu vlády prostredníctvom svojho dodávateľa Atos uvedie nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 - 2020.
Registrovať sa na ITAPU 2015 môžete na: https://www.itapa.sk/3528-sk/registracia-ucastnikov/. Viac informácií na: https://www.itapa.sk/5477-sk/medzinarodny-kongres-itapa-2015-no-border s/.

 

Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

16.10.2015

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na lietajuceryby@pro-vida.sk.

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.

Pre koho je vhodný náš investičný grant?

Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.

Aké sú kritéria výberu?

Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:

Riaditeľ programu

M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk, telefón: +421 908 581 560

Programová koordinátorka

PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: skybova@pro-vida.sk, telefón: +421 903 421 224

Program realizuje Nadácia PROVIDA

Program je realizovaný v spolupráci s UniCredit Foundation a  UniCredit Bank

 

Oznámenie o strategickom dokumente – ZISŤOVACIE KONANIE

16.10.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.1“.

Dokument je dostupný na https://www.mhsr.sk/zistovacie-konanie---oktober-2015/146155s

 

Usmernenie Poskytovateľa k odmeňovaniu pedagogických pracovníkov v rámci OPV

15.10.2015

Vláda SR  na svojej 180. schôdzi konanej 14.10.2015 okrem iných bodov prerokovala a schválila
pod bodom č.4
. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 – nové znenie
Predkladá: minister životného prostredia
             Č. m.: UV-34604/2015
             Materiál:
Schválený
             Č. uznesenia: 562/2015

 

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO

14.10.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

OPVaV-2015/1.1/03-SORO
Názov výzvy: MOBILIZÁCIA EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

 

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY ODBORNÉHO HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O NFP

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

48

45

3

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov

14.10.2015

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Uzávierky predkladania projektov: 17. december 2015 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom a 31. októbrom 2016) 28. apríl 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2016 a 30. aprílom 2017)  

Viac informácií nájdete tu.

 

Ministerstvo školstva hľadá projekty pre Ekoiuventu

13.10.2015

Hoci z budovy Ekoiuventy na Búdkovej odišli už aj poslední úradníci, aktivity pre deti a mládež sa v nej zatiaľ nerozbehli naplno tak, ako sa v lete plánovalo. Minister Juraj Draxler preto znova vyzýva občianske združenia, aby sa prihlásili so svojimi projektmi: „Som otvorený návrhom od kohokoľvek, kto príde s plánom na využitie budovy a pozemku na krúžkovú činnosť, kultúrne či športové aktivity,“ povedal. Šéf rezortu podotýka, že všetky doterajšie rokovania boli málo konkrétne: „Mali sme rokovania s občianskymi združeniami, ale naozaj konkrétnu predstavu využitia areálu mi doteraz nikto nepredložil. Bude teda ďalšie kolo, aby sme budovu opäť vrátili deťom a verejnosti.“
Obyvatelia Bratislavy si ešte pamätajú živú krúžkovú činnosť na Búdkovej, ktorá však v 90. rokoch začala upadať. V roku 1994 boli zásadným spôsobom obmedzené mimoškolské a krúžkové aktivity, pedagogická činnosť prebiehajúca v rokoch 1989 – 1993 bola taktiež zrušená. Zrušené boli aj chlievy a skleníky - ich využitie stratilo pôvodný význam - ZOO dom bol prerobený na ubytovňu, časť murovanej budovy v skleníkoch bola využívaná ako archív ministerstva. V roku 1998 už priama činnosť s deťmi de facto na Búdkovej prevádzkovaná nebola.
Krúžky organizované rôznymi občianskymi združeniami, ako napríklad súbor Slniečko (spev), Gong (tanec), Biele divadlo (dramatický krúžok), Bezanka (folklór), krúžok výtvarný, chemický či plavecký fungovali v budove na Karloveskej.
„Tie priestory sú veľmi pekné - treba nájsť ich rozumné využitie,“ hovorí Draxler. Združenia sa môžu so svojimi víziami prihlásiť na adrese kami@minedu.sk

 

Pozvánka - seminár

13.10.2015

Slovenská  inšpekcia  životného  prostredia v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenskou agentúrou životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár – fórum výmeny informácií o najlepších dostupných technikách (Best Available Techniques) z oblasti pôsobnosti referenčných dokumentov o BAT (BREF) týkajúcich sa poľnohospodársko – potravinárskeho sektora, ktorý sa uskutoční  v utorok 27. októbra 2015 od 9.30 hod.

Registrácia záujemcov je do 21.10.2015.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenie č. 124 zo dňa 13.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

13.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.1.  / Výzva č. 2015/PRV/36

zverejnila:

Dodatok č. 1 K Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie

1.1 „Modernizácia fariem“

I.

Týmto dodatkom sa v rámci Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ sa mení znenie vety v časti 5) Ochrana majetku nadobudnutého z prostriedkov EÚ a ŠR, odsek B) Záložné právo:

„Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa bude  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv pred vyplatením platby ŽoP zo strany PPA“ sa mení na „Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa môže  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv aj po vyplatení platby ŽoP zo strany PPA, najneskôr však do 31.03.2016“.

II.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2015.

 

Usmernenie č. 17/2015 SORO OPIS

13.10.2015

Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

13.10.2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí ešte realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast OP KaHR), na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu.

Ďalšie termíny vyplývajú z usmernenia k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. Usmernenie č. 1/2013 – U (verzia 2.0) z 09. 09. 2015 je k dispozícii na stránke ministerstva tu: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881

Pre väčšinu prijímateľov z OP KaHR, ktorých projekty v realizácii SIEA administruje, je rozhodujúci posledný termín na predloženie žiadostí o platbu do 31.01.2016. SIEA však odporúča podať žiadosti s dostatočným časovým predstihom, pretože v prípade, ak budú v krajných termínoch podané nekompletné žiadosti, hrozí ich nepreplatenie z dôvodu, že nebude časový priestor na ich prípadné doplnenie.

SIEA upozorňuje, že oprávnené výdavky budú môcť byť iba tie, ktorých úhrada dodávateľovi zo strany prijímateľa bude zrealizovaná do 31.12.2015, t.j. odoslaná z účtu prijímateľa, pri dodržaní schváleného harmonogramu realizácie konkrétneho projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku.

Konečné termíny predloženia žiadostí o platbu:
Predloženie žiadosti o platbu pri predfinancovaní (najmä obce) - do 30. 10. 2015
Predloženie žiadosti o platbu pri zúčtovaní predfinancovania - do 31. 01. 2016
Predloženia žiadosti o platbu alebo záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie - do 31. 01. 2016

SIEA v tejto súvislosti zároveň pripomína, že prijímatelia, ktorí požadujú preplatenia žiadosti ešte v roku 2015, musia predložiť žiadosti o platbu ešte v priebehu októbra 2015.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné osloviť manažérov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí sa konkrétnym projektom zaoberajú.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1 a špecifický cieľ 1.4.2

12.10.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie … Čítať ďalej

 

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

12.10.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Schému štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka, ktorú nájdete v časti Dokumenty/Štátna pomoc.

 
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

9.10.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

 

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640

9.10.2015

K nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640 (pdf, 465.47 Kb, 199x)

 

Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

8.10.2015

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda SR prijala v januári 2014, uvádza vo svojich cieľoch aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva, predstavuje logo komunikačnej kampane o problematike násilia na deťoch a hlavnú myšlienku kampane, ktoré spoločne zastrešujú všetky plánované aktivity realizované v rámci komunikačnej kampane.

Kľúčovým komunikačným kanálom k téme je práve nová samostatná webová stránka k problematike násilia páchaného na deťoch www.detstvobeznasilia.gov.sk . Tá je štruktúrovaná tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín, ktorými sú: deti a mládež, dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť) a profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť). Ústredným cieľom stránky je jednoduchým a prístupným spôsobom poskytnúť informácie, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami kompetentnými riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj s organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

Webová stránka vytvára dynamický priestor, pričom, vzhľadom k svojmu cieľu poskytovať informácie o problematike a kontaktoch pomoci, bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Aktivity pri prezentácii tejto stránky budú realizované v spolupráci s ďalšími rezortmi a akreditovanými subjektmi, a to v duchu záväzku zainteresovaných subjektov spolupracovať pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, ktorý je ústrednou líniou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Hodnotové východisko pre diskusiu a opatrenia týkajúce sa problematiky násilia na deťoch vyjadruje medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa a jej tri opčné protokoly, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Príslušné informácie sú súčasťou stabilného obsahu tejto webovej stránky.

 

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí

8.10.2015
V rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prejavili slovenské mestá a obce vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zaregistrovalo 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených do uzávierky výzvy (30.9.2015) v celkovej výške viac než 121 mil. €, čo presahuje alokáciu výzvy o 71 mil. €.

V priebežnom konaní bolo do 7.10.2015 schválených 150 žiadostí v hodnote nad 30 mil. €, čo predstavuje 61% alokácie výzvy stanovenej na úrovni 50 mil. €. Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú verejnosti dostupné na nasledovnom linku:

https://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501-stav-alokovanych-zdrojov-k-2015-10-07/146123c?ext=orig

 

Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO pre PCS SR-ČR a SR-AT

8.10.2015

Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových priestorov mimo Apollo Bussiness Centre, Prievozská 2/B, Bratislava. Sťahovanie bude prebiehať v termíne od 9. 10. 2015 do odvolania.

Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať, aby ste pri komunikácii s projektovými a kontrolnými manažérmi využívali naďalej naše e-mailové adresy a mobilné telefónne čísla uvedené nižšie. Po ukončení sťahovania budú zverejnené nové kontaktné údaje pre poštovú aj telefonickú komunikáciu.

Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

Meno

Služ. tel. č.

Ing. Horínek Robert, VO

0910 819 238

Bernátová Denisa, Ing.

0908 296 556

Cimová Vladena, Mgr.

0908 296 551

Karovič Branislav, Mgr.

0908 296 557

Malovaný Libor, Ing.

0902 963 788

Meliorisová Dáša, Mgr.

0908 296 555

Trenčanská Jarmila, RNDr.

0908 296 554

 

Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce SR-ČR a SR-AT

Meno

Služ. tel. č.

Ing. Teodor Chudý, VO

0908 296 585

Drahoš Martin, Ing.

0908 296 584

Hudzík Martin, Mgr.

0908 296 582


 

Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015

8.10.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.09.2015 prostriedky vo výške 9 003,73 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,50 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto
dátumu sú v celkovej výške 9 411,47 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 81,01 % z celkového záväzku. Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,01 %), Regionálneho OP (85,74 %), OP Zdravotníctvo (84,61 %), OP INTERACT II (84,39 %), OP Informatizácia spoločnosti (83,91 %), OP Doprava (83,07 %), OP Bratislavský kraj (81,47 %) a OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (80,63 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 70 - 80 % OP Vzdelávanie (79,13 %), OP Technická pomoc (75,45 %), OP Rybné hospodárstvo (75,09 %) a OP Výskum a vývoj (72,87 %). Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahli OP Životné prostredie (64,48 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (58,11 %). Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu programu.
Do 31.12.2015 zostáva za všetkých 14 operačných programov vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume 2 613,94 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 208,42 mil. EUR.

Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015.pdf

Ďalej na https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=879

 

Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

7.10.2015

Z eurofondov plánuje Slovensko využiť na podporu cyklistickej dopravy, cykloturistiky a budovanie cyklotrás predbežne až 50 miliónov eur. Aj táto informácia odznela na 7. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava 2015, ktorá sa koná pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Banskej Bystrici.

„Ministerstvo dopravy si uvedomuje, že obľúbenosť nemotorovej dopravy rastie a získava na význame. Aj preto robíme všetko potrebné pre to, aby bol konečne cyklista vnímaný ako plnohodnotný účastník cestnej premávky a cykloturistika sa stala prirodzenou súčasťou cestovného ruchu," povedal na úvod konferencie štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Pripomenul, že základom je Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila pred dvoma rokmi. Aj preto je dobrou správou, že cyklodoprava na Slovensku bude podporená aj z eurofondov v novom programovom období, primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Štátny tajomník Palko na konferencii spomenul aj podujatia, ktoré ministerstvo aktívne podporuje a organizuje. Tento rok sa uskutočnil úspešný druhý ročník Do práce na bicykli 2015. Do súťaže sa zapojilo vyše 2700 cyklistov z 55 miest. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo po zorganizovaní súťaže pre dospelých zamerať aj na mladú generáciu. Minulý mesiac vyhlásilo kampaň Do školy na bicykli. Do pilotného ročníka sa zapojilo vyše sto škôl.
Siedmy ročník národnej konferencie bude pokračovať v Banskej Bystrici aj zajtra. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na vystúpenia zahraničných odborníkov z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. Konferenciu okrem ministerstva dopravy podporilo aj ministerstva životného prostredia a primátor mesta Banská Bystrica.

 

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia

7.10.2015

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností. 

Na podujatí sa bude hovoriť o podmienkach podpory malých fotovoltických zariadení v domácnostiach a technických požiadavkách projektu Zelená domácnostiam. Ďalšie prednášky budú venované základným predpokladom efektívneho využitia fotovoltiky v režime on grid, off grid a pri hybridných systémoch. Rozoberať sa budú aj dosiahnuteľné energetické a ekonomické výsledky. Cieľom seminára je zároveň poskytnúť užitočné odporúčania, ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej elektriny.

Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia na tému "Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach do distribučných sústav". Vlastníci rodinných domov, ale aj zhotovitelia zodpovední za inštaláciu zariadení budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré s pripájaním súvisia. Účasť na diskusii  potvrdili zástupcovia troch distribučných spoločností. K dispozícii sú základné témy diskusie. Ďalšie otázky pre diskustujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu poradenstvo@siea.gov.sk.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Seminár sa bude konať v areáli výstaviska EXPO CENTER v pavilóne č. 1 na poschodí od 9. 30 h.Vstupenku na veľtrh si zabezpečuje každý individuálne. 

Vstup na seminár je bezplatný. Vzhľadom na veľký záujem o účasť a obmedzenú kapacitu sály je potrebné sa na podujatie vopred prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára a na seminár prísť do 9.20 h. Po tomto termíne bude umožnený vstup aj ďalším záujemcom, ale len do naplnenia kapacity sály.

 

Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

7.10.2015

Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020
sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 v Košiciach. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať.

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.
Viac informácií a všetky potrebné dokumenty nájdete na novej internetovej stránke programu: https://www.interreg-danube.eu/

 

Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

7.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

- Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti  PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 6.1.

- V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.

- Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 (docx, 2.19 Mb, 96x)

Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 (pdf, 1.49 Mb, 43x)

 

Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami

6.10.2015

Komunitné centrá na Slovensku ponúkajú pestrú paletu aktivít a služieb a pre ľudí z ich blízkeho okolia predstavujú nielen zdroj podpory pri riešení životných situácií  ale aj miesto stretnutí a inšpirácie. Ministerstvo vnútra, ktoré si stanovilo za jeden z cieľov podporu začleňovania marginalizovaných rómskych komunít, chce pomôcť tento úspešný koncept ďalej rozvíjať. Prostredníctvom národného projektu podporí budovanie kapacít komunitných centier, vrátane zvýšenia kvality a dostupnosti nimi ponúkaných služieb a programov podporujúcich začlenenie ľudí žijúcich dnes na okraji spoločnosti.

Projekt na podporu komunitných centier otvára dvere užšej spolupráci rezortov  

Nový model komunitných centier počíta so zjednotením základného balíka ponúkaných aktivít a programov, ktoré však svojim obsahom presahujú kompetencie jednotlivých rezortov. „Centrá majú pod jednou strechou poskytovať sociálne a vzdelávacie služby, zdravotné a osvetové činnosti, aktivity na podporu zamestnanosti ale napríklad aj asistenciu pri vysporiadavaní a legalizácií pozemkov ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre riešenie výziev v oblasti bývania marginalizovaných komunít. Chceme tiež vytvoriť podmienky pre to, aby rezorty zastrešujúce školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, bytovú politiku aj kultúru sa mohli podieľať na formovaní programov a sprístupňovaní služieb  pre obyvateľov aj prostredníctvom tejto siete“, vysvetlil Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že takáto pomoc bude smerovať prednostne do tých miest a obcí, ktoré majú záujem podieľať sa na integrácii Rómov žijúcich dnes na okraji spoločnosti.

Dobré spolunažívanie je štartom pre fungujúcu integráciu

„Komunitné centrá sa stali obľúbeným priestorom, kde miestni obyvatelia vyhľadávajú voľno-časové aktivity ale aj podporu v zložitých životných situáciách. Ich veľkou pridanou hodnotou je že  cielene vytvárajú podmienky na zlepšovanie spolunažívania ľudí a riešenie problémov priamo v komunitách. Rezort  vnútra ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje zastrešujúci priority súvisiace s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít má záujem systematicky podporovať takéto iniciatívy,“ doplnila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra.  Práve ideu vytvorenia priestoru pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity členov zmiešaných komunít podporila špeciálna komisia, pôsobiaca ako poradný orgán operačného programu Ľudské zdroje pre priority súvisiace s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít. Zástupcovia štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii minulý týždeň schválili zámer národného projektu Komunitné centrá, ktorý bude podporený práve z operačného programu Ľudské zdroje. Stratégia projektu je výsledkom trojročnej práce prípravného tímu z Úradu splnomocnenca pre rómske komunity, ktorý na túto tému inicioval mnohé pracovné rokovania a odborné konzultácie a v spolupráci s rezortom vnútra vytvoril podmienky pre rozvoj a adaptáciu služieb komunitných centier na potreby marginalizovaných komunít.

