Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica

 

POSLANIE
Poslaním Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica (KRA BB) je prispieť k zlepšeniu sociálno–ekonomického rozvoja v Banskobystrickom kraji a tým aj k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov tohto kraja. V súlade s princípom partnerstva KRA BB zabezpečuje inštitucionálne spojenie verejnej správy, súkromného a tretieho sektora.

Podporte naše malebné obce z okresov Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen.

Ako?

Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky má záujem podporiť propagáciu krásnych kútov a pamiatok nášho neveľkého Slovenska. Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o vytipovanie jedinečností nachádzajúcich sa na území Vašej obce s bližšou charakteristikou a zábermi. Na základe toho agentúra spracuje Vaše podklady do databázy v podobe prezentačných materiálov, ktoré budú uverejnené v printových médiách, alebo zverejnené na webových portáloch, prípadne budú prezentované na rôznych podujatiach konajúcich sa ešte v tomto roku.

Vaše návrhy prosím zasielajte na e-mailovú adresu babiakova@krabb.sk v termíne do 30. novembra 2015. Zaslaním podkladov spolu s fotografiami, dávate autorský súhlas na ďalšie ich spracovanie a zverejnenie.

Pevne veríme, že aj touto aktivitou podporíme rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.

S úctou

ng. Štefan Repko, riaditeľ agentúry

 

Špecifikácia jedinečností

Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné) sú definované ako všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe,  a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

 

Užšia špecifikácia podľa jednotlivých oblastí je nasledovná:

- kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;

- prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;

- pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;

- priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;

- turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy  a podávania jedál a nápojov;

- zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia,  liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľno-časové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.