Činnosť agentúry v rámci zmluvy s MDVRR SR

Plnenie úloh v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore  regionálneho rozvoja a vznení zákona NR SR č. 309/2014 Z.z.  na rok 2015

Plnenie úloh v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja bude nasledovné:

  • zabezpečuje informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja,
  • podporuje rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
  • podieľa sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov,
  • zabezpečuje informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti,
  • organizuje prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja regiónov,
  • spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
  • vytvára partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
  • zabezpečuje aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr,
  • pripravuje a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja,
  • plní iné úlohy, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s ministerstvom.

 

Plnenie činností v rámci troch aktivít Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2015 uzatvorenej podľa § 13 a 14 zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 21 Zmluva KRABB.pdf (277152)

INFORMAČNÁ DATABÁZA

Tento dokument bol spracovaný na základe zadaných úloh uvedených v článku I. predmet zmluvy, odsek 3, písmeno e) Zmluvy č. 107/610/2010 o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry. Uvedený dokument bol spracovaný podľa zadania poskytovateľa – Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a bude slúžiť pre účely prípravy strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja.

 

informacna_databaza_2010.pdf (1,2 MB)