Sociálna inovácia zníži záťaž samospráv

Národný projekt Komunitné centrá v kombinácii s programami podpory predškolského vzdelávania, terénnej sociálnej a zdravotnej práce a asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov prinesie viacero administratívnych zjednodušení pri čerpaní európskych zdrojov a uľahčí prácu obciam. Snahou rezortu vnútra je vyvarovať sa zlyhaniam, ktoré v minulosti boli spôsobené najmä vysokou administratívnou náročnosťou programov financovaných z prostriedkov EÚ v kombinácii s nedostatkom odborných pracovníkov miestnych samospráv alebo obmedzenou schopnosťou niektorých miest a obcí spolufinancovať aktivity.

 

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

5.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.

Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk, mobil: 0918/612 311

 

Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

5.10.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 30.10.2015.

 

Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013

5. 10. 2015

24.novembra 2015 sa uskutoční plánovaná Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013 v priestoroch MZ SR, Limbová 2

 

Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

2.10.2015

Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri takýchto projektoch? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť  špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov. 

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD). Podujatie nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií "Pasívne domy". Tento rok sa vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU konferencia otvorí aj pre širšiu verejnosť.  Konferencia je tak určená pre architektov, projektantov, energetikov či špecialistov na technické zariadenia budov, ale aj pre zástupcov verejného sektora a súkromných investorov, ktorým pri novostavbách alebo obnove záleží na tom, aby ich projekty zohľadňovali prísnejšie požiadavky a najnovšie trendy. Po skončení konferencie organizuje IEPD exkurziu, počas ktorej si bude možné prezrieť v Trnave v budovách s takmer nolovou potrebou energie. 

Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora - OZNÁMENIE

2.10.2015

Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“  v dňoch 26., 27., 30. novembra a 1. decembra 2015 o 9:00 v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené v pripravovanej vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora a do 26.10.2015 doručia na našu adresu kópiu dokladu o ukončenom požadovanom vzdelaní, kópiu potvrdenia o požadovanej odbornej praxi a taktiež vzorovú správu z energetického auditu.

Presný termín skúšky, na ktorý sa má uchádzač dostaviť bude uvedený v pozvánke, ktorá mu bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti o účasť na skúške, po splnení podmienok požadovaných k účasti na skúške. 

Okruhy skúšobných otázok budú spresnené po vydaní pripravovanej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

Deň energetiky je príležitosťou poukázať na možnosti úspor energie

2.10.2015

Deň energetiky si Slovensko už tradične pripomína 1. októbra. Tento dátum je zároveň príležitosťou oceniť prácu ľudí pôsobiacich v rozličných odvetviach energetiky. Ten tohtoročný je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) podnetom aj na zosumarizovanie aktuálnych výziev, ktoré sú s efektívnym udržateľným využívaním energie spojené.

Medzi hlavné činnosti SIEA, ako príspevkovej organizácie Ministerstva hospodárstva SR, patrí aj informovanie širokej verejnosti, podnikateľov, ale aj odborníkov o možnostiach a novinkách či už v oblasti energetických úspor alebo v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Najskôr úspory, až potom OZE, zdôrazňujeme pri každej príležitosti v rámci nášho bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou. Sme radi, že toto pravidlo sa stalo nielen súčasťou rôznych odporúčaní Európskej komisie, ale aj rozličných podporných systémov zameraných na obnovu budov či rozvoj regiónov,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Poradenský projekt ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého sú bezplatne k dispozícii individuálne konzultácie, ale aj exkurzie, semináre, konferencie a programy pre školy, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pribudne k nemu ďalší  národný projekt  Odborne o energii, vďaka ktorému budú mať aktuálne informácie k dispozícii predovšetkým špecialisti v energetike. Rady energetikov tento rok rozšíria aj poskytovatelia energetických služieb, ktorých úlohou je podnikom, ale aj verejnému sektoru napomáhať pri znižovaní spotreby energie. Zoznam poskytovateľov podporných a garantovaných energetických služieb vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Úsporu, ktorú dosiahnu vďaka svojej činnosti, bude môcť Slovensko zohľadniť aj pri plnení svojho záväzku voči Európskej komisii.

„K úsporám energie napomáhajú aj rozšírené požiadavky na poskytovanie informácií potrebných pre koncových spotrebiteľov elektriny, plynu, tepla a teplej vody tak, aby si boli schopní riadiť sami svoju vlastnú spotrebu energie. K znižovaniu spotreby energie napomáha tiež systém energetického štítkovania elektrických spotrebičov,“ uviedol minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Pravidlo urobiť najskôr všetko pre zníženie spotreby energie a až následne sa zaoberať využívaním OZE je aktuálne pre podniky, verejný sektor či domácnosti. K tomu, aby sa v súkromnej sfére aj prakticky uplatňovala energetická efektívnosť, by mali prispieť povinné energetické audity a dobrovoľné dohody s Ministerstvom hospodárstva SR. Energetické audity sú pre tzv. veľké podniky povinné. Zaobstarať by si ich mali do začiatku decembra. Malé a stredné podniky budú môcť na tento účel využívať podporu z európskych fondov.

Organizácie ústredných orgánov štátnej správy, ale aj vyššie územné celky a samosprávy sa budú môcť v nasledujúcom období uchádzať o podporu na obnovu verejných budov. Obce a mestá budú mať šancu pripraviť si vďaka európskym prostriedkom aj nízkouhlíkové stratégie, vďaka ktorým budú môcť systematicky rozvíjať  využívanie energie na svojom území. Dôvod spraviť zásadné opatrenia na úsporu energie majú aj domácnosti. Usporiť náklady na vykurovanie v starších rodinných domoch by mali pomôcť príspevky na zatepľovanie v gescii Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nové technológie na využívanie obnoviteľných zdrojov budú pre domácnosti dostupnejšie vďaka národnému projektu SIEA s názvom Zelená domácnostiam.

Len z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, by malo byť v nasledujúcich piatich rokoch na zabezpečenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti využitých približne 940 miliónov EUR. Cieľom napomôcť zníženiu spotreby energie a zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov pritom majú aj ďalšie podporné programy.

Sústreďovať údaje o spotrebách energie a analyzovať energetickú efektívnosť umožňuje Monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR prevádzkuje SIEA. Spracované údaje napomáhajú pri koncipovaní a následnom vyhodnocovaní akčných plánov energetickej efektívnosti a vyhodnocovaní cieľov energetickej efektívnosti do roku 2020. Energetická efektívnosť ako príspevok k zníženiu potreby energie je zároveň jedným z pilierov vznikajúcej Energetickej únie a novej Energetickej politiky Slovenskej republiky.

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

1.10.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

 • aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
 • aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
 • aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
 • aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
 • aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa

 

Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku

1.10.2015

Výskumná agentúra zverejňuje Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie, ktoré sa týka dôsledného dodržiavania lehôt, stanovených na vrátenie príspevku alebo jeho časti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. Dokument nájdete aj v časti Dokumenty pre prijímateľov OPV.

Upozornenie pre prijímateľov OPV - dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku

 

Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015

1.10.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. októbra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015.

Znenie usmernenia nájdete v časti "Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa".  

https://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela

 

 

 

 

 

Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

10.8.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).

Znenie Informácie č. 8 nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Efektívna verejná správa

10.08.2015

Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2015 v Bratislave.

Monitorovaciemu výboru predložíme na schválenie zámery národných projektov, ktoré môžu žiadatelia zaslať riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa mailom na opevs@minv.sk do 17. augusta 2015. Vzor zámeru národného projektu je dostupný tu.

 

Školiaci kurz v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia

10.8.2015

V sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014-2020/Neprojektové opatrenia/Vzdelavanie bola dňa 03.08.2015 zverejnená informácia o termíne konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentalno - klimatického opatrenia.

https://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=9570

 

Výzva - Sociálny čin roka 2015

7.8.2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 12. ročníka opäť spojí oceňovania významných počinov v sociálnej problematike rôznych kategórií v spoločný slávnostný akt. Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister Ján Richter ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Na základe zaslaných a vyhodnotených nominácií komisia spracuje návrh na ocenenie subjektov, ktoré v roku 2014 vykonali mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Komisia bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Navrhnúť na ocenenie je možné ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.

Návrh na ocenenie môže zaslať obec, fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, štátna organizácia, štátny orgán, vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia najneskôr do 2. septembra 2014 na e-mailovú adresu: lucia.batorova@employment.gov.sk

Prihláška (.PDF) 

 

SIEA žiada prijímateľov z OP KAHR o súčinnosť pri audite projektov v realizácii

7.8.2015

SIEA žiada prijímateľov realizujúcich projekty v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o maximálnu súčinnosť pri prebiehajúcom audite, ktorý súvisí s blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti 31.12. 2015.

Zamestnanci Sekcie Štrukturálnych fondov EÚ SIEA v priebehu mesiaca august intenzívne komunikujú s prijímateľmi, ktorých projekty sú ešte v realizácii. Cieľom je urýchliť kľúčové procesy ovplyvňujúce úspešné ukončenie projektov čerpajúcich prostriedky EÚ.

SIEA v tejto súvislosti upozorňuje prijímateľov, že pre úspešné ukončenie programového obdobia 2007 – 2013 je mimoriadne dôležité, aby si splnili svoje záväzky a riadne ukončili fyzickú a finančnú realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ.

 

Program spolupráce Interreg V-A SK – AT bol schválený!

6.8.2015

Európska komisia dňa 28.7.2015 schválila Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko pre programovacie obdobie 2014 -2020. Program nadväzuje na Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko realizovaný v rámci predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013.

Bližšie informácie o programe ako aj samotný programový dokument nájdete na stránke programu www.sk-at.eu v časti „Program 2014 – 2020“

 

Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Grape 2015 v Piešťanoch

6.8.2015

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU budú môcť využiť aj návštevníci festivalu Grape 2015 v Piešťanoch. Od 14. do 15. augusta 2015 budú môcť v špeciálnej energetickej zóne načerpať inšpirácie, ako ušetriť energiu a využívať obnoviteľné zdroje.

Súčasťou energetickej zóny bude aj mobilný zelený domček, v ktorom budú môcť návštevníci priamo sledovať výrobu elektriny prostredníctvom fotovoltických panelov. Odborníci im vysvetlia, ako fungujú domáce elektrárne, ale aj ďalšie zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dozvedia sa, čo všetko systémy na výrobu zelenej energie obsahujú, či sú pre nich vhodné a tiež na ktoré bude možné získať finančnú podporu z projektu Zelená domácnostiam, ktorý plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustiť na jeseň.

Na festivale v Piešťanoch budú energetickí špecialisti SIEA poskytovať poradenstvo už po druhý raz. O individuálne rady súvisiace s ekologickými zariadeniami zabezpečujúcimi elektrinu, teplo či teplú vodu je veľký záujem práve medzi mladými ľuďmi. "Informácie si ľahko nájdu sami z dostupných zdrojov, ale chápu, že investície do vlastnej zelenej energie si vyžadujú individuálny prístup. Mnohí naše poradenstvo vyhľadávajú práve preto, že chcú zohľadniť viaceré okolnosti a počuť aj nezávislý názor. Teší nás, že im záleží na kvalitných riešeniach šitých na mieru a nespoliehajú sa na rýchly výber za každú cenu," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Program v špeciálnej energetickej zóne sa bude riadiť výzvou "Ži a zabav sa s energiou." Návštevníci budú mať k dispozícii hneď niekoľko aktivít, pri ktorých si budú môcť overiť, koľko energie treba vyrobiť, aby si mohli užívať festivalovú atmosféru. K dispozícii budú praktické brožúry, ale aj veľa zaujímavých ďalších podnetov, ako sa správať v domácnosti energeticky efektívne. Bezplatné energetické poradenstvo bude počas festivalu možné využiť od 10. do 18. hodiny.

Podrobnejšie informácie:

https://www.siea.sk/bezplatne_poradenstvo_aktuality/c-9364/bezplatne-energeticke-poradenstvo-na-festivale-grape-2015-v-piestanoch/

 

Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015

6.8.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 06. augusta 2015 Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015.

Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1

6.8.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia 4.1, platnú od 06.08.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

- doplnenia postupov pri využití preddavkových platieb Prijímateľom v rámci verejného obstarávania, kontroly na mieste a zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

- doplnenia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami.

Aktualizácia príloh k Príručke pre prijímateľa

doplnenie novej prílohy príručky:

Príloha č. 3.20 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb

Znenie aktualizovanej príručky je zverejnené aj v časti „Projektové dokumenty“.

 

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

6.8.2015

PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotomáp a kontrol na mieste nepretržite vykonáva počas roka 2015 na celom území Slovenskej republiky aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP ...). Zmeny sú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli. V prílohe tohto oznámenia je uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015 (docx, 170.2 Kb, 99x)

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015 (pdf, 239.16 Kb, 58x)

 

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko –Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 (HUSKROUA ENI CBC 2014-2020)“

5.8.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  prístupné v plnom znení na stránkach www.mpsr.sk; www.huskroua-cbc.net  a www.enviroportal.sk.

Stanoviská k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu je možné predkladať v termíne do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava.

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 10. 08. 2015 o 10.00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, miestnosť   č. 506, 5. poschodie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zoznam expertných hodnotiteľov III. výzvy

5.8.2015

V rámci III. výzvy na podporu MVO v Programe Demokracia a ľudské práva budú žiadosti, ktoré postúpia do posudzovania obsahovej zhody, hodnotiť expertné hodnotiteľky a expertní hodnotitelia.

Ich mená nájdete tu: Zoznam hodnotiteľov.

 

Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.

5.8.2015

z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z. (pdf, 1.07 Mb, 313x)

 

Pozvánka na semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

4.8.2015

Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody i obmedzenia. O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu "Zelená domácnostiam" sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom "Zelená domácnostiam" je vyčlenených 45 miliónov € z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta na pripravovanej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.  

Domácnosti budú môcť o podporu vo forme poukážok požiadať neskôr. Už teraz sa však môžu na investíciu pripraviť a zvážiť, či je pre nich vhodná. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky a len pri inštaláciách vykonaných odborne spôsobilými osobami s osvedčením na výkon tejto činnosti. Podmienkou spustenia projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených systémov, ako aj  pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová.

Semináre na tému "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach" sa uskutočnia 17.8.2015 v Trnave, 18.8.2015 v Banskej Bystrici a 20.8.2015 v Košiciach. Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov. Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára.

Podujatia sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o poradenstve sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Záujemcovia o konzultácie môžu požiadať o radu aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Termíny a miesta konania seminárov

17.8.2015 - Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5

18.8.2015 - Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32

20.8.2015 - Košice, Hotel Yasmín, Tyršovo nábrežie 1

 

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

4.8.2015

Výzvy nájdete na stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre alebo kliknite na tento odkaz

 

Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy

3.8.2015

Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese:

https://www.opis.gov.sk/C

 

Stratégia Európa 2020 aktuality

3.8.2015

Júl 2015  Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.

Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti. 

Júl 2015  Európsky portál investičných projektov

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.

https://www.eu2020.gov.sk/

 

Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

31.7.2015

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. 

Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi  pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „USVRK“)  ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal  v období od marca do apríla 2015  osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka  zmapovať  ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR  Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky   Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR.   Následne  ÚSVRK distribuoval  150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do   Národného projektu „Take away“.  Z celkového počtu oslovených obcí sa 136 zástupcov miestnych samospráv písomne zaviazalo k vstupu do NP „Take away“, 14 obcí sa, z rôznych príčin, do projektu nezapojí.  Z tohto dôvodu ÚSVRK oslovil ďalšie obce, na základe ZIP, ktoré sú v tomto čase v riešení.

Zoznam obcí, ktoré sa zapoja do realizácie Národného projektu Take away, zoznam obcí, ktoré sa odmietli zapojiť do Národného projektu Take away a zoznam obcí, ktoré boli oslovené zapojiť sa do Národného projektu Take away nájdete tu

 

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014342/2014 Z. z.

31.7.2015

Usmernením sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1

30.7.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v ďalších podmienkach poskytnutia pomoci prostredníctvom doplnenia podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Zároveň vydaním tohto usmernenia dochádza k doplneniu príloh výzvy o prílohu, ktorou je Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore, Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy, ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 11.08.2015 na 26.08.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

„Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

„Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie

„Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Usmernením sa do príloh výzvy dopĺňa príloha Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené v časti Aktuálne výzvy: https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po-15-1-z-12-06-2015-3-2/.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

30.7.2015

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy – Aktuálne výzvy.

 

Informácia IUVENTY
30.7.2015

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 - 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.

Cieľom tejto výzvy je zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím na tematické zameranie a politické priority v oblasti mládeže počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, a to prostredníctvom:

 • zviditeľňovania prínosu práce s mládežou na základe dôkazov o podpore a rozvoji talentu a potenciálu mladých ľudí v prostredí práce s mládežou,

 • vytvárania partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť a propagovať tému predsedníctva,

 • rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Výzva bude zverejnená v období od 31. júla 2015 do 31.augusta 2015 na internetovej stránke Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a na internetovej stránke organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Stretnutie je naplánované na 6. augusta 2015 o 13:00 hod. v budove organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže na Búdkovej ul. 2 v Bratislave. Za jednu organizáciu respektíve neformálnu skupinu sa stretnutia môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia prosím pošlite potvrdzujúci e-mail na peter.kupec@iuventa.sk, najneskôr však do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.

 

Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj

29.7.2015

Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj verzia 7.0, platná od 23.07.2015, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

Príručka pre prijímateľa :

https://www.minedu.sk/prirucky-pre-prijimatela/

Usmernenie poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí NFP pre OP VaV bolo zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Riadiaci orgán a Výskumnú agentúru a taktiež dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

 

Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie

29.7.2015

Dňa 23. júla 2015 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2014. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 25. júna 2015. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálnu verziu výročnej správy spolu s prílohami nájdete na: https://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.

 

Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

29.7.2015

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizáciu dokumentov: „Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV)“ a „Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - operačný program Vzdelávanie“.

K aktualizácii týchto dokumentov došlo na základe zmeny dochádza na základe zmeny názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“, ktorá je účinná od 1. júla 2015.

S týmito dokumentmi (zverejnenými aj vo forme sledovania zmien) sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/1537-sk/publicita/

 

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2

29.07.2015

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 - 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy - Aktuálne výzvy.

https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-15-2-z-28-07-2015-3-1/

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

28.07.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 • prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 • investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 • pre špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a

 • pre špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Viac informácií nájdete v časti "Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov"

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

27.07.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.

Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:

 1. mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl a stredných škôl,

 2. na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,

 3. na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť" s označením na obálke:

 1. „Obnova výchovy a vzdelávania - A"

 2. „Obnova výchovy a vzdelávania - B"   

 3. „Obnova výchovy a vzdelávania - C"

Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve. Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

Oznámenie zo dňa 24. 07. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

24.7.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  k Výzve č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, Schému  štátnej pomoci pre podopatrenie  4.2 a Schému minimálnej pomoci pre podopatrenie 4.2

 

Kampaň OPIS-u pokračuje

23.7.2015

S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva pokračuje Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) s komunikačnou kampaňou Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.

https://www.opis.gov.sk/kampan-opis-u-pokracuje/

 

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

22.07.2015

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015).

Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6. 2 z 21.07.2015.zip

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.07.2015

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 1 553 995 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 24. augusta 2015.

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či  vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

Služby majú byť poskytované žiadateľom o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, obete obchodu s ľuďmi, tehotné ženy, obete násilia, starí ľudia a podobne. Aktivity ako je jazykové vzdelávanie a poskytovanie právno-administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť utečencom vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy.  Vítané sú tiež projekty orientované na sociálne a psychologické poradenstvo, doplnkovú materiálnu pomoc či vzdelávanie maloletých, ktoré pomôžu príslušníkom tretích krajín vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou v čase trávenom v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Detailné informácie k výzvam

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripravilo pre žiadateľov o grant aj informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. júla 2015  o 9. hod /resp. 10.30 a 14.00 hod/  v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

 

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia

22.7.2015

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje Ministerstvo životného prostredia SR vo forme obrazov a informačných materiálov.

Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.

Desiatky europrojektov vo forme obrazov, informačných materiálov a prezentačných stien sú verejnosti dostupné od 20.7. do 31.7.2015 v čase od 10:00 – 15:00 hod. na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.

 

Kampaň OPIS-u pokračuje

S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva pokračuje Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) s komunikačnou kampaňou Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.

https://www.opis.gov.sk/kampan-opis-u-pokracuje/

 

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

22.07.2015

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015).

Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6. 2 z 21.07.2015.zip

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.07.2015

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 1 553 995 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 24. augusta 2015.

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či  vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

Služby majú byť poskytované žiadateľom o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, obete obchodu s ľuďmi, tehotné ženy, obete násilia, starí ľudia a podobne. Aktivity ako je jazykové vzdelávanie a poskytovanie právno-administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť utečencom vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy.  Vítané sú tiež projekty orientované na sociálne a psychologické poradenstvo, doplnkovú materiálnu pomoc či vzdelávanie maloletých, ktoré pomôžu príslušníkom tretích krajín vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou v čase trávenom v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Detailné informácie k výzvam

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripravilo pre žiadateľov o grant aj informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. júla 2015  o 9. hod /resp. 10.30 a 14.00 hod/  v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje Ministerstvo životného prostredia SR vo forme obrazov a informačných materiálov.

Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.

Desiatky europrojektov vo forme obrazov, informačných materiálov a prezentačných stien sú verejnosti dostupné od 20.7. do 31.7.2015 v čase od 10:00 – 15:00 hod. na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.

 

Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta

21.07.2015

Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo mandát na spravovanie vybraných priorít dvoch operačných programov. V priebehu leta tak ministerstvo začne s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie žiadostí o podporu projektov zacielených na zlepšenie ochrany obyvateľov a ich majetku pred živelnými pohromami. Po nich budú nasledovať výzvy zamerané na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti.

Ministerstvo podporí pripravenosť krajiny na klimatické zmeny

Krízové udalosti spôsobené zmenou klímy majú mimoriadny dopad na život občanov, predovšetkým v podobe poškodzovania majetku a dôležitej infraštruktúry. V úlohe sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia ministerstvo vnútra preto podporí lepšie zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. „Ambíciu zmenšovať rozsah negatívnych dopadov živelných pohrôm na našich občanov budeme napĺň investovaním do systémov prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti", povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

Prvé výzvy budú zamerané na podporu zvládania mimoriadnych udalostí

Výzvy, ktoré plánujeme vyhlásiť v priebehu tohto leta sa prioritne orientujú na systematický manažment rizík a zabezpečenie ochrany zdravia a života ľudí v čase krízových situácii" spresnil Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.  Financie teda poputujú najmä na podporu nevyhnutného špeciálneho technického vybavenia na konkrétne formy mimoriadnych udalostí a inštitucionálny rozvoj špecializovaných záchranných modulov a s tým súvisiace zvýšenie odborných kapacít a zručností zasahujúcich jednotiek pri katastrofách. Podporená bude tiež tvorba modelov ďalšieho vývoja a možných dôsledkov zmeny klímy, vytvorenie monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov a ich prepojenie s miestnymi, regionálnymi a národnými stratégiami manažmentu rizík, skvalitnenie výcviku záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na národnej a medzinárodnej úrovni.

Začleňovanie vylúčených Rómov je jednou z priorít rezortu vnútra

V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán venuje podpore sociálneho a ekonomického začlenenia marginalizovaných rómskych komunít. Tie dnes čelia mnohým formám vylúčenia súčasne, čím pretrváva ich postavenie na okraji spoločnosti. „Základným predpokladom pre úspešné začleňovanie týchto skupín je realizácia opatrení na podporu dostupnosti vzdelania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti, bývania a prístupu k sociálnej infraštruktúre v rovnakom čase," vysvetlila Rut Erdélyiová.

Projekty majú nadviazať na existujúce programy

Ministerstvo vnútra pripravuje tiež vyhlásenie prvých dopytových výziev, ktoré budú zamerané na podporu výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Dôležitou prioritou roku 2015 je aj zabezpečenie pokračovania existujúcich programov podporujúcich začlenenie v 150 obciach s rómskymi komunitami.", vysvetlil Roderik Klinda, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Ide najmä o programy terénnej sociálnej práce, inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni, podpory komunitných centier a využívania služieb zdravotnej starostlivosti, ku ktorým sa pridáva aj podpora asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov ako nový program.

Úrad vlády SR ako správca programov:

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7

SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) - PA16 + PA17

SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) - PA21

SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) - PA26

SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) - PA29

otvoril dňa 14.7.2015 bilaterálne fondy na úrovni programov v rámci opatrenia B:

Oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu na úrovni programu

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

viac informácií

 

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / VýzvyVýzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťam.

viac informácií

 

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.
viac informácií

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

20.07.2015 - Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie.

Uzávierka predkladania projektov: 17. september 2015

Viac informácií

 

Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20.07.2015 - Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program)..

Operačný program, spolufinancovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a z prostriedkov štátneho rozpočtu pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Jeho globálnym cieľom je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. Operačný program nadväzuje svojim zameraním na podporu realizovanú v programovom období 2007-2013 najmä v oblasti investícií do akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Podpora doplnkových činností cez diverzifikáciu príjmov pochádzajúcich z akvakultúry a opatrení zameraných na plnenie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ v oblasti zberu údajov a vykonávania kontrolných činností vrátane presadzovania je v programovom období 2014-2020 novinkou. Na dosiahnutie stanovených cieľov operačného programu boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:

 • Produktívne investície do akvakultúry

 • Zber údajov

 • Kontrola a presadzovanie

 • Marketingové opatrenia

 • Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

 • Technická pomoc

Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 837 779 EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR).

Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieť najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore, zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ.

Link na schválený operačný program: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=949&navID2=949&sID=43&id=9528

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora

 

Kandidátov preto môžu do 10.8.2015 nominovať reprezentatívne združenia a zväzy, ale aj individuálne organizácie súkromného sektora a firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja – vždy jedného odborníka. Následne z nich minister školstva Juraj Draxler vyberie maximálne desať a vymenuje do Rady Výskumnej agentúry, tak, aby táto mohla zahájiť svoju činnosť  v septembri, čo umožní vyhlásiť nové výzvy na podporu výskumných projektov pre všetky typy výskumných inštitúcií z OP Výskum a inovácie.

 

Hlavné úlohy Výskumnej agentúry:

1. vytvorenie funkčného systému koordinácie rozvoja výskumu a vývoja, vzdelávania s prepojením na potreby praxe v záujme dosahovania cieľov RIS3,

2. podpora oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít pre potreby hospodárskej praxe a spoločenských výziev tak, aby reflektovali princípy udržateľného ekonomického rozvoja v súlade s RIS3,

3. podpora využívania a rozvoja vedeckých a výskumných infraštruktúr v zmysle princípov využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry v smere priorít RIS3,

4. vytvára podmienky pre zvýšenie účasti výskumných tímov (verejného, univerzitného sektora, Slovenskej akadémie vied, priemyselného a neziskového sektora) v Európskom výskumnom a inovačnom priestore, najmä prostredníctvom ESFRI, EITI, Národných technologických platforiem prepojením na program EURÓPA 2020 a na komunitárny program HORIZONT 2020, ako aj iné iniciatívy a programy medzinárodného charakteru,

5. koordinácia intervencií s ostatnými programami, nástrojmi, resp. subjektmi v podmienkach SR s cieľom dosiahnuť ciele RIS3, najmä s Technologickou agentúrou,

6. implementácia a administrácia opatrení v rámci Operačného programu Výskum a inovácie so zámerom plnenia cieľov RIS3.

Nominácie je potrebné zasielať mailom na adresy kami@minedu.skrobert.skripko@asfeu.sk a poštou na adresu s označením na obálke „Rada Výskumnej agentúry“):

Kancelária ministra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1

813 30 Bratislava

Nominácia musí obsahovať:

 

1. Nominačný list za organizáciu, ktorá daného experta nominuje ako kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry (upozornenie: každá organizácia môže nominovať len jedného kandidáta) a súčasťou listu je aj jasné identifikovanie každého kandidáta s konkrétnou oblasťou špecializácie RIS3 SK (pozri kapitolu 4 RIS3):

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039  .

2. Životopis kandidáta vo formáte EUROPASS v slovenskom jazyku a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta,

3. Motivačný list kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry, ktorý bude obsahovať najmä:

-          informácie o najhodnotnejších skúsenostiach s  riešením výskumných, vývojových a/alebo inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 (maximálne 5 skúseností v tomto zmysle);

-          relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.);

-          popis skúseností s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím.

Každý kandidát bude musieť splniť nasledovné minimálne kvalitatívne kritériá (informácie o ich splnení bude musieť obsahovať životopis príslušného kandidáta):

1. vzdelanie: minimálne dosiahnutý II. stupeň VŠ vzdelania, preferenčne III. stupeň VŠ vzdelania,

2. prax: minimálne 10 rokov praxe s riešením výskumných, vývojových a inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 SK;

3. ďalšie požiadavky:

-   iné relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.) je potrebné uviesť do životopisu,

-   skúsenosti s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím sú výhodou.

Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“ vznikla 1. júla 2015 zmenou zriaďovacej listiny a štatútu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

 

Výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené.

Výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.

 

Vláda SR na svojej 170 schôdzi prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné materiály:

10. Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) - nové znenie  Č. m.: UV-23290/2015 Predkladá: podpredseda vlády a minister financií Materiál: Schválený Č. uznesenia: 372/201

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka - nové znenie  Č. m.: UV-24178/2015 Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Materiál: Schválený Č. uznesenia: 377/2015

27. Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu k zberu údajov do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov - návrh  Č. m.: UV-24376/2015 Predkladá: vedúci Úradu vlády SR Materiál: Schválený Č. uznesenia: 389/2015

 

32. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony – nové znenie  Č. m.: UV-24781/2015 Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál: Schválený Č. uznesenia: 394/2015

Vláda SR vzala na vedomie, okrem iných aj nasledovné materiály:

r. Informácia o priebežnom vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republike do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu  Č. m.: UV-23906/2015 Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál: Vzatý na vedomie

 

u. Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ schváleného uznesením vlády SR č. 609/2014 za Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

Informácia o rozšírení špecifikácie činností podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2015 Č. m.: UV-24754/2015 Predkladá: minister životného prostredia Materiál: Vzatý na vedomie

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

SIEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Budú k dispozícii na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Vzápätí začne aj prvá registrácia dodávateľských subjektov a zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu prostredníctvom národného projektu „Zelená domácnostiam". O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.

Pripravovaná podpora bude pre domácnosti výhodnejšia ako v minulosti. Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. „Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Do akej miery túto šancu využijú, bude záležať predovšetkým na nich," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

SIEA predpokladá, že vďaka 45 miliónom € bude v slovenských domácnostiach nainštalovaných viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny. Podporu môžu Slováci využiť aj na slnečné kolektory, kotly na biomasu či tepelné čerpadlá.

Poukážky bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby s osvedčením na výkon tejto činnosti podľa §13a zákona 309/2009 Z. z. „Aby sme domácnosti nezaťažovali zbytočnou administratívou, budú si môcť priamo na stránke www.zelenadomacnostiam.sk vybrať konkrétne zariadenie a spoločnosť, ktorá im zabezpečí odbornú inštaláciu," poznamenal E. Jambor. Tento spôsob poskytovania príspevkov si vyžaduje vytvorenie zoznamov zariadení a oprávnených zhotoviteľov.

Inštalácie podporených systémov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb budú môcť zabezpečovať len fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré uzatvoria so SIEA zmluvu a zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky. Následne budú môcť tieto spoločnosti požiadať o zaradenie konkrétnych druhov zariadení do zoznamu zverejneného na stránke SIEA. Musia pritom predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že zariadenie spĺňa požadované technické a iné podmienky. Zatiaľ nie je možné žiadať o poukážky, ani inštalovať zariadenie, na ktoré chce domácnosť získať podporu.

Podmienky podpory budú obsahovať aj rozsah oprávnených nákladov pre jednotlivé inštalované zariadenia. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Cieľom je podporiť čo najviac efektívnych riešení s čo najvyšším využitím vyrobenej energie v domácnosti. Preto bude pri jednotlivých druhoch zariadení stanovený príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu. Jeho výška môže s rastúcim výkonom klesať. Určená bude aj maximálna podpora, respektíve maximálny podporovaný výkon. Zároveň bude uvedený limit na podiel z fakturovanej sumy, ktorý môže byť uhradený prostredníctvom poukážky.

Detailné informácie o podmienkach podpory, ale aj výhodách a obmedzeniach jednotlivých zariadení bude možné získať na konferenciách, ktoré SIEA zorganizuje v rôznych regiónoch Slovenska. Prvé podujatie sa plánuje už v auguste. Informácia o konkrétnych termínoch a miestach bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená na stránke SIEA.

 

Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

• Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 19.1 Prílohu č. 3 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka č. 4 - 19.1 pre používateľov MS Office staršej verzie 2013.

V nadväznosti na otázkyžiadateľov PPA oznamuje, že pre vyplnenie hustoty obyvateľstva k 31.12.2014 v Prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka č. 4 majú použiť údaj za rok 2014, ktorý je zverejnený na https://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx a je spracovaný ročne.

• Administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiadao prípravnú podporu v prípravnej fáze bod  2.2.1 výzvy č. 4/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odporúčame žiadateľom v projektoch nastaviť do termínu 15.10.2015. Uvedený termín odporúčame dodržať vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

 

Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 6/PRV/2015 pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku - časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Aktualizáciou výzvy sa

 1. doplnil text v tretej odrážke v časti 2.2.2. Rozsah činností, v odseku 2 Živočíšna výroba na strane 5 nasledovne:

„Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat);

 1. zmenil sa text v časti 3.2.1. Oprávnené výdavky, odrážka č. 5 na strane 8 nasledovne:

„V oblasti živočíšnej výroby (oblasť č. 2), špeciálnej rastlinnej výroby (oblasť č. 1) a v rámci oblasti 6 zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou len výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo a ostatné investície zadefinované ako oprávnené v rámci prílohy č. 3.4 tejto výzvy - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie. Pre výdavky na stroje, technológie, náradie a príslušenstvo, ktoré v predmetnej prílohe nie sú uvedené ako „oprávnené“ a pre výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo, ktoré nie sú v prílohe uvedené vôbec platí že tieto nie sú oprávnené. Uvedené neplatí, t.j. oprávnené sú naviac výdavky na špeciálne stroje na zber ovocia, zeleniny a hrozna, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a liahnutím zvierat v rámci oblasti 2 ( napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod ) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti 1 ( napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti 1 a 2 na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti 2 sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami.“

 1. Doplnil sa bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne:

„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:

 • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%

 • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“

Zároveň PPA pre žiadateľov zverejnila aj Prílohu č. 7 k formuláru ŽoNFP kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

 

Usmernenie PPA č. 2/2015

k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur

15.07.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR a zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výziev s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO poskytujú manažéri administrácie operačného programu Výskum a vývoj Výskumnej agentúry na nasledovných telefónnych číslach: 02/69 299 110, 02/69 299 111 a 02/69 299 112, 02/69 299 113, 02/69 299 114.

 

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.
Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/dokumenty-riadenia-strukturalnych-fondov/system-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007---2013-verzia-411

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/dokument-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov/system-financneho-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007---2013-verzia-71

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

10.07.2015 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 9. júla 2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Výzva na predkladanie žiadostí

Prílohy k výzve sú dostupné tu.

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

Zoznam je prístupný TU - https://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/prehlad-zlozenia-vyberovych-komisii-a-zoznamu-odbornych-hodnotitelov-podla-vyziev-v-ramci-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/

 

USMERNENIE PPA č. 1/2015

k oprávnenosti výdavkov na DPH  v rámci PRV SR 2014-2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.

Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.

V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V prípade potreby doplňujúcich informácií ohľadom tejto výzvy je možné obrátiť sa na riadiaci orgán aj prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

Odbor komunikácie MŽP SR

Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 30. 06. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

https://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-udajov-o-prijimateloch-z-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-opisy-projektov/

 

Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:

 1. Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

 2. a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

 

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

07.07.2015 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 30. 06. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP

OP IS štartuje komunikačnú kampaň

S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšťa dnes zároveň Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán OP IS komunikačnú kampaň. Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.

Dominantnými médiami celoslovenskej kampane sú televízne a rozhlasové spoty. Komunikačnými kanálmi sú aj bilboardy, virálne videá, fotoprodukcia, infokiosky, digitálna hosteska či branding MHD. Nechýba ani propagácia na Facebooku a prostredníctvom newslettra. Základný koncept komunikácie zobrazuje prirodzené prostredie bežných ľudí, t.j. odohráva sa v domácnosti bežnej rodiny. Z celej kampane by malo vyjsť jasné posolstvo – aký je prínos elektronických služieb pre bežných ľudí a ako tieto služby pozitívne ovplyvnia ich život.

viac na: https://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1329ň

 

Nové logá pre Európu pre občanov

06.07.2015 - Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) zverejnila na svojej stránke logá a ostatné informácie o vizuálnej identite pre príjemcov grantu Európy pre občanov.

Logá sú k dispozícií vo všetkých jazykoch EÚ.

Potrebné informácie nájdete na adrese https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

 

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na existenciu webového portálu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej „OP KŽP") bude aktuálne informácie týkajúce sa OP KŽP zverejňovať len na webovom portáli www.op-kzp.sk.

Informácie o vyhlásených výzvach nájdete na nasledovnom linku:

https://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.

 

Programový manuál OP ZaSI verzia 3.3

06.07.2015 - Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie dokumentu.

Programový manuál je účinný od 1. júla 2015 a je dostupný  tu.

 

ASFEU mení názov

S účinnosťou od 1. júla 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov... Čítať celý článok ASFEU mení názov

Interreg V-A SK-CZ schválený Európskou komisiou

02.07.2015 - Dňa 11.6.2015 bol program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vykonávacím rozhodnutím EK schválený.

Bližšie informácie o programe ako aj samotný program nájdete TU.

EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020

01.07.2015 - Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvú časť úveru vo výške 600 miliónov euro, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 1,16 miliárd euro. Úverové zdroje sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré budú podporené z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Zdrojmi od EIB bude krytá národná časť spolufinancovania v súlade s Partnerskou dohodou a operačnými programami v oblasti vedy a výskumu, informačnej spoločnosti, ľudských zdrojov, životného prostredia a verejnej správy.

„Týmto úverom od EIB budú spolufinancované prioritné investície na Slovensku s celkovými predpokladanými nákladmi do 14,2 miliárd euro. Prispeje to k čerpaniu fondov EÚ v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rast a tvorbu pracovných miest a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Touto formou sa podporí výskum a inovácie, poskytne sa rovnocenný prístup k informačným a komunikačným technológiám, hlavne vo vidieckych oblastiach a podporí sa celoživotné vzdelávanie občanov, čo prispeje k zlepšeniu pracovných príležitostí." uviedol viceprezident EIB Lázsló Baranyay.

Financovanie od EIB bude poskytnuté formou štrukturálneho programového úveru. Okrem veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, úver od EIB môže byť tiež použitý na financovanie veľkého množstva relatívne malých investičných projektov, ktoré, vzhľadom na ich malý objem, by inak neboli oprávnené na priame financovanie od EIB.

„Oceňujeme tento úver, ktorý prispeje k implementácii fondov Európskej únie a k ekonomickému rastu na Slovensku. Financovanie nadväzuje na predchádzajúce vynikajúce skúsenosti s operáciami banky v krajine a je dôležitým prvkom v pokračujúcej úspešnej spolupráci medzi Slovenskom a EIB," doplnil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.

Úverom od EIB sa poskytuje dlhodobé spolufinancovanie za výhodných podmienok pre projekty v rámci programov EÚ na celom Slovensku.

Tento úver je pokračovaním úspešnej spolupráce medzi EIB a Slovenskou republikou v oblasti spolufinancovania projektov podporených fondmi EÚ. Zo strany EIB bol predtým poskytnutý úver vo výške 95 miliónov euro v roku 2004 a 1,3 miliárd euro v roku 2010. Predchádzajúci úver bol úspešne alokovaný a ten neskorší bude plne použitý do konca tohto roka.

Základná informácia

Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej akcionármi sú členské štáty EÚ. Poskytuje dlhodobé financovanie významných investícií za účelom prispenia k splneniu cieľov politiky EÚ.

Kontakt s tlačou

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352-4379-83334
Webová stránka:
www.eib.org/press - tlačová kancelária: +352 4379 21000 - press@eib.org

 

 

 

 


 


 

Aktuálne výzvy / informácie 1. polrok 2015

 

 

Dodatok č. 1 k usmerneniu k integrácii informačných systémov verejnej správy

30.06.2015

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo dodatok č. 1 k usmerneniu k integrácii informačných systémov verejnej správy pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 OP IS.

Cieľom dodatku č. 1 Usmernenia SORO OPIS č. 14/2014 k integrácií informačných systémov verejnej správy je aktualizovať a zmeniť spôsob reportovania postupu integrácie v rámci jednotlivých projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti s cieľom efektívnejšej a jednoduchšej realizácie povinností na strane prijímateľa v oblasti reportovania postupu integrácie a následného vyhodnocovania informácií na strane SORO.

Dodatok č. 1 je dostupný na https://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s

 

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov

30.06.2015

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013.

Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Usmernenie je účinné od 1. júla 2015 a je dostupné tu.


Oznámenie PPA

29.6.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

 

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

26.6.2015

Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy - to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, ktorú v uplynulých dňoch zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou a ktorá sa skončila v utorok 23. júna v Tatrách.

Zúčastnili sa na nej zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva, partnerských organizácií a vedeckých inštitúcií zo Švajčiarska,  z Poľska a zo Slovenska: napr. z Univerzity v Berne, Technickej univerzity v Rapperswil, Univerzity aplikovaných vied v Luzerne,  Združenia švajčiarskych parkov, Biosférickej rezervácie Entlebuch, UNEP -Grid Warsaw, Univerzity Mateja Bela, Štátnej ochrany prírody, OOCR Spiš, OOCR Slovenský raj, Združenia Tokajská vínna cesta, obce Zemplínske Hámre, nadácie EKOPOLIS, SACR, ako aj  zástupcovia rezortov a úradu vlády.
 
Bolo to podujatie, v ktorom rezonovala najmä spolupráca, vzájomné informovanie sa o realizácii dobrých nápadov a príkladov rozvoja prírodného turizmu, regionálnych produktov, ochrany prírody,  čím sa výrazne podporuje na Slovensku cestovný ruch," skonštatoval veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.
 
Počas konferencie sa účastníci oboznámili s úspešnými projektmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Prítomných zaujali prezentácie o zušľachťovaní a zatraktívnení  chránenej oblasti Poloniny a Pieniny, Slovenského raja či Tokaja.  Práve ochrana životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj s dôrazom na oblasť geografického zamerania Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorou je východné Slovensko, má v Programe dôležité miesto. Program priamo podporuje v oblasti rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody 4 individuálne projekty, ktoré realizujú obec Stratená, obec Zemplínske Hámre, Združenie Tokajská vínna cesta a Štátna ochrana prírody SR.Čiastka vyčlenená na podporu týchto projektov je viac ako 6 miliónov eur. Okrem toho boli podporené viaceré projekty ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá.
 
Ivan Ivančin, riaditeľ odboru Švajčiarskeho finančného mechanizmu úradu vlády: „Vysoká pridaná hodnota Programu súvisí aj s početnou a aktívnou účasťou švajčiarskych partnerov pri ich realizácii. Každý podporený projekt má svoje špecifiká a všetky sú rovnako dôležité pre úspech Programu, ktorého cieľom je znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi SR a EÚ, ako aj v rámci EÚ. A všetky projekty je pri doterajšej implementácie nutné hodnotiť pozitívne."
 
Partneri zo Švajčiarskej konfederácie veľmi aktívne a inšpiratívne pristúpili k vzájomnej slovensko-švajčiarskej spolupráci.  Florian Knaus z Biosférickej rezervácie Entlebuch: "Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme mali možnosť vypočuť si množstvo podnetov týkajúcich sa prírodného turizmu. Je teraz na daných organizáciách a inštitúciách, aby dané podnety či myšlienky zrealizovali, rozšírili respektíve posilnili svoju spoluprácu a tým pomyselne postavili svoje projekty na vlastné nohy. Entuziazmus, odhodlanie a trpezlivosť sú teraz viac ako žiaduce."
 
Dôležitým posolstvom konferencie Prírodný turizmus a regionálny rozvoj je aj myšlienka, že ochrana prírody nesmie byť vnímaná len ako obmedzenie občanov a subjektov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach, ale najmä ako príležitosť pre ekonomicky rast aj formou prírodného cestovného ruchu. A cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí, preto je dôležitá aj aktívna komunikácia a príjemný prístup spolu s patričnou hrdosťou na to, čo región ponúka.
 
Konkrétne závery z konferencie úrad vlády oficiálne adresuje na príslušné inštitúcie a rezorty, ktoré majú vo svojich kompetenciách rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku.

 

8. ročník konferencie iDEME OPIS 2015

Včera sa v Bratislave uskutočnil už ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá bola venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bola prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli realizáciou projektov s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Názov konferencie bol preto tento rok modifikovaný na iDEME OPIS 2015. Podujatie zorganizovali občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS na ÚV SR. Spoluorganizátorom bolo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR.
 
Ako informoval prezident PPP Milan Ištván, organizátori vytvorili  vybraným poskytovateľom elektronických služieb priestor na ich odprezentovanie pred odbornou verejnosťou a médiami, aby zvýšili informovanosť verejnosti a podporili jej záujem využívať tieto nové služby verejnej správy. Špeciálnu pozornosť na podujatí venovali národnému projektu DCOM a elektronizácii služieb mesta Žilina. Na úrovni štátnej správy vybrali Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, Register adries, Národnú evidenciu vozidiel, elektronické služby rezortov práce a školstva.
Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov  Úradu vlády SR, ktorá je Riadiacim orgánom OPIS, prezentoval stav implementácie OPIS, jeho najvýznamnejšie prínosy pre spoločnosť, ale aj pripravovanú komunikačnú kampaň.
"Kľúčové medzníky máme za sebou. Máme legislatívu, referenčné registre, základnú infraštruktúru, občianske preukazy s čipom (eID), Ústredný portál verejnej správy, máme základné prístupové komponenty. Ten prvý krok, ktorý potrebujeme urobiť k tomu, aby tu elektronizácia začala fungovať, je už na nás všetkých. Veľmi záleží na oboch stranách, aby sme mali chuť začať využívať elektronické služby, ktoré už dnes štát ponúka," uviedol Kostolný.
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je dnes zazmluvnený na približne 113 % a čerpanie prostriedkov je na úrovni 72 %. "Tým nadkontrahovaním si vytvárame určitý vankúš na to, aby sme v prípade uplatnenia korekcií, respektíve nedočerpania projektov, dokázali efektívne využiť všetky zdroje, ktoré dnes v OPIS-e máme alokované," vysvetlil Kostolný.
Program je však stále zablokovaný pre zistenia európskych audítorov, čo podľa neho spôsobuje problémy v čerpaní a ukončovaní projektov. Za ďalšie riziko označil hroziace korekcie, teda peniaze, ktoré Brusel nemusí pre nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní preplatiť.
Hlavným nositeľom elektronickej komunikácie a služieb je Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk. Vytvorené sú elektronické schránky, vydaných bolo viac ako 900.000 občianskych preukazov s čipom. Dostupných je dnes podľa Kostolného 424 elektronických služieb. Viaceré služby sa spúšťajú od júla a v najbližších dňoch odštartuje rozsiahla komunikačná kampaň, ktorá má ľudí motivovať k ich využívaniu.
Výsledkom operačného programu je tiež digitalizácia objektov, doteraz bolo zdigitalizovaných vyše 3,6 milióna objektov. Zo zdrojov určených na informatizáciu sa financuje aj prípravná fáza pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom, ktoré by sa malo realizovať v novom programovom období.

Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti  MF SR, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre eGovernment projekty OPIS, zasa vyvrátil niektoré mýty a dezinformácie, ktoré sú o OPIS nesprávne prezentované v médiách.
V samostatnom bloku prednášok bol predstavený manažment EŠIF – Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľký záujem bol najmä o prezentáciu nového informačného systému na manažment eurofondov ITMS2014+, ktorý prevádzkuje Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade vlády SR.
Obce a menšie mestá na Slovensku začnú už od júla postupne využívať elektronické služby samosprávy. Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý je financovaný z eurofondov určených na informatizáciu spoločnosti, sa totiž po niekoľkých rokoch príprav blíži k záveru. Uviedli to jeho realizátori z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) na konferencii iDEME OPIS 2015, ktorá sa dnes konala v Bratislave.
"Urobili sme kus dobrej roboty. Veľmi úspešne sa blížime k vrcholu a dovolím si už teraz povedať, že projekt splnil očakávania. Reakcie z obcí sú zatiaľ veľmi pozitívne, aplikácie, ktoré skúšame, fungujú zatiaľ veľmi dobre," zhodnotil vedúci oddelenia podpory zákazníkov v združení DEUS Rudolf Horváth.
Projekt sprístupní 138 elektronických služieb viac ako 1100 obciam a mestám prostredníctvom pripojenia na základné registre a informačné siete verejnej správy, čo by malo výrazne zjednodušiť život nielen občanom a podnikateľom, ale najmä pracovníkom obecných a mestských úradov pri nižšej administratívnej záťaži. Zároveň môžu vďaka nemu vybaviť svoje pracoviská informačnou technikou.
V súčasnosti je už podľa Horvátha vybudované moderné dátové centrum, otestované sú komunikačné a informačné služby, ale aj služby eGovernmentu. "Všetky služby sú dnes pripravené, naprogramované a sú vo fáze testovania na pilotných obciach. V krátkom období budú dostupné pre všetky obce, čím by sme začali záverečnú fázu spustenia celého projektu pre samosprávu," informoval.
Obce sú priamo napojené na informačné systémy štátu a rôzne zdroje dát, ku ktorým patria napríklad registre fyzických a právnických osôb či kataster nehnuteľností. V procese realizácie je ešte prepojenie na finančnú správu. K dispozícii budú mať tzv. zaručenú elektronickú pečať, ktorú si postupne zabezpečujú.
Ako Horváth zdôraznil, na investičných nákladoch projektu sa obce nepodieľajú. Do konca tohto roka budú mať navyše skúšobnú lehotu, počas ktorej nemusia nič platiť. "Na konci skúšobnej lehoty sa môžu rozhodnúť, či v projekte chcú pokračovať, a potom majú povinnosť prispievať na prevádzkové náklady vo výške jedného eura na obyvateľa za rok," priblížil.
Do projektu je aktuálne v rôznych fázach zapojených približne 1200 obcí oproti pôvodne plánovaným 1057. Môžu si tak splniť zákonnú povinnosť komunikovať s občanmi od 1. novembra 2016 elektronicky. Zvyšné obce z celkového počtu viac ako 2900 tak budú musieť urobiť cez vlastné projekty. Horváth avizoval ambíciu pokračovať v projekte aj po jeho skončení na jeseň, no očakáva, že potrvá asi dva alebo tri roky, kým sa do dátového centra zapoja ďalšie obce.
Striebornými partnermi konferencie iDEME OPIS 2015 boli spoločnosti ALITER Technologies, AXASOFT a SAS Slovakia. Partnermi sú BiZZdesign, SEVITECH a CORAgeo. Mediálnymi a obsahovými partnermi boli Fórum pre komunikačné technológie, SITA, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA a Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica.
Prezentácie z konferencie budú zverejnené na stránke www.ideme.net a ako video aj na www.youtube.com.

 

Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.

25.06.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015.

PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty

 

Pomôckou ďalším žiadateľom o NFP na obnovu verejného osvetlenia sú odpovede na často kladené otázky

24.06.2015

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dnes doplňujúce informácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Ide o súbor často kladených otázok a odpovedí na ne, tzv. FAQ (frequently asked questions).

Cieľom FAQ je poskytnúť odpovede na otázky potenciálnych žiadateľov, ktoré sa pravidelne opakujú, upozorniť na možné nedostatky pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, povinných príloh, verejného obstarávania a odporučiť správne postupy na vypracovanie podkladov.

Súčasťou je tiež upozornenie poskytovateľa na vecné nedostatky pri definovaní technických parametrov svietidiel a rozvádzačov vo svetelnotechnickej štúdii (v jej krycom liste) a následne prenesenie tohto nedostatku do opisu predmetu zákazky do procesu verejného obstarávania.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

O podporu na obnovu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 požiadalo zatiaľ 10 miest a obcí

24.06.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschop-nosť a hospodársky rast oznamuje, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí s kódom KaHR-22VS-1501 bolo k 22.6.2015 predložených 10 žiadostí s požiadavkou o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške 2 822 980,65 €. Proces hodnotenia predložených žiadostí zatiaľ nebol ukončený. Celková alokácia výzvy je 5 000 000 €.

Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú verejnosti dostupné na linke:

https://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501_cerpanie_2262015/145755c?ext=orig

 

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

23.06.2015

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.

Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.

Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .

Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

 

Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015

20.6.2015

SAŽP ako SORO pre OP Životné prostredie vydala 17.7.2015 Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015, ktoré nájdete na tomto odkaze www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

 

  Oznámenia PPA

19.6.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môžu, v prípade stavebných prác, podať ŽoP len na uzatvorené celky. Tým sa rozumejú uzatvorené stavebné celky v zmysle "Rekapitulácie rozpočtu".

Napríklad:

Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 1- Zemné práce)

2 - Základy spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 2 - Základy)

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie )

4 - Vodorovné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 4 - Vodorovné konštrukcie )

...atď...

Práce a dodávky PSV

71 - Izolácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 71 - Izolácie)

72 - Zdravotno - technické inštalácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 72 - Zdravotno - technické inštalácie)

73 - Ústredné vykurovanie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 73 - Ústredné vykurovanie)

76 - Konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 76 - Konštrukcie)

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

18.6.2015

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 22VS – 1501 (ďalej len „výzva");

2) zabezpečiť ďalšie úpravy – najmä gramatické, štylistické, terminologické a formálne úpravy, ktoré nemenia stanovené podmienky

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501;

- Príloha č. 13a ŽoNFP – Krycí list svetelnotechnickej štúdie;

Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na stránek MH SR:
https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0

18.6.2015

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia 4.0, platnú od 18.06.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

- doplnenia postupu vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného verejného obstarávania k financovaniu v zmysle aktualizovaného Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania;
- doplnenia postupu zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska pri podlimitných zákazkách.
Aktualizácia príloh k Príručke pre prijímateľa:

Príloha č. 4.1  Žiadosť o zmenu projektu

Príloha č. 4.3  Čestné vyhlásenie o vykonaní verejného obstarávania

Znenie aktualizovanej príručky je zverejnené aj v časti “Projektové dokumenty“.

 

Rezortný informačný systém školstva

18.6.2015

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.

Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Písomné vyzvanie spolu s prílohami nájdete tu: https://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s.

 

Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt OPIS

18.06.2015

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva". Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.

Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkachwww.informatizacia.skwww.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Písomné vyzvanie spolu s prílohami nájdete tu: https://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s.

pdfTlačová správa(342 kB)

 

 

 

Usmernenie Poskytovateľa č. 6 (Riadiaci orgán)

17.6.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 5 sa týka nasledovných priamych zadaní, uzavretej výzvy, písomných vyzvaní a výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj:

Priame zadania
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2
OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1

Písomné vyzvania
OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1
OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1
OPVaV/RKZ/NP/2013-2

Uzavretá výzva
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1

Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov
OPVaV-2012/4.2/08-RO
OPVaV-2012/2.2/08-RO
OPVaV-2013/4.2/09-RO
OPVaV-2013/2.2/09-RO
OPVaV-2013/2.2/10-RO

 

 

Usmernenie poskytovateľa č. 6 (ASFEU)

17.6.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 6 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ:

OPVaV-2008/5.1/01-SORO
OPVaV-2008/2.1/01-SORO
OPVaV-2008/4.1/01-SORO
OPVaV-2008/5.1/02-SORO
OPVaV-2008/2.2/01-SORO
OPVaV-2008/4.2/01-SORO
OPVaV-2009/2.1/02-SORO
OPVaV-2009/4.1/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/02-SORO
OPVaV-2009/4.2/02-SORO
OPVaV-2009/2.2/03-SORO
OPVaV-2009/4.2/03-SORO
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
OPVaV-2009/4.1/03-SORO
OPVaV-2009/5.1/03-SORO

OPVaV-2009/2.2/04-SORO
OPVaV-2009/4.2/04-SORO
OPVaV-2009/2.2/05-SORO
OPVaV-2009/4.2/05-SORO
OPVaV-2010/4.2/06-SORO
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
OPVaV-2011/4.2/07-SORO
OPVaV-2011/2.2/07-SORO
OPVaV-2011/1.1/01-SORO
OPVaV-2011/5.1/04-SORO
OPVaV-2013/1.1/02-SORO
OPVaV-2013/5.1/05-SORO
OPVaV-2013/4.1/04-SORO
OPVaV-2015/1.1/01-SORO
OPVaV-2015/3.1/01-SORO

 

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

16.6.2015

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Vlajkový projekt je:

 • projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
 • projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
 • projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
 • projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.

Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:

 • projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
 • projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
 • projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
 • projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;

Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

Osobami zodpovednými za poskytnutie podpory vo forme konzultácie (najlepšie elektronickou poštou) týkajúcich sa prípravy koncepcie vlajkových projektov sú:

pani Dorotou Leśniak, dlesniak@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 02 (po poľsky) ako aj

pani Martinou Bakoňovou, mbakonova@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 03 (po slovensky).

Podrobné informácie sú uvedené TU:Programový manuál Regionálneho operačného programu, verzia 5.6.zip

Usmernenie poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí NFP – OP Výskum a vývoj

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.6.2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016). Harmonogram je dostupný tu.

 

Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2015

15.6.2015

Tlačová správa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

Oznam RO pre ROP o zverejnení aktualizovaného Programového manuálu ROP, verzia 5.6

15.6.2015

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 12.6.2015 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ zverejnený aktualizovaný Programový manuál ROP, verzia 5.6.

Programový manuál Regionálneho operačného programu, verzia 5.6.zip

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.2)

12.6.2015

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

 https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

 

Spúšťame nový Web umenia

11.6.2015

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Dnes sa uskutočnila  v priestoroch novootvorenej galerijnej kaviarne Berlinka v Esterházyho paláci  tlačová konferencia k spusteniu a neformálnemu predstaveniu nového Webu umenia  .Tvorcovia z tímu lab.SNG predstavili možnosti, ktoré ponúka táto na Slovensku zatiaľ ojedinelá webstránka – komfortné vyhľadávanie viac ako 24.000 diel zo zbierok slovenských galérií, prezeranie digitálnych reprodukcií v detailoch, sťahovanie autorsky voľných diel v pôvodnej veľkosti alebo objednávanie tlačených reprodukcií.
Na prezentácii boli za SNG prítomní aj odborníci na digitalizáciu a tlač reprodukcií výtvarných diel, ktorí účastníkom predstavili „zákulisie“ digitalizácie.

Web umenia je on-line katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií.

Nájdete tu základné informácie o dielach a ich autoroch, ale aj pôvodné články, videá a kolekcie. Údaje a digitálne reprodukcie sú preberané a pravidelne aktualizované zo systému CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), kam ich vkladajú zamestnanci jednotlivých galérií. Na webe umenia su zbierky z týchto galérií :

 

Slovenská národná galéria

·      Oravská galéria Dolný Kubín

·      Galérie umenia Nové Zámky Ernesta Zmetáka

·       Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

·      Galéria mesta Bratislavy

https://www.webumenia.sk

https://novy.webumenia.sk/katalog

 

iDEME OPIS Bratislava 2015

10.6.2015

Informatizácia až po dediny a mestá
8. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy
v spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR
25. 6. 2015 (štvrtok)
hotel Bôrik, Bratislava

Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič prevzal záštitu nad konferenciou iDEME´15 (sken listu).

 

O konferencii

Konferenciu iDEME Bratislava ’15 pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.

Budeme diskutovať o aplikáciách IKT a využití internetu:
• v štátnej správe
• v regiónoch, mestách a obciach
• v prospech občanov
• na rozvoj informačnej spoločnosti v rôznych sektoroch ekonomiky

Tematické okruhy
A) Stratégia a financovanie
B) Implementácia OPIS projektov
C) Elektronické služby štátnej správy a samosprávy
D) Infraštruktúra IKT a Broadband
E) Zákon o informačnej bezpečnosti
F) Digitálna agenda EÚ 2020
G) Programové obdobie 2014-2020 

Program: https://www.ideme.net/iDEME_2015_program.pdf

Všeobecné podmienky účasti: https://www.ideme.net/ideme15_vseobecne_podmienky.pdf

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/1sTf15A12jr_ww1PWw7ns2yuOj1AcYA9C1h0_qNQIaho/viewform

 

 

Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

10.6.2015

Oznamujeme  žiadateľom o NFP pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO, že v rámci prílohy 3.01 k Žiadosti o NFP „Opis projektu“ je pri vypĺňaní potrebné upraviť/editovať:

- 1. riadok - názov prílohy : Opis projektu pre prioritnú os č. 1  - upraviť na Opis projektu pre prioritnú os č. 3

- pri vypĺňaní informácie o „Umiestnení projektu (NUTS III )“   je potrebné vpísať „Bratislavský kraj“.

Zdroj: asfeu

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2015/ 2016

10.6.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“)  Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a v súlade s  nariadením Komisie (ES) č. 917/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení

v y z ý v a

žiadateľov (včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/ 2016 v  termíne:

od 05. júna 2015 do  31. júla 2015

Žiadosti sa predkladajú osobne alebo poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava podľa Metodického postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v podpornom roku 2015/2016. Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci nájdete na internetovej adrese Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – živočíšne komodity – včelárstvo

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu

Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202

Ing. Gabriela Gembešová
e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk
tel.: 0915 762 127

V Bratislave, dňa 03. 06. 2015       MVDr. Stanislav Grobár
                                                        generálny riaditeľ   

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015

9.6.2015

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 5. júna 2015.

 

Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

9.6.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015, ktorú nájdete v časti

”Výzvy / Harmonogram výziev“.

 

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

 8.6.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 31. 05. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti

 Projekty/Zoznamy OPŽP.

 

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

8.6.2015

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

https://www.sppolocne.sk/

 

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru

5.6.2015

Dňa 21. 5. 2015 sa konalo druhé zasadnutie monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa. Členovia monitorovacieho výboru schválili Komunikačnú stratégiu pre OP EVS a Plán hodnotenia OP EVS pre programové obdobie 2014 - 2020.

Na rokovaní bol schválený prvý balík zámerov národných projektov, ktoré budú realizované inštitúciami štátnej správy, samosprávy aj tretieho sektora.

 

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO

5.6.2015

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že dňa 19.5.2015 bola vydaná Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, na základe ktorej sa zavádza možnosť udeľovania ex – ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vo fáze pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania je zverejnená na webovom sídle www.nsrr.sk v sekcii „Základné dokumenty“ a „Metodické pokyny CKO a Výklady CKO“.

Na stránke MHSR sa nachádza: https://www.economy.gov.sk/op-kahr---aktualne-informacie-a-upozornenia/140008s

 

UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

4.6.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok výzvy OPZ 2015/PO1/01. Viac informácií v sekcii „Výzvy“ v kategórii „Výzvy OPZ“. Zmena platí od 4. júna 2015.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo dňa 4.6.2015 zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o zmenách v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01.

Informácie o zmene  výzvy zasielame v prílohe mailu.

Bližšie informácie a upravená výzva je dostupná  na linku: https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-2015po101-pre-vseobecne-a-specializovane-nemocnice

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/aktuality/upozornenie-ro-posuva-termin-uzavierky-prijimania-ziadosti-o-nfp1-v-ramci-vyzvy-opz-2015po101

 

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II

2.6.2015

Vzhľadom na vysoký záujem o účasť na dvojdňovej konferencii Energeticky efektívne osvetlenie - SLOVALUX 2015 pripravila SIEA ďalšiu, tentoraz jednodňovú konferenciu  s podobným programom. Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II sa uskutoční 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri Sliači.

Ak vás čaká rekonštrukcia osvetlenia a chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní,  ste vítaní. Aj toto podujatie SIEA pripravila v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou.

Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Hoci v tejto oblasti nastali výrazné zmeny a najnovšie technológie ponúkajú širokú škálu úsporných riešení, v mnohých prevádzkach je naďalej očividné neefektívne využívanie elektrickej energie pri osvetľovaní. Konferencia ponúka príležitosť posvietiť si na možné úspory pri osvetlení vnútorných priestorov, ale aj vonkajších areálov a ciest.

V roku 2015, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok svetla, je odborné podujatie po prvý raz bezplatne prístupné širokej verejnosti. Tomu sú prispôsobené aj prednášky. Na konferencii sa budete môcť zorientovať v základnej problematike súvisiacej s osvetlením, ale bude to aj príležitosť získať prehľad o tom, aké sú najnovšie dostupné technológie, aká je návratnosť investícií do obnovy osvetľovacích sústav a s čím treba pri projektoch súvisiacich s osvetlením rátať. Prednášky budú venované aktuálnym technickým požiadavkám, možnostiam financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ale aj konkrétnym príkladom z praxe s výsledkami. Vďaka prezentáciám získate predstavu aj o tom, aký rozsah rekonštrukcie zvoliť, či využiť automatické systémy riadenia a čo môžete získať vďaka zónovej regulácii.

Témy prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Konferencia je určená pre projektantov, energetických audítorov zaoberajúcich sa osvetlením, pre ďalších špecialistov z oblasti svetelnej energetiky a samozrejme aj pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších záujemcov aj spomedzi podnikateľov, ktorých zaujímajú možné úspory energie pri osvetlení. Na konferencii sú vítaní všetci, ktorí môžu ovplyvniť, že osvetlenie v ich okolí bude bezpečné, energeticky úsporné a spoľahlivé.

Podmienkou využitia bezplatného vstupu na podujatie je registrácia prostredníctvom elektronického formulára . Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa čím skôr.  Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

09.00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

09.30

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Roman Dubnička, Slovenský národný komitét Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE)

09.40

Energetická ektívnosť - požiadavky a možnosti podpory
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10

Základné pojmy v svetelnej technike
Alfonz Smola, FEI STU v Bratislave

10.50

Podmienky aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, Ján Kulich, MHSR

11.50

Najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní
Drahoslava Belová, SIEA

12.20

Obed

13.30

Klasifikácia tried verejného osvetlenia podľa návrhu nových noriem
Peter Janiga, FEI STU v Bratislave

13.50

Posudzovanie energetickej hospodárnosti verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

14.10

Ako merať kvalitu verejného osvetlenia
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

14.30

Skúsenosti s LED svietidlami vo verejnom osvetlení
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

14.50

Životnostné charakteristiky LED svetelných zdrojov a udržiavací činiteľ
Marek Mácha, Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky

15.10

Na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

15.30

Potenciál úspor energie vo vnútornom osvetlení
Richard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

 15.50

Občerstvenie

 16.30

Záver konferencie

Podmienky účasti:

 • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Prihlasovať sa možno už len na čakaciu listinu.
 • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 19. 6. 2015.
 • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie.
 • Ak ste sa prihlásili na dvojdňovú konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie - SLOVALUX 2015, ktorá sa uskutoční 9.-10.6.2015 v Jasnej a vyhovuje Vám viac termín jednodňovej konferencie s tým istým zameraním v hoteli Kaskády 24. 6. 2015, oznámte nám to najneskôr do stredy 3. 6. 2015, a to emailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.
 • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované. 
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Kaskády 
Prezencia účastníkov: 24. júna 2015, 9.00 - 9.30 h
Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné občerstvenie počas trvania konferencie.  

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Súvisiace
  
» Aktuálna výzva na modernizáciu verejného osvetlenia

 

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády

2.6.2015

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Podporované budú malé zariadenia na výrobu elektriny zo slnka a vetra s výkonom do 10 kW a zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome, a to tepelné čerpadlá, kotle na biomasu a solárne kolektory. Príspevky vo forme poukážok si budú môcť domácnosti uplatniť pri dodávke a inštalácii. Domácnosť tak nemusí zaplatiť celú sumu a čakať dlhé obdobie na vrátenie peňazí. Po kontrole dodržania podmienok SIEA poukážku preplatí priamo dodávateľskej a inštalačnej spoločnosti. Podporný mechanizmus umožní kúpiť moderné energeticky efektívne zariadenia aj domácnostiam, ktoré by inak na túto investíciu nemali dostatok prostriedkov.

Zo 45 miliónov v pilotnom projekte budú môcť rodinné a bytové domy v oblastiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja využiť 42 343 576 €. Ak dopyt po príspevkoch prevýši prostriedky vyčlenené pre pilotný projekt, spustí sa mechanizmus na čerpanie zvyšných alokovaných finančných prostriedkov. SIEA sa podarilo nájsť spôsob aj na uplatnenie podpory v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde bude v pilotnom projekte k dispozícii 2,6 milióna €. Tým sa však možnosti na podporu inštalácií v tejto oblasti vyčerpajú.

Výška podpory bude závisieť od výkonu inštalovaného zariadenia. Predpokladá sa, že vďaka pilotnému projektu Zelená domácnostiam bude podporených viac ako 14 000 inštalácií. V období rokov 2009 až 2011 bolo aj vďaka štátnej podpore na solárne kolektory a kotly na biomasu v hodnote 6,6 milióna € nainštalovaných viac ako 6 800 zariadení v rodinných a bytových domoch. Na rozdiel od predchádzajúceho podporného mechanizmu nebudú v novom projekte domácnosti predkladať faktúry iba za samotné zariadenie, ale zohľadňovať sa budú náklady za celý inštalovaný systém. Oprávnenou súčasťou malého zariadenia sú napríklad aj inteligentné systémy riadenia výroby a spotreby energie a zariadenia na akumuláciu vyrobenej elektriny alebo tepla.

Zámer pilotného projektu je už schválený. SIEA momentálne pripravuje detaily projektu a elektronický systém, ktorý umožní domácnostiam bez zbytočnej administratívy získať poukážky prostredníctvom internetovej stránky www.zelenadomacnostiam.sk. Pokiaľ bude samotný systém pripravený na uvedenie do prevádzky, budú na uvedenej adrese zverejňované postupne všetky dostupné informácie o pilotnom projekte.

Súvisiace
www.zelenadomacnostiam.sk

 

Regionálne informačné semináre k III. Výzve Fondu pre MVO

2.6.2015

V termíne od 23. do 26. júna sa uskutočnia pre MVO na informačné semináre k III.výzve Fondu pre MNO…

 

Prihláška na informačný seminár

1.6.2015

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation pozýva zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií na seminár k III. výzve Programu podpory mimovládnych organizácií (Fond pre MVO) a k výzve v Bilaterálnom fonde.

Podpora v programe je zameraná predovšetkým na tie MVO, ktoré pracujú v priamom kontakte s cieľovými skupinami na komunitnej úrovni a/alebo ktoré majú záujem rozvíjať spoluprácu s partnermi v donorských krajinách (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Program podpory MVO je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Vyplňte, prosím, nasledovnú prihlášku. Presná adresa miesta konania seminára bude upresnená (prostredníctvom vami zadaného emailu) v dostatočnom predstihu.

Za organizáciu je možné prihlásiť maximálne dve osoby. Posledný termín na prihlasovanie je: 15. júna 2015.

 

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO

1.6.2015

V zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja“.

ASFEU za účelom posúdenia splnenia § 40 ods.1 ZVO ukladá prijímateľom povinnosť predkladať v dokumentácii VO aj doklady preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax členov komisie.

Nakoľko Zákon o verejnom obstarávaní neurčuje, akým spôsobom má byť preukázaná odbornosť členov komisie, ASFEU Vám odporúča na preukázanie odbornosti komisie predložiť životopisy členov komisie.

 

Materiály zo 164.schôdze vlády SR o rozvoji bývania

29.5.2015

Vláda SR na svojej 164. schôdzi konanej 27. mája 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj materiály o rozvoji bývania:

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania - nové znenie

Č. m.: UV-19554/2015

Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál: Schválený

Č. uznesenia: 272/2015

 

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK súkromný sektor verzia 13 a verejný sektor verzia 13 - máj 2015

29.5.2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 15. mája 2015 sú aktuálne platné:

- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 13
- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejný sektor verzia 13

Aktuálne verzie oboch príručiek možno nájsť v sekcii Dokumenty - v časti Príručky pre žiadateľa/prijímateľa.

 

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

29.5.2015

Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

„Nie je veľa zákonov, ktoré by sa tak bytostne dotýkali každého z nás ako práve stavebný zákon. Som veľmi rád, že po veľmi dlhej, kvalitnej a odbornej príprave dnes verejnosti predstavujeme nový stavebný zákon. Ten prinesie poriadok do územia, zvýši efektivitu procesov a zabezpečí profesionalitu všetkých zúčastnených,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. 
Takmer štyridsať rokov starý stavebný zákon už nespĺňal nároky, ktoré na neho súčasná doba kladie. Preto ministerstvo spolu s odborníkmi z praxe, ale aj so širokou verejnosťou dlhodobo pracovalo na príprave úplne novej normy.

Medzi najväčšie novinky nového stavebného zákona patrí povinné vypracovanie územných plánov pre všetky obce. Tie spolu so zastavovacími plánmi urýchlia a zjednodušia povoľovacie procesy. Zároveň sa zintenzívni boj proti čiernym stavbám. Nový stavebný zákon neumožní legalizovať čierne stavby a na tie už dnes stojace bude jasne stanovená lehota, dokedy bude možnosť dať ich do súladu so zákonom. Na všetko bude dozerať posilnená Slovenská stavebná inšpekcia.
Nový stavebný zákon zároveň mení štruktúru stavebných úradov a zvyšuje nároky na ľudí, ktorí na nich budú pracovať. Výsledkom bude kvalitnejší servis, ktorý ľuďom stavebné úrady budú poskytovať. Zefektívňujú sa aj jednotlivé procesy v konaní na stavebných úradoch. Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách, napríklad rodinných domov do 300 metrov štvorcových, sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.

Prezentáciu nájdete TU

 

Prvá aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP Oznam, PO 2014-2020

29.5.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti výzvy/harmonogram výziev. Bližšie informácie k prvej aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev a odporúčaniam súvisiacim s prípravou projektov spolufinancovaných z OP KŽP sú uvedené v dokumente „Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016“

 

Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015.

28.5.2015

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 26.5.2015 bol na webovom sídle v časti dokumenty na stiahnutie / riadiaca dokumentácia zverejnený Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu.

Metodický výklad RO pre ROP k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015.doc

 

UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/

28.5.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok výzvy OPZ 2015/PO1/01.

Viac informácií v sekcii „Výzvy" v kategórii „Výzvy OPZ".

Zmena platí od 27. mája 2015.

Informácie o zmene : Sk2996615052716140.pdf

 

III. výzva Fondu pre MVO otvoren

28.5.2015

Otvárame tretiu grantovú výzvu Fondu pre mimovládne organizácie. Aktuálna výzva sa zameriava na menšie lokálne iniciatívy s priamym dopadom na miestne komunity. Celkovo do regiónov rozdelí 233.197 EUR.

Projekty budú podporené maximálnou výškou grantu 15.000 EUR s povinnou mierou spolufinancovania aspoň 10 % rozpočtu. V rámci výzvy sa možno uchádzať aj o tzv. malé granty v rozsahu 3.000 až 5.000 EUR. Tie sú určené pre organizácie, pre ktoré je kvôli požiadavke vlastného financovania nereálne uchádzať sa o väčší grant. Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

Program osobitne podporí partnerstvá na úrovni projektov vo všetkých podporovaných programových oblastiach (viac informácii o projektoch bilaterálnej spolupráce nájdete vo Výzvepríručke pre žiadateľa z Bilaterálneho fondu).

 

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK súkromný sektor verzia 13 a verejný sektor

27.5.2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 15. mája 2015 sú aktuálne platné:

- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 13
- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejný sektor verzia 13

Aktuálne verzie oboch príručiek možno nájsť v sekcii Dokumenty - v časti Príručky pre žiadateľa/prijímateľa.

 

OPIS VIDEO NEWS č.1/2015

27.5.2015

OPIS VIDEO NEWS, elektronický video news letter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti č.1/2015 https://youtu.be/tC3SavAUQ4A

 

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce

26.5.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.05.2015 do 05.06.2015 v rámci siedmych miest pokrývajúcich západné, stredné a východné regióny Slovenskej republiky.

Cieľom informačných seminárov je prostredníctvom prezentácií, názorných príkladov a odbornej diskusie ukázať starostom/primátorom ako správne pripraviť žiadosti o NFP a vyvarovať sa nedostatkom, ktoré by mohli spôsobiť neschválenie žiadosti, alebo komplikácie pri realizácii projektu.

Vstup je bezplatný, počet miest je limitovaný, preto je vhodné nahlásiť Vašu účasť na príslušnom seminári na e-mailovú adresu marencik@mhsr.sk. Po nahlásení účasti obdržíte akceptáciu Vašej účasti. Dátumy a miesta jednotlivých informačných seminárov nájdete na https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s.

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy OPŽP-PO2-14-1

26.5.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – 58. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1. Správa je zverejnená na v časti  vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/

 

 

Oznámenie PPA

21.5.2015

Výzva č. 3/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 - časť  Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.

 

UPOZORNENIE! RO navyšuje alokáciu a posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

20.5.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ") rozhodlo o úprave výzvy OPZ 2015/PO1/01. Úpravou výzvy bol posunutý termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a navýšená indikatívna alokácia výzvy z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci Prioritnej osi 1 OPZ.

Viac informácií v sekcii „Výzvy" v kategórii „Výzvy OPZ".

Zmena platí od 20. mája 2015.

Sk2996615052109390.pdf

 

Vláda SR dnes na svojej 162. schôdzi v rámci "materiálov pre informáciu" vzala na vedomie ďalej uvedenú správu:

Správa o stave implementácie finančných nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky  Č. m.: UV-18425/2015

Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Materiál: Vzatý na vedomie

 

Oznámenia PPA

18.5.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 2/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 - časť  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 - časť  Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

 

Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)
14.5.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. týmto oboznamuje žiadateľov s Oznámením Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenie MPRV SR č. 12223/2015-620 zo dňa 14.5.2015 (pdf, 95.27 Kb, 260x)

 

Aktualizované Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1979/2015-640

14.05.2015

K nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  č. 1979/2015-640 (pdf, 254.01 Kb)

 

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl
13.05.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.
Oprávnení žiadateliaŽiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť (podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje).
Termín na predloženie žiadosti
Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 30. júna 2015. Žiadosť sa generuje prostredníctvom portálu vysokých škôl. Rovnako formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňa a podáva na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 31. mája 2015.
Alokovaná suma
Na výzvu je alokovaná suma 1 300 000 eur, z toho 700 tis eur vo forme kapitálových výdavkov.
Podporované témy rozvojových projektov
Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. V rámci výberu  projektov budú preferované projekty, ktoré:
o Debarierizujú akademické prostredie (osobitne v Bratislave)
o Zvyšujú efektívnosť  fungovania inštitúcie (napr. elektronizácia procesov)
o Zlepšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
o Majú širší záber (zabezpečujú rozvoj viacerých inštitúcií, celej inštitúcie, nie len jej časti)
Všeobecné podmienky
Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednému zo žiadateľov.
Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy.  Jednotlivé žiadosti o projekt sú hodnotené najmenej dvomi hodnotiteľmi.
Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch. Formálne nedostatky v projektoch budú negatívne zohľadnené pri hodnotení projektov. V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.
Súčasťou rozpočtu projektu je pätnásť percent z rozpočtu projektu na priame bežné výdavky určených na pokrytie nepriamych nákladov projektu a nepodlieha zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva, a pod.
V rámci tejto výzvy, nie je možné dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky použiť na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 632 - energie, voda a komunikácie, 634 - dopravné, 635 - rutinná a štandardná údržba,  636 - nájomné za nájom, 637 - služby (okrem podpoložiek 637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, 637 002 - konkurzy a súťaže, 637 003 - propagácia, reklama a inzercia, 637004 - všeobecné služby, 637 005 - špeciálne služby, 637 007 - cestovné náhrady, 637 011 - štúdie, expertízy, posudky),  640 - bežné transfery (okrem podpoložky 642036 - na štipendiá), 650 - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom.
Dotáciu na kapitálové výdavky je možné použiť výhradne na nasledujúce kategórie, položky a podpoložky  ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
711 003 - nákup pozemkov a nehmotných aktív - softvéru
711 004 - nákup pozemkov a nehmotných aktív - licencií
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
717 002 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - rekonštrukcia a modernizácia
717 003 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718  - rekonštrukcia a modernizácia.

Dotáciu na rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov, ktoré vzniknú od 1. júla 2015 do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie realizácie projektu nebude možné. Záverečná správa a vyúčtovanie projektu sa podáva prostredníctvom portálu vysokých škôl.
Minimálna výška poskytnutej dotácie je 300 tis. eur.
Minimálna výška financovania projektu z iných zdrojov ako dotácia na projekt je 10 % celkového rozpočtu projektu. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity uvedené v projekte. Úhrada nákladov na iné aktivity nesúvisiace s projektom nie je možná. Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie budú aj merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré je potrebné dosiahnuť do skončenia projektu, ako aj postup krátenia dotácie, ak daná hodnota nebude preukázateľne dosiahnutá. Pri stanovení ukazovateľa sa bude vychádzať z merateľných ukazovateľov  a cieľových hodnôt uvedených v projekte a z odporúčaní hodnotiteľov.
Indikatívny časový harmonogram
01. jún 2015 - sprístupnenie elektronického formuláru
30. jún 2015  - termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj
Júl - august  2015 - formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie
Kritériá hodnotenia
0 - 20 Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy - hodnotí sa ako súvisia aktivity projektu k napĺňaniu dlhodobého zámeru vysokej školy, či má vysoká škola prijatý nadväzujúci akčný plán alebo iný strategický dokument na napĺňanie zámerov dlhodobého zámeru vrátane vyjadrenia cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a či sú tieto súčasťou merateľných ukazovateľov zahrnutých do projektu.
0 -  20 Konzistentnosť projektu  - posudzuje sa komplexnosť navrhovaných aktivít a cieľov, ktoré chce vysoká škola dosiahnuť realizáciou projektu, ako do seba jednotlivé aktivity zapadajú a aká je ich nadväznosť a vzájomná súvislosť, teda že nejde o zmes rôznych aktivít, ale o aktivity, ktoré majú synergický efekt alebo postupnú následnosť za účelom dosiahnutia cieľa. V prípade spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa zohľadňuje aj úloha jednotlivých vysokých škôl v aktivitách projektu, teda že nejde o samostatné aktivity viacerých vysokých škôl, ale je využívaná synergia spolupráce partnerov. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu vo vymedzenom termíne.
0 - 20 Rozpočet projektu - hodnotí sa, v akej miere rozpočet projektu odzrkadľuje plánované aktivity, či požadovaná dotácia je rozumne a zrozumiteľne vysvetlená, opodstatnenosť priamych výdavkov s ohľadom na aktuálny a konečný stav, rovnako aj schopnosť preukázania vynaloženia priamych výdavkov mimo dotácie na projekt za účelom realizácie projektu, dodržanie limitov rozpočtu (spoluúčasť, oprávnené výdavky).
0 - 10 Riadenie projektu - hodnotí sa, či sú do realizácie projektu zapojení všetci kľúčoví aktéri v rámci vysokej školy, prípadne aj externí partneri, pozícia zodpovedného riešiteľa, v prípade spoločného projektu viacerých vysokých škôl, spôsob riešenia medzi inštitucionálnych otázok a pravidlá prijímania rozhodnutí, identifikácia rizík dosiahnutia cieľov a spôsob ich minimalizácie, pripravenosť vysokej školy na realizáciu projektu (existencia projektovej dokumentácie, ak je potrebná, akčných plánov a pod.)
0 - 30 Hodnota projektu - hodnotí sa pridaná hodnota projektu, to je, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť, ako aj schopnosť vysokej školy zabezpečiť zmenu do skončenia projektu.
Zohľadnenie priorít
0 - 5 Miera spolufinancovania - žiadosti podľa poradia určeného mierou spolufinancovania získajú od 5 (najvyššia miera spolufinancovania) po 0 bodov - 10 % miera spolufinancovania.
0 - 10 Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0 - ide o projekt 1 vysokej školy
2 - ide o projekt 2 vysokých škôl
4 - ide o projekt 3 vysokých škôl
6 - ide o projekt 4 vysokých škôl
8 - ide o projekt 5 vysokých škôl
10 - ide o projekt viac ako 5 vysokých škôl
0 - 5 Široké inštitucionálne pokrytie
5 - projekt sa týka všetkých súčastí vysokej školy, pričom vysoká škola má viac ako štyri fakulty
3 - projekt sa týka celej inštitúcie, pričom vysoká škola má menej ako päť fakúlt
0 - projekt sa týka špecifického pracoviska vysokej školy bez vplyvu na ostatné súčasti vysokej školy
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.
0 - 5 Debarierizácia akademického prostredia
5 - projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie fyzických bariér (primárne) na pracoviskách vysokej školy v Bratislave, pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
4 - projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie bariér (primárne) na pracoviská vysokej školy v Bratislave, pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
3 - projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie fyzických bariér, ale najmä na pracoviská mimo Bratislavy , pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
2 - projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie bariér, ale najmä na pracoviská mimo Bratislavy , pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
1 - kapitálové výdavky sú rozpočtované na debarierizáciu, ale táto je okrajovou témou projektu
0 - projekt nerozpočtuje kapitálové výdavky na debarierizáciu akademického prostredia
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.
0 - 5 Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
5 - projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce, osobitne bakalárskych programov (nejde o jednorazové aktivity), ide o nosnú tému projektu
4 - projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce (nejde o jednorazové aktivity)
3 - projekt zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce, ale nie je predpoklad udržateľnosti aktivít po skončení projektu alebo projekt nepredpokladá spoluprácu so zamestnávateľmi
2 - projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce (nejde o jednorazové aktivity), ale nejde o nosnú tému projektu
1 - projekt čiastočne zlepší uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
0 - projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.
0 - 5 Zvyšovanie efektívnosti fungovania inštitúcie
5 - nosnou témou projektu je elektronizácia a automatizácia činností v rámci vysokej školy, pričom úspory sú jasne identifikované; projekt rieši problematiku komplexne, to je plánované riešenia sa týkajú nosných činností inštitúcie, aktivity zahŕňajú komplex aktivít od vytvorenia riešenia po jeho implementáciu, pričom časový harmonogram je reálny a uskutočniteľný
4 - nosnou témou projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcie v jednej konkrétnej oblasti, a po úspešnej implementácií je možné očakávať relevantnú úsporu s ohľadom na náklady projektu
3 - projekt sa okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie, pričom pomer medzi úsporami a nákladmi je relevantný.
2 - projekt má ako nosnú tému zvyšovanie efektívnosti, ale skutočný vplyv implementácie je otázny
1 - projekt sa okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie, alebo pomer medzi nákladmi a prínosmi je veľmi nízky
0 - cieľom projektu nie je znižovanie nákladov na chod inštitúcie
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.

Počet bodov získaných za priority sa pripočítava k počtu bodov za hodnotenie a ich súčet je celkovým hodnotením projektu použitého pri zoradení projektov.
Záverečné ustanovenia

V prípade, že vysoká škola podá, či už individuálne alebo spoločne s ďalšími vysokými školami viac ako jednu žiadosť, žiadosti v ktorých je uvedená predmetná vysoká škola budú zamietnuté.  Štruktúra formuláru s informáciami o projekte

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

12.5.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len“ PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne platby  v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • aktualizáciu záväzku opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle §  61 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

v termíne od 12. mája 2015 do 15. mája 2015.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2015 do 9. júna 2015), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v čase vzniku záväzku.
Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov predtlačené formuláre identifikačného listu, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 12. mája 2015 na príslušnom RP PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2015

12.5.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 37 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

v termíne od 12. mája 2015 do 15. mája 2015.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2015 do 9. júna 2015), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v čase vzniku záväzku.
PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2014 vyššie uvedenú žiadosť predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 12. mája 2015 na príslušnom RP PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01

8.5.2015

Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán rozhodlo o navýšení  prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01. Pôvodná alokácia 9 427 121,64 EUR sa navyšuje na 10 204 545,25 EUR. Ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené. Zmena platí od 07. mája 2015.  

Informácia o navýšení prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01 je taktiež uvedená v sekcii "Výzvy", podsekcii "Výzvy OPZ".

 

Na dnešnej 160.schôdzi vlády SR boli okrem iných, "ako materiály na informáciu" prerokované a vzaté na vedomie aj nasledovné materiály:

c. Informácia o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 (k 31. decembru 2014)  Č. m.: UV-16740/2015

Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Materiál: Vzatý na vedomie


Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z návrhu integračného zámeru ITMS2014+ schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 609/2014 za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    Č. m.: UV-16947/2015

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Materiál: Vzatý na vedomie

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

30.4.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:

 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
 • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
 • o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov  v zmysle § 48 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,

v termíne od 1. mája 2015 do 15. mája 2015.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2015 do 9. júna 2015), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2014 niektorú z vyššie uvedených žiadostí formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenia PPA

30.4.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10641/2015, zo dňa 27.04.2015, zverejnila v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí“.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verziu 01, účinnú od 01.05.2015 (ďalej len „Príručka“). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Príručka je uložená v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

 

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

29.4.2015

Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na blížiace sa termíny vyhlásenia pripravovaných výziev na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a tiež pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov. V prípade, že zostanú voľné kapacity, konferencie sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia spomedzi energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb či odborne spôsobilé osoby v oblasti certifikácie budov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

25. máj 2015

09.00

Prezencia účastníkov a občerstvenie

10.00

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40

Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12.00

Obed

13.30

Významná obnova budov ako prostriedok na znižovanie potreby energie miest a obcí
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

14.00

Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov financovanú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.30

Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                   

15.00

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?                     Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

15.30

Občerstvenie

16.00

Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Príležitosť podstatne znížiť energetickú náročnosť budov samospráv. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Zuzana Sternová (TSÚS), Matej Kerestúr (SIEA), Ivan Pauer, (SASDARS), Vladimír Šimkovic (IEPD), Marcel Lauko (APES),

18.00

Záver

 

26. máj 2015

09.00

Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

09.20

Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav vo verejných budovách
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš

09.45

Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha - nepotvrdené

10.10

Slovenské skúsenosti so službami s garantovanou úsporou
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

10.35

Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho" energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Občerstvenie

11.25

Podmienky výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Ministerstvo hospodárstva SR

11.50

Abeceda technických parametrov sústav verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

12.15

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb
Radovan Keklák, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

12.40

Ako zvládnuť obnovu verejného osvetlenia
Tomáš Mikunda, obec Porúbka

13.05

Obed

14.30

Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:
 • Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
 • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 20. 5. 2015.
 • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
 • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
 • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby (občerstvenie a ubytovanie) využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované. 
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn v Žiline

Prezencia účastníkov: 25. mája 2015, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Súvisiace
Online prihláška na konferenciu

Na stiahnutie:
Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

 

Upozornenie pre prijímateľov NFP

28.4.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov NFP OPV a OPVaV na časté pochybenia pri realizácii verejného obstarávania metódou „elektronického trhoviska“.  

Kompletné Upozornenie pre prijímateľov OPV a OPVaV na časté pochybenia pri realizácii procesu VO formou elektronického trhoviska

 

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj_apríl 2015

27.4.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci vyhlásených priebežných výziev s kódmi OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO a pod názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ na nasledovné:

V povinných prílohách k ŽoNFP č. 6/12 (vzorový formulár 3.05) a č. 7/13 (vzorový formulár 3.06) nie je potrebné uvádzať „názov projektu“ (ako na to upozorňuje text poznámky pod čiarou). Táto časť poznámky pod čiarou je v uvedených prílohách nerelevantná.

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

23.4.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10069/2015, zo dňa 20.04.2015, zverejnila v časti: PPA/Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem".

 

O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015

22.4.2015

Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR, vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: https://www.mhsr.sk/-inovacny-fond-6195/127880s (sekcia webovej stránky MHSR Inovácie → Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.

Návrhy vypracovaných projektov môžu záujemcovia zaslať poštou v termíne do stredy 20. mája 2015 na adresu: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), alebo doručiť do 20. mája 2015 do 14,00 h. do „Podateľne“ Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zalepenej obálke s označením „Súťaž Inovačný fond – Neotvárať“. Výsledky súťaže budú oznámené všetkým uchádzačom písomne.

Po schválení si Inovačný fond n. f. vyhradzuje právo spresniť termín začatia financovania schválených projektov

 

Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z.

21.4.2015

Nariadenie vlády SR z 8.4.2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy

21.4.2015

Byť čo najlepšie pripravení na sprístupnenie elektronických služieb, overiť ich funkčnosť, otestovať pred spustením do prevádzky a odstrániť nedostatky. K naplneniu týchto úloh slúži séria workshopov. Organizuje ich Ministerstvo financií SR pre prijímateľov projektov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Cieľom týchto workshopov je čo najpresnejšie oboznámiť prijímateľov s úlohami, pokynmi a usmerneniami pri ukončovaní projektov (v júli 2014 vydalo Ministerstvo financií SR usmernenie, ktorým boli zadefinované postupy vedúce k úspešnému ukončeniu projektov).

Workshopy sú pripravené pre 3 desiatky úradov (ministerstvá, ďalšie ústredné orgány štátnej správy či samosprávy) a viac ako 60 IT firiem, ktoré ako dodávatelia realizujú vyše 60 projektov OPIS. V rámci nich prijímatelia v najbližších mesiacoch sprístupnia množstvo elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Workshopy nadväzujú na prezentácie z augusta, októbra a decembra minulého roka. Ako prvé sú organizované workshopy zamerané na dokumentáciu súvisiacu s procesom ukončovania projektov, priebeh overovania funkčnosti elektronických služieb, testovanie portálov a penetračné testovanie.

Ministerstvo financií SR chce týmito krokmi zabezpečiť úspešné ukončenie projektov, ktoré súvisia s elektronizáciou verejnej správy a rozvojom elektronických služieb a predchádzať situáciám, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Kľúčovou úlohou je zabezpečiť, aby prijímatelia čo najlepšie implementovali projekty, ktoré majú prostredníctvom zavádzaných elektronických služieb odbremeniť občanov a podnikateľov od náročnej a zdĺhavej administratívy.
 

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4

21.4.2015

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO3-14-4, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-4, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-4 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP koncom 16. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.

Dokument na stiahnutie TU

 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory  v rámci Environmentálneho fondu

17.4.2015

https://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

 

Podpora formou dotácie

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

- telefonicky na číslach: 0906 31 1901, 0906 31 1911
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese: 

Environmentálny fond,
P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2015 na činnosť C4“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  je 17.07.2015, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.  

Poslať formulár

 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

stiahnuť vo formáte .PDF

 

stiahnuť vo formáte

 

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

stiahnuť vo formáte .PDF

 

stiahnuť vo formáte

 

 

Aktuality pôdohospodárskej platobnej agentúry

16.4.2015

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2015

viac informácií

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
oznamuje...

viac informácií

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1630/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

viac informácií

 

Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.

16.4.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP  v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti :

https://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-udajov-o-neschvalenych-ziadostiach-o-nfp-v-ramci-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/

 

Aktuality PPA

15.4.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z.. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z. (pdf, 1.03 Mb, 365x)

 

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

15.4.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny  Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 31. 03. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Informácie nájdete v časti : https://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/prehlad-zlozenia-vyberovych-komisii-a-zoznamu-odbornych-hodnotitelov-podla-vyziev-v-ramci-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/

 

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj

14.4.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci vyhlásených priebežných výziev s kódmi OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/03-SORO a pod názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ na nasledovné zmeny a povinnosti:

1.       Stav procesu verejného obstarávania:

Vzhľadom na krátkosť obdobia na hodnotenie projektov, ich následnú implementáciu a viazanosť procesov VO k termínu uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP ASFEU stanovila informačnú povinnosť pre žiadateľov o NFP pre vyššie uvedené výzvy.
Žiadatelia o NFP sú povinní oznamovať priebežne na mailovú adresu vovyzvy@asfeu.sk stav procesu verejného obstarávania v nasledovnej štruktúre:
- subjekt, počet VO na 1 projekt, celková výška VO v EUR, stav jednotlivých VO  (vyhlásené/nevyhlásené, v procese, vyhodnocuje sa, ukončené, rámcová zmluva).

2.       Upozornenie na chybu v písaní:

V prílohe k výzve č. 04 „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“ došlo k chybe v písaní, a to konkrétne:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka 2. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu a pod..“, správne má byť uvedené:
„Zariadenie a vybavenie projektu (hlavná položka 1. rozpočtu projektu) určené na realizáciu odbornej aktivity nesmie byť využívané na iný účel, ako je touto aktivitou definovaný, tzn. napr. na riadenie projektu a pod..“.
Definované je to takto aj v samotnej prílohe k ŽoNFP 3.03 Rozpočet projektu, nakoľko hlavná položka  2. rozpočtu projektu je nerelevantná.

Pôvodná príloha č. 4  Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

Opravená príloha č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

3.       Doplnenie Vzoru Zmluvy o partnerstve do zoznamu príloh

Do zoznamu povinných príloh k výzve dopĺňame dokument „Vzor zmluvy o partnerstve“ aj s relevantnými prílohami.

Vzor zmluvy o partnerstve s prílohami

 

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

14.4.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Projekty technickej pomoci“. Bližšie informácie nájdete TU.

 

Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES

13.4.2015

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizovaný zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.

Zoznam je možné nájsť na tomto linku https://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-narodnych-projektov-opv-v-zmysle-33-zakona-c-5282008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-es/

Takisto bol zverejnený zoznam schválených projektov pre:

1. Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2014-2, ktorý je možné nájsť tu: https://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvkrkznp2014-2/

2. Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2014-3, ktorý je možné nájsť tu: https://www.minedu.sk/zoznam-schvalenych-projektov-pisomne-vyzvanie-–-narodny-projekt-c-opvkrkznp2014-3/

 

Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP

10.4.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v celoslovenskom predstavovaní Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v novom programovom období určeného najmä pre mestá, obce a samosprávne kraje.

V tomto týždni navštívili najvyšší predstavitelia agrorezortu Žilinskú a Bansko-Bystrickú župu. Ako uviedol minister Ľubomír Jahnátek celková alokácia finančných prostriedkov predstavuje 2, 122 mld. eur, do ktorých sú začlenené zdroje EFRR, verejné i súkromné. Aj v novom období platí pri čerpaní finančných prostriedkov pravidlo spolufinancovania. Obce a vyššie územné celky sa podieľajú piatimi percentami, súkromný sektor desiatimi percentami, štátny rozpočet dopĺňa 5 - 15% podľa stanovených podmienok pre menej rozvinutý región.

Pripravované projektové zámery na základe výzvy vyhodnotí SORO a urobí podrobný predvýber. Dôležitú úlohu zohráva aspekt regionálneho charakteru. Časovú náročnosť projektovej prípravy uľahčí časovo neohraničená vyhlásená výzva, ktorú limituje vyčerpanie alokovaných financií v rámci prioritných osí. „Výrazná je zhoda pri kreovaní rady partnerstva. Realizáciu podmieňuje dohoda a spolupráca. Ak k nej v rámci rady partnerstva zlučujúcej obce, krajské mestá a samosprávne kraje nedôjde, nebude možné pokračovať v pripravovanom procese dokumentácie a čerpania finančných prostriedkov,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. V tomto roku plánuje ministerstvo vyhlásenie prvých 11 výziev. Krajské samosprávy môžu nakúpiť nové autobusy, zrekonštruovať alebo novo vybudovať úseky ciest II.triedy. Pod podmienkou zvýšenia zamestnanosti vybudujú obce nové cyklotrasy, parkoviská pre bicykle alebo ekologické elektroparkoviská. IROP prinesie možnosti výstavby a rozširovania sociálnych zariadení, materských škôl a špeciálnych učební pre žiakov základných škôl. Podporené budú aj novovzniknuté ľudovo-umelecké centrá, marketing a dizajn v rámci mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch. Modernizovať sa budú aj vykurovacie zariadenia, vodovody, kanalizácie a krajské mestá okrášlia svoju zeleň.

Kľúčové kroky pre implementáciu IROP, Príprava riadiacej dokumentácie:

Príprava Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest: Koordinácia prípravy Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest zo strany MPRV SR.

Medzi spolupracujúce rezorty patrí MDVRR SR, MPSVR SR, MZ SR, MK SR, MŠVVŠ SR a MŽP SR.

Február/apríl: Koordinačné stretnutia MPRV SR s koordinátormi Regionálnych stratégií a koordinátormi stratégií udržateľného mestského rozvoja

Apríl: Formálne založenie Rád Partnerstva

Apríl/jún: Prvé finálne dokumenty Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného mestského rozvoja

Máj/jún: Riadiaca dokumentácia (napr. príručky pre žiadateľa/prijímateľa, interný manuál procedúr)

 

Vláda SR na svojej 155. schôdzi,  konanej 8. apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:

19.4.2015

1. Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu

14. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka - nové znenie

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb - nové znenie

 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 

8.4.2015

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ za rok 2014 - final 31.3. 2015.pdf

 

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“

8.4.2015

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“.
S týmto dokumentom sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/

 

Pozvánka na konferenciu "Otvorene o obnove bytových domov"

2.4.2015

Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii "Otvorene o obnove bytových domov", ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, sa uvádza, že do konca roka 2013 boli obnovené budovy so 470-tisícmi bytmi. To je zhruba 50 percent zo všetkých bytových jednotiek. Podľa strategického zámeru by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytových domov. 

Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 - 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.

Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. V každom prípade zástupcov vlastníkov v týchto domoch čaká náročné obdobie príprav, presviedčania a rozhodovania. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov,  je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované aj vyregulovaniu vykurovacej sústavy, vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody a úsporám elektriny.

Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie. Konferencia je preto určená predovšetkým pre zástupcov vlastníkov a členov rád spoločenstiev bytových domov, ktoré zatiaľ nie sú zateplené, prípadne nerealizovali iné úsporné opatrenia. Pozvaní sú aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovia.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch,  je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.  
 

Program konferencie
14. apríla 2015
BLOK: Plány, požiadavky, podpora

09.00

Regisrácia účastníkov a občerstvenie

10.00

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti  - úspory v budovách
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

11.00

Požiadavky na významnú obnovu budov a prax
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

11.40

Podporné mechanizmy zvýhodňujú celkovú obnovu
Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania

12.10

Obed

BLOK: Plány, požiadavky, podpora

13.30

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti
Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania

14.00

Úspory energie sa už monitorujú
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.30

Výberom projektanta zásadne ovplyvňujete ekonomiku stavby
Karol Ferenčík, PF7, s.r.o., Bratislava

15.00

Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

15.30

Občerstvenie

16.00

Ako prežiť zatepľovanie
Róbert Keleši, Monty PRO, s.r.o., Bratislava

16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Projekt, stavebný dozor, certifikát – prečo sa oplatí trvať na kvalite
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Dana Pištová, Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová (ŠFRB), Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Karol Ferenčík (PF7), Ivan Pauer (SASDARS), Róbert Keleši, (Monty PRO ), Petra Jurčáková (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku), Eugen Kurimský (Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností)

18.00

Záver

 

15. apríla 2015
BLOK: Technické zariadenia budov

09.00

Povinnosti pre bytové domy v kocke
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

09.30

Hydraulické vyregulovanie prináša úsporu aj v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica

10.00

Po zateplení treba znova vyregulovať vykurovaciu sústavu
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o.

10.30

Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica

11.00

Občerstvenie

11.30

Efektivita investovania do modernizácie a prevádzky centrálneho zdroja tepla v budove
Dušan Piták, Termoservis, s.r.o., Martin

12.00

Vyregulovanie rozvodov teplej vody
Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava

12.30

Elektrina a možnosti úspor, na ktoré sa zabúda
Juraj Šipula, Turčianske Teplice

13.00

Obed

14.30

Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:
 • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na konferenciu, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
 • Z jednej spoločnosti alebo bytového domu sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 10. 4. 2015.
 • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
 • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
 • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Miesto podujatia: hotel Danubius Health Spa Resort Esplanade v Piešťanoch

Registrácia účastníkov: 14. apríla 2015, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Najbližšie konferencie, ktoré SIEA pripraví v rámci projektu poradenstva, sa budú venovať obnove budov vo vlastníctve samospráv a energeticky efektívnemu osvetleniu.

Súvisiace
Online prihláška na konferenciu

Na stiahnutie:
Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch

 

MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

2.4.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01 do 17. apríla 2015 spôsobom uvedeným vo Výzve zo dňa 13.3.2015.

 

Aktuálne informácie pôdohospodárskej platobnej agentúry

2.4.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a ...

viac informácií

 

URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie 

1.4.2015

Výzva na predkladanie návrhov

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné plánovanie je OTVORENÁ.

Cieľom sietí pre akčné plánovanie je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a, čo je ešte dôležitejšie, posilniť kapacitu na tvorbu integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja.
Očakáva sa, že siete akčného plánovania budú podporovať organizovaný proces výmeny poznatkov a vzdelávania medzi partnermi naprieč Európou, s výhľadom zlepšiť  miestne politiky prostredníctvom konkrétneho akčného plánovania.  Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti, problémy a možné riešenia špecifických politických/strategických výziev. Takto vytvárajú nové idey ako uchopiť výzvy viažuce sa na problematiku udržateľného mestského rozvoja.

• URBACT III - Výzva na predkadanie návrhov - Siete pre akčné plánovanie (eng.)
• Letter of Commitment - vzory: vzor pre hlavného partnera, vzor pre projektového partnera (eng.)
• URBACT III - Príručka pre siete pre akčné plánovanie (eng.)

Lehota na predkladanie žiadostí je od 30. marca do 16. júna 2015, 15:00 SEČ

Žiadosť

Postup podávania žiadosti je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia predkladajú žiadosti v anglickom jazyku prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE –CTE. Platforma bude k dispozícii koncom apríla 2015.

Dôležité termíny

• 16. jún 2015, 15:00 SEČ : ukončenie  podávania online žiadostí pre prvú fázu 
• 11. september 2015: Monitorovací výbor URBACTu schváli siete pre prvú fázu
• 30. september – 02. október 2015: V Paríži sa uskutočnia školenia pre hlavných partnerov a hlavných expertov schválených sietí (povinné)

Výber partnerov

Pre uľahčenie vyhľadávania partnerov je k dispozícii platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje nápady a kontaktné údaje projektu. URBACT navyše pripravuje pre mestá URBACT City Festival, krorý je jedinečnou príležitosťou na stretnutie nových partnerov. 

• Add a Project Idea
• Browse the Partner Marketplace

Užitočné dokumenty:

• URBACT III - Operational Programme (approved 12.12.14)
• URBACT III Programový manuál, a z neho najmä:
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 1 – The URBACT Programme (informácie o cieľoch programu, stratégii a hlavných tematických cieľoch)
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 2A – Action Planning Networks (informácie o cieľoch, očakávaných výstupoch, partnerstve, pláne práce, rozpočte, a expertízach pre siete akčného plánovania)
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 2D – Network Creation (informácie o postupe pri tvorbe siete, vrátane hodnotiacich kritérií a kritérií oprávnenosti)
• URBACT III Programme Manual -Factsheet 2E – Network Management (informácia o úlohách a povinnostiach hlavného partnera a partnerov v oblasti projektového manažmentu)
• Fact Sheet 2F – Financial Management and Control (informácia o oprávnených výdavkoch, účtovníctve, certifikácii výdavkov, auditoch) dostupné od 10. apríla 2015
• URBACT LSG Toolkit (príručka je vytvorená pre siete URBACT II, je však aplikovateľná aj pre siete pre akčné plánovanie URBACT III)


Kontakt

URBACT Sekretariát:

Raffaele Barbato, Senior Networking Officer

MDVRR SR:

Kamila Gejdošová - kamila.gejdosova@mindop.sk

Lucia Pospišová - lucia.pospisova@mindop.sk

 

Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

1.4.2015

V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zmenou názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), IA MPSVR SR vydala Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.4.2015.

Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP, účinný od 1.4.2015

 

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

31.3.2015

V termíne od 30.3. - 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev  Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 spustený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia v dĺžke 1,5h. Konzultácie budú prebiehať pre výzvu OPVaV-2015/1.1/03-SORO od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v pondelky a stredy). Pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO budú prebiehať konzultácie v rovnakých časoch počas dvoch dní v týždni (vždy utorky a štvrtky).

Konzultácie budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu Vami žiadanej konzultácie, zameranej na:
1) formálnu kontrolu žiadosti o NFP a jej príloh,
2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy.

Konzultácie budú prebiehať v priestoroch ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave.

Vstup do Rezervačného systému: www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 

PREMIÉR: Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach

30.3.2015

Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to 27.3. novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa konala v Bratislave. Kabinet podľa neho zaistil viac ako 100-% zazmluvnenosť finančných prostriedkov z končiaceho sa obdobia, stále však zostáva do decembra vyčerpať približne 3,5 miliardy eur.

"Zmluvy sa podpísali napríklad minulý rok, ale my už nemáme zodpovednosť ani schopnosť ovplyvňovať to, ako mestá a obce zorganizujú verejné obstarávanie a kedy peniaze reálne minú. Nevieme prinútiť mesto, obec alebo iného konečného prijímateľa, ako to má robiť. Je to plne v zodpovednosti konečných prijímateľov. My sme si úlohu splnili na 100 %," vyhlásil Fico.
Pomôcť samosprávam a organizáciám zlepšiť efektívnosť čerpania eurofondov by mohol program kolegiálnej výmeny skúseností, ktorý pripravila Európska komisia. O tejto možnosti vládu počas svojej dvojdňovej návštevy informovala komisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corinu Cretu. "Môžete požiadať, aby sme vám poslali expertov a urobíme všetko pre to, aby sme vám pomohli vyriešiť konkrétne problémy. Musíte nám len povedať, akých odborníkov potrebujete a oni tu môžu stráviť dva až päť dní," navrhla.
Eurokomisárka uviedla, že Slovensko patrí medzi osem krajín únie, ktoré majú problém s nízkou absorpčnou schopnosťou, no vďaka úzkej komunikácii s Bruselom sa dostalo z pohľadu efektívnosti na ich čelo. Ako zdôraznila, administratívne kapacity sú ešte dôležitejšie ako samotné peniaze. "Je dôležitejšie mať ľudí, ktorí sú dobre vybavení, ktorí sú odborníci, aby vedeli pripraviť dobré projekty," dodala Cretu.
Fico zároveň upozornil na možnosť fázovania projektov, vďaka ktorej sa môže časť projektu financovať zo starých eurofondov a zvyšok zo zdrojov určených na nové obdobie. Doteraz, ak sa projekt neukončil včas, doplatil ho štát alebo prijímateľ. "Mnohí však začínajú špekulovať. Minie iba časť peňazí z rokov 2007 až 2013 a druhú časť zoberie z rokov 2014 až 2020. Nám spôsobuje riziko nesplnenia záväzku a súčasne obsadzuje finančné kapacity v ďalšom období," vysvetlil.
Z celkového záväzku končiaceho sa obdobia 11,5 miliardy eur Slovensko zatiaľ vyčerpalo necelých 65 %. Zvyšok peňazí musí minúť do konca tohto roka. V novom období má štát k dispozícii až 15,3 miliardy eur, za rok a tri mesiace však ešte nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie projektov. Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny  oznámil, že prvé výzvy budú vypísané v apríli a máji. "Odhadujem, že za rok 2015 bude vyčerpaných asi 500 až 700 miliónov eur, a to najmä v ľudských zdrojoch a doprave," avizoval

Príhovor predsedu vlády na odbornej konferencii Partnerská dohoda 2014 - 2020 a tlačovú konferenciu počas tohto podujatia si môžete otvoriť na:    https://www.vlada.gov.sk/premier-vlada-si-pri-eurofondoch-ulohu-splnila-zvysok-je-na-mestach-a-obciach/

 

Podpora rozvoja športu 2015

26.3.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015

V Ý Z V A

https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2015/

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

25.3.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená TU.

 

Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

24.3.2015

Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa právnym nástupcom príspevkovej organizácie:

Centrum vzdelávania  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 25/B, 811 08  Bratislava,

IČO: 30 795 362 stáva dňom 1. apríla 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Všetky práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených s tretími osobami zanikajúceho Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prechádzajú v celom rozsahu na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňom 1. apríla 2015. V súlade s Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja zo dňa 9. marca 2015 sa názov „Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ od 1. apríla 2015 mení na „Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

Prílohy:

Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja

Dodatok č.1 k Štatútu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky č.4/2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

24.3.2015

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty.

Na stiahnutie: Vzor zmluvy pre NP Vzor zmluvy pre DOP

 

Informácie Environmentálneho fondu

23.3.2015

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete <="" div="">

<="" div="">

<="" div="">

 viac informáci

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2015, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v abecednom poradí... 

 viac informáci

Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,... 

 viac informácií

 

Výzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

20.3.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“, kód OPVaV-2015/1.1/03-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

· verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

· štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO)

· súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·  Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

· organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie), ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·   mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedený v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  17. 06. 2015

Dátum ukončenia výzvy: 17. 06. 2015

Všetky informácie nájdete na webovom sídle ASFEU: https://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/

 

Konferencia Rok energetických auditov

19.3.2015

Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať od auditov, ale aj od čoho závisí ich cena, sa bude hovoriť na konferencii "Rok energetických auditov", ktorá sa uskutoční počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.

Povinnosť mať energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti  na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013. 

Podľa nového zákona si majú dať všetky veľké podniky audit vypracovať do 6. 12. 2015. Aktuálne je energetický audit povinný pre  veľké podniky bez ohľadu na to, aká veľká je ich energetická spotreba. Povinnosť sa týka výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby v administratívnych či obchodných priestoroch ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj mnohých spoločností s účasťou verejného sektora.

Na konferencii "Rok energetických auditov" sa samozrejme dozviete nielen to, pre koho je audit povinný, t.j. ktoré podniky spĺňajú definíciu veľkého podniku, ale aj aký je zákonom vyžadovaný postup pri energetickom audite a čo od neho očakávať v praxi. Pripravené sú informácie o tom, ako prebieha energetický audit, čo môžete urobiť, aby boli výsledky pre podnik čo najužitočnejšie, prezentované budú aj príklady, aké možnosti úspor audítori najčastejšie nachádzajú.

Konferencia sa bude konať v prvý deň  veľtrhu Racioenergia v stredu 25. marca 2015 od 10.00 h do 14.30 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Pre prvých 100 záujemcov o účasť na konferencii, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom online formulára, sú pripravené voľné vstupenky na veľtrh v deň konania podujatia. Vstupenku si možno po dohovore vyzdvihnúť vopred v sídle SIEA v Bratislave, Bajkaská 27, prípadne v deň konania podujatia pred hlavným vchodom (pre peších) do areálu výstaviska Incheba od 9.15 h do 9.45 h. Záujemcom, ktorí vstupenku získali, zašleme potvrdzujúci e-mail. Prezentácie z konferencie budú následne zverejnené na stránke SIEA. Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Návštevníci môžu počas celého veľtrhu využiť bezplatné energetické poradenstvo špecialistov SIEA. Stánok SIEA č. 334 sa nachádza v hale D. 

Program konferencie

25. marca 2015

09.30

Registrácia účastníkov

10.00

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30

O energetických auditoch aktuálne
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Ako postupovať pri energetickom audite
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

11.30

Potenciál znižovania emisií pri opatreniach na úsporu energie
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

12.00

Občerstvenie

12.30

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica

13.00

Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách
Zoltán Kováč, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

13.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Koľko stojí energetický audit?
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Jozef Chudej (MH SR), Katarína Korytárová (MH SR), Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť), Pavol Ilovič (EPI), Zoltán Kováč (SE)

14.30

Ukončenie konferencie


Súvisiace
» Online formulár na prihlasovanie sa na konferenciu 
» Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu RACIOENERGIA 2015 
» Odborný program veľtrhu RACIOENERGIA 2015

 

Otváracia konferencia EŠIF 2014-2020

19.3.2015

Dňa 27. marca 2015 sa uskutoční Otváracia konferencia EŠIF 2014-2020 za účasti komisárky Coriny Crețu a podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho.

Zdroj: www.nsrr.sk

 

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015

18.3.2015

Aktualizovaná verzia IHV pre OP VaV na rok 2015, aktualizovaná 13.03.2015, ktorá nahrádza verziu z 03.03.2015.

V rámci IHV OP VaV nie je stanovený Indikatívny objem finančných prostriedkov na dané výzvy, nakoľko RO doposiaľ nestanovil presnú alokáciu. Po stanovení finančnej alokácie zo strany RO, ASFEU bezodkladne zabezpečí doplnenie a úpravu IHV OP VaV na svojom webovom sídle, o čom bude následne informovať RO.

https://www.minedu.sk/data/att/7839.pdf

 

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

